הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת "מקץ"

'ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם'

הרי לכאורה סיום תקופת מאסרו של יוסף וחלום פרעה הם שני עניינים נפרדים,ומלבד שאירעו באותו פרק זמן,אין שום קשר ביניהם.. אז צריכים אנו להבין מדוע כורך הפסוק את שניהם,חלום פרעה ותוספת הזמן למאסרו של יוסף יחד!?

מבאר בעל בית הלוי זצ"ל שלכל דבר בעולם יש סיבה ויש מסובב.כלומר,שזה סיבה הגורמת לדבר ,וקיימת התוצאה הנולדת מהסיבה.למשל: אדם שלח ידו בעסק מסוים והרוויח רווח כספי גדול,אנו חושבים שבעקבות העסק המסויים שעשה אותו אדם,הרוויח רווח גדול.. לא ולא! אלא נגזר על אותו אדם משמים להרויח רווח כספי גדול… והרי לא ירד מלאך משמים כדי לתת לאותו אדם את הרווח.. ולכן מסבב עילת העילות וסיבת הסיבות שאותו אדם יעשה עסק שממנו יקבל את אותו הרווח שממילא מגיע לו משמים.

גם אצל יוסף הצדיק ע"ה,הגיע הזמן לסיום מאסרו,ולכן גרם הקב"ה שפרעה יחלום חלום הזקוק לפירוש.. גם בימינו אנו,בזמנים קשים ומשונים שאנו חווים ,אנו צריכים להזכר במאמר הגמרא (סוטה) 'דור שבן דוד בא,פני הדור כפני הכלב' הפירוש הוא:כלב שזורקים עליו אבן או מכים אותו במקל ,תוקף את האבן והמקל,ולא מתבונן לראות מי זרק את האבן או המקל…

החפץ חיים זצ"ל פירש בשם הגרי"צ בן הגר"ח מוולאזין זצ"ל את הגמרא הנ"ל בסוטה ואמר: עלינו להתבונן ולהבין מדוע קמים אומות העולם על ישראל? מה הוא זעם האוייב? לחפש ולמצוא בבחינת 'נחפשה דרכנו ונחקורה' מהי סיבת הרעה לכל הקורה בעולם? והתשובה היא: שהקב"ה רוצה מאוד לגאול את ישראל (זוהי הסיבה!) ולכן רוצה ע"י אותם אומות העולם הצוררים לדחוק את ישראל לעשות תשובה,ולתקן מעשיהם ,בבחינת שובו אלי ואשובה אליכם,הרי קוראים יקרים ,גם אצל יוסף הסיבה הרי היתה להכשיר את ישראל לרדת למצרים,לא בשלשלאות של ברזל,אלא בכבוד גדול כדי לקיים את גזרת בן הבתרים,ובכך להכשיר את גאולת מצרים ולהביא את העם למתן התורה בהר סיני אותה תורה קדושה שעליה אומר ר' סעדיה גאון:אין אומתנו אומה אלא בזכות תורתה!

על הכתוב בגמרא (שבת כ"א) 'פתילות ושמנים שאמרו חכמים שאין מדליקים בהם בשבת,כן מדליקים בהם בחנוכה' אומר 'המאור עיניים' שכאן רמזו חז"ל על נשמות ישראל שהן בבחינת נרות,כמו שאומר שלמה המלך ע"ה במשל: 'נר ה' נשמת אדם',לכן אומר המאור עינים: פתילות ושמנים אלו נשמות ישראל,שאין מדליקים בהם בשבת,דהינו,שאין להם תיקון בשבת,מכל מקום מדליקים בהם בחנוכה,כי ע"י הדלקת נרות חנוכה יש תיקון לישראל ע"י שבחנוכה מוריד הקב"ה את שכינתו למטה כדי להאיר ולתקן את נשמות ישראל,מוסיף ואומר מר"ן החיד"א זצ"ל שבכונה קבעו חז"ל את חג החנוכה לשמונה ימים,שכן,בשמונת ימי החנוכה רמוזים כל שלושת המצוות שביקשו היונים הצוררים לבטל מעם ישראל-שבת-חודש-מילה,כיצד? הנה בשמונת ימי החנוכה יש תמיד שבת אחת (לפחות) הרי רמז למצות שבת ,וכן בשמונת ימי החנוכה שמתחילים ביום כ"ה כסלו,יש תמיד ראש חודש,הרי רמז למצות החודש,וכל שמונת ימי החנוכה רומזים לשמונת ימי המילה.על מצות המילה אומרת התורה (בראשית י"ז) 'זאת בריתי אשר תשמרו' עתה מבואר היטב מנהג ישראל ,שהיום השמיני של חנוכה נקרא 'זאת חנוכה'.

באותו נושא אומר הגה"צ מצאנז זצ"ל,בספרו 'דברי חיים' שימי החנוכה הם זמן נפלא לתיקון הברית.

יהיה רצון שכולנו בית ישראל בכל אתר ואתר נעשה תשובה אמיתית,נתנתק מהבלי העולם הזה,ויתקיים בנו הפסוק: 'ויריצהו מן הבור' כך נרוץ במהרה מבור הגלות לירושלים עיר הקודש לקבל את פני משיח צדקנו ,אכי"ר.

הרב אברהם שם טוב הי"ו מנהריה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*