הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי לפרשת 'בהר'

הרב  יוסף מודזגברישווילי בדברי לפרשת 'בהר'

פרשת בהר

'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו' (כה-לה)
נאמר במדרש רבה: "אשרי משכיל אל דל" וזה בא לפרש לנו שישנם אנשים שיש להם הרבה ממון אך בכל זאת הם תמיד דואגים מה יהיה מחר ולעומתם ישנם אנשים שאין להם הרבה ממון אך יש להם ביטחון בהשם שיזון ויפרנס אותם, וכאשר באים אל העשירים האלו הם רוצים שהעניים יבטחו בהשם והוא ידאג להם וכך הם לא יצטרכו לתת צדקה לעני, אבל ישנם עניים שיש להם מעט ובכל זאת נותנים לאחרים. ועל העשירים האלו נאמר שאם יהיה להם חכמה "אשרי משכיל אל דל" כלומר שהמשכיל יתן לדל ויבטח בהשם שלא יחסר לו אם יתן לדל. ולכן ישנה סמיכות ל"כי ימוך אחיך" לבין מצוות שמיטה. שמצוות השמיטה נועדה להשריש בטחון בהשם שהוא הזן ומפרנס לכל וגם אם לא נעבוד את האדמה שנה אחת ה' יתן לנו שפע ופרנסה טובה וזו התממשות ההבטחה "וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית" וכו', אבל ישנה בעיה אם אדם לוקח את הביטחון בה' ואומר את זה לאחרים בשביל לא לתת להם צדקה. הביטחון נועד לאדם עצמו ובאשר לאחרים הוא צריך לתת להם, ולכן אמרה התורה "וכי ימוך אחיך והחזקת בו" (המגיד מדובנא)

הדבר דומה לסיפור שמספרים שהיה דיג אחד שדג דגים להנאתו. ופתאום בא אליו אדם עשיר מאוד ואמר לו מה אתה עושה? וענה לו שהוא דג דגים בהנאה, וכל יום אוכל את הדגים שהוא דג ושמח בחלקו ואין לו חוץ מזה כלום שעני הוא, אמר לו העשיר שיקנה רשת וידוג הרבה דגים ואחר כך יקנה סירה קטנה ואחר כך רשתות גדולות עד שיהיה עשיר כמוהו. ואחר כך מה אעשה? שאל הדייג, אחר כך תוכל לדוג לך דגים בהנאה גדולה רק בשביל הכיף ולאכול אותם ולשמוח. אמר לו הדייג ובשביל זה צריך את כל הדרך הארוכה, עד שאהיה עשיר יקח המון זמן ועכשיו אני עושה בדיוק את התכלית שכיונת אותי אליה, ולכן אדם צריך שיהיה בו אמונה חזקה בה'.

ישנו עוד צד להסביר את "וכי ימוך אחיך" הוא 'בלימוד' כלומר אם הוא עני בתורה שלא מבין את התורה ויש תלמיד חכם שיכול ללמד אותו מצווה עליו ללמד את החבר שלו, שכן נאמר "עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה" (משלי כב-ב) כלומר עשיר בתורה בחכמה ויכול לעזור לחברו מצוה עליו לעזור לו, אם לא, עושה כולם ה', אותו אחד שעשה ה' עשיר יכול לעשות אותו עני ואותו אחד ה' שעשה את זה עני יכול לעשות אותו עשיר, ואם ילמד אותו יזכה לעוד חכמה ותבונה ועצה ותושיה מאת ה' שזה מצוות חסד בחכמה ובגופו.
שבת שלום

הרב יוסף מודזגברישווילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*