הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת 'חוקת'
'על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה ואת הנחלים ארנון.. אז ישיר ישראל את השירה הזאת וכו'.
רש"י מפרש את הפסוק ואומר: 'על כן יאמר – על חניה זו וניסים שנעשו בה יאמר בספר מלחמות ה', כשמספרים ניסים שנעשו לאבותינו.. כשם שמספרים בניסי ים סוף . כך יש לספר בניסי נחל ארנון, שאף כאן נעשו ניסים גדולים, ובפסוק הבא מפרש רש"י את כל הסיפור עם הנס הגדול שאירע לעם ישראל.

כפי שמובא בגמרא (בברכות נד.) שהיו שם שני הרים גבוהים ובניהם היה נחל עמוק וקצר והדרך עוברת בתוך הנחל, וכאשר עברו ישראל דרך ארנון חשבו האמוריים שהם ילכו בדרך ליד הנחל ולכן הם אמרו, נתחבא במערות בראשי ההרים וכשיעברו ישראל בנחל נצא מן המערה ונהרגם בחיצים ואבני בליסטראות, אולם כאשר ישראל באו לעבור, עשה הקב"ה נס ונזדעזע ההר והתקרב לצד הר של מואב, ובדיוק מול אותם המערות שהיו האמוריים מתחבאים, היו נקעים בולטים בהר שכנגד, וכאשר זז ההר נכנסו הנקעים במערות, והרגו את כל האמוריים שהיו שם. לאחר שעם ישראל עבר את המערות, ההרים חזרו לקדמותם ונשפך דמם לנחל ארנון, ובני ישאל כלל לא הרגישו בנס זה.
והבאר (שליוותה אותם במשך 40 שנה) ירדה לתוך הנחל, והבאר עצמה העלתה משם את דם ההרוגים ואיבריהם ומוליכתן מסביב למחנה וישראל ראו ואמרו שירה.

מבין כל הניסים שעשה הקב"ה לישראל לאחר יציאת מצרים, ישנם רק שני ניסים שבני ישראל אמרו שירה עליהם. נס קריעת ים סוף ונס נחלי ארנון, והדבר דורש ביאור.
מה מיוחד בשני ניסים אלו שדוקא בהם אמרו שירה, ולא על שאר הניסים שניצלו ישראל ממות? מאידך צריך לבאר את החילוק שבין שני השירות שבקריעת ים סוף נאמר 'אז ישיר משה ובני ישראל', ואילו כאן נאמר 'אז ישיר ישראל'.

הרבי מליובוויטש מבאר שייחודם של שני ניסים אלו התקיים בזה שה' ילחם ואתם תחרישון מה שאין כן בשאר התמודדויות של בני ישראל עם אומות העולם שהיה על בני ישראל הצורך להילחם בעצמם אלא שהקב"ה סייע להם, ואילו כאן נלחם הקב"ה עבור ישראל, ללא התערבות שלהם בכלל.

ועדיין יש הבדל בין שני ניסים אלו בעצמם שבנס קריעת ים סוף בני ישראל לא נדרשו לעשות מאומה. אמנם משה רבינו התפלל עליהם, וגם נדרש ממנו לעשות פעולה מסויימת (ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים) בשביל שיבקע הים, אך בנס נחלי ארנון אפילו משה לא נדרש לעשות כלום, עד כדי כך שאפילו לא ידעו שהוא התרחש.

וזה ההבדל בין שני השירות, בשירת הים משה רבינו הוזכר בפני עצמו (אז ישיר משה ובני ישראל) כי הוא נטל חלק להתרחשות הנס. אך בשירת הבאר לא היה צורך לציין את משה בנפרד מבני ישראל. משום שלא היה ביניהם שום הבדל ביחס לנס .

ויהי רצון שכשם שבזמנם ראו ניסים ואמרו שירה להקב"ה, כך אנו נזכה לגאולה השלימה 'אראנו נפלאות' בקרוב ממש.

הרב אלירן מושיאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*