שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נצבים'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים

ידוע הכלל שראש השנה לעולם אינו חל בימים ראשון, רביעי ושישי, והסימן הוא: "לא אַד"וּ ראש" (ראש השנה לא יחול בימים א-ד-ו). אך כאן מיד נשאלת שאלה: הלוא א' בתשרי הראשון, שהיה יום בריאת אדם הראשון, חל ביום שישי, ואיך ייתכן שראש השנה אינו יכול לחול דווקא ביום שבו חל בפעם הראשונה?! אפשר להסביר שהכלל "לא אד"ו ראש" תקף רק בלוח הנהוג בימינו, ואילו בימים שבהם התקדש החודש על-ידי עדי ראִיה היה ראש השנה יכול לחול גם בימים ראשון, רביעי ושישי. אך לפי דברי רבי סעדיה גאון, שגם בזמן שקידשו על-פי הראִיה עיקר הקביעוּת בתורה היא על-פי החישובים האסטרונומיים, הרי שהכלל הזה תקף בכל עת, והקושיה חוזרת: מדוע ראש השנה אינו יכול לחול כפי שחל בפעם הראשונה, ביום שישי?

הרמב"ם מביא הסבר המבוסס על חישוב אסטרונומי לשיטת קביעת ראש השנה, אך זה הסבר קלוש שאינו מסביר באמת את טעם הדבר. ואכן, הראב"ד ביקר בחריפות את טעמו של הרמב"ם, והוא מסביר בפשטות שראש השנה אינו חל ביום שישי כדי למנוע מצב שיום הכיפורים יחול במוצאי שבת ושהושענא רבה יחול בשבת, שאז תימנע האפשרות לקיים את מנהג חביטת הערבה. אלא שטעמו הפנימי של הרמב"ם מבוסס על תורת הקבלה. ידוע שהרמב"ם היה מקובל גדול, אך נזהר מאוד שלא לגלות ענייני קבלה, אפילו ברמז, מפני שבימים ההם עדיין לא הגיעה השעה לגילוי תורת הנסתר.

ההסבר הוא שבימים ראשון, רביעי ושישי מאירה מידת החסד האלוקית. ביום ראשון מאירה מידת החסד עצמה; יום רביעי הוא כנגד מידת הנצח, שהיא ענף של מידת החסד; ויום שישי, שהוכפל בו 'כי טוב', מייצג אף הוא את החסד והנתינה. לעומת זה, עניינו של ראש השנה הוא המלכת הקב"ה על העולם בקבלת עול, הקשורה עם קו הגבורה דווקא. העבודה הרוחנית של ראש השנה היא ההתעלות מלמטה ולא הרעפת חסד מלמעלה. לכן אין ראש השנה יכול לחול בימים הקשורים עם מידת החסד.

א' בתשרי הראשון היה חלק מששת ימי הבריאה, הנובעת כולה מחסדו של הקב"ה. בכך שונה ההנהגה האלוקית בתחילת הבריאה מההנהגה האלוקית שלאחר הבריאה. בתחילה עדיין לא היה עולם שיוכל 'להרוויח' את השפע האלוקי בעבודתו, והקב"ה העניק לו את השפע מתוך החסד האין-סופי שלו, "כי חפץ חסד הוא". אולם אחרי שמעשה הבריאה הושלם קבע הקב"ה שהשפע האלוקי יבוא על-ידי מעשי האדם דווקא. ראש השנה מבטא את עבודת האדם, המכתיר את הקב"ה למלך ומקבל עליו את עול מלכותו. עבודה זו קשורה עם מידת הגבורה ולא עם מידת החסד. לכן אין ראש השנה יכול לחול בימים הקשורים עם מידת החסד אלא בימים הקשורים עם מידת הגבורה. (תורת מנחם)
באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*