הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תצא'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא

בסוף הפרשה הקודמת קראנו "ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הטוב והישר בעיני ה'".ואמר כאן "כי תצא למלחמה על אויביך".לרמוז לנו שאם נעשה הדין והמשפט.אז נוכל לנצח במלחמה.משום שלפני שיוצאים ישראל למלחמה מעיינים תחילה בדינם.אם נקיים הם משפיכות דמים.ואז זוכים לנצח את האומה הנלחמת בה.ואם לאו.אותו הדם מקטרג עליהם.כמו שמצינו שרוח של נבות היזרעאלי קיטרגה על אחאב.והיא מיימינים ומשמאילים ויצא גזר דינו של אחאב למות.וכשיצא אחאב במלחמה נפל ומת.
וזהו שאומר הנביא ישעיה בהפטרת חזון "רחצו הזכו הסירו את רע מעלליכם מנגד עיני" וכן "ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו".וכן בתהילים "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו".
והאלשיך הקדוש .מביא משם הזוהר הקדוש שהדם הנקי שנשפך לא ימוש משם,וצועק על דמו כמו "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה".וע"ז אמר אתה בער אותו ותסקלנו ותשבית צעקתו מעליך.והכוונה על הדם הנקי של ההרוג.ועוד פי' "הדם הנקי" שאם נמצא הרוצח אחר העריפה של העגלה.ג"כ הוא נהרג ואעפ"י שאין עדים.אם יראו בדיינים ויוכיחו שהוא הרוצח.נהרג לפי שעה.אעפ"י שהוא דם נקי.ומכאן נאה שאם העם פרוצים ברציחה ובניאוף יכולים ב"ד לעשותו.
וזהו שאומר ר' אליעזר בסנהדרין שמעתי שב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה ומעשה באחד שרכב על סוס בשבת ,והביא אותו לב"ד וסקלהו .לא מפני שהיה ראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך.ויש להם סמך מן התורה.כי הרי היה הכתוב צריך לומר "הדם חייב" ולא "הנקי".אלא לומר לך שיש להם כוח לבער דם הנקי שמין התורה הוא נקי ,ובזה כשתעשה הדין הישר אז כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידיך ושביתה שביו,ועוד ,אם אדם יש לו מידות טובת וישרות אז תוכל לצאת למלחמה ושבית שביו.וקודם שילך צריך לומר שירה ולהתפלל וזהו תעשה "הישר" אותיות שירה שהוא גימטריא תפלה .וכן גמטריא סליחות ואז "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".
ומובא בזוהר הקדוש ארבעה מלכים היו וכל אחד מהם בקש דבר אחד.והם דוד,אסא,יהושפט וחזקיהו.
דוד אמר: "ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם"
אסא אמר:"אין לי כח להרוג בהם אולם רק ארדוף אותם".
יהושפט אמר: אין לי כח לא להרוג ולא לרדוף אלא אני אומר שירה והם ינגפו.
חזקיהו אמר: אין לי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה,אלא אני ישן על מיטתי ואתה נלחם בהם,שנא' ,"ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור".
ובספר "פנינים יקרים" מביא רמז נפלא.ותמוה איך ירהבו עוד בנפשם לדבר כך לפני ה' אך העניין הוא שהם אמרו זאת על דרך שאמרו אצל גדעון " רב העם אשר אתך מתתי את מדין ביד פן יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי".
ודוד שהיה בטוח בעצמו שלא יאמר ידי הושיע לי אמר גם ארדוף וגם כלותם.ואסא לא החזיק עצמו כ"כ כדוד ולכן אמר אין בי כוח להרוג רק ארדוף.וכן יהושפט לא החזיק עצמו כאסא ואמר אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף וכן חזקיהו לא החזיק עצמו כיהושפט ואמר אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה.וזהו הרמז שאנו אומרים בפסוקי "הלל".
א."דחה דחיתני לנפול וה' עזרני" הוא שאמר דוד שהכל בעזרתו יתברך.
ב."עוזי וזמרת יה' ויהי לי לישועה".זה שאמר אסא "ארדפם וה' יושיעני".
ג."קול רינה וישועה באהלי צדיקים ".שע"י השירה תינתן לי הישועה.
ד."ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל".זהו שאמר חזקיהו אני ישן על מטתי וה' עושה חיל.וז"ש "כי תצא למלחמה" .כמו שה' עזר לאלו הארבעה המלכים כן יעזרנו להושיענו מאויבנו.

ואמר "כי תצא " בלשון יחיד.שכאן רמז הלנו התורה הקדושה שעיקרה הצלחת ישראל הוא בזמן שיש בנו אחדות ונמצאים בשלום או אז אין כל אומה ולשון יכולים עלינו.
וכבר אמרו חז"ל עה"פ "תבור עצבים אפרים הנח לו.חלק ליבם ואשמו".שאם אנו נמצאים באחדות ה' מוותר לנו.וכמו שמצינו בדורו של אחאב שהיו נוצחין במלחמותיהן אפ"י שעבדו עבודה זרה,אבל כשליבותיהן חלוקים ח"ו עתה יאשמו.

משל למי שבנה בית גדול יפה ונהדר ע"י שלקח בהקפה כל צורכי הבנין .הלבנים המלט ,הברזל.והשיש וכו'.ולבסוף לא היה לו מה לשלם ,ובלי ספק בית המשפט לא יפסוק להריסת אותו הבנין היקר כדי לשלם ממנו לכל אחד את חלקו,אולם אלם הבנין נהרס מאליו אז כל אחד מבעלי החוב בא ולוקח את חלקו .כן אנו עם ישראל כאשר אנו מחוברים יחד ומלוכדים לא יכולה מידת הדין לפור אותנו.
ונסיים בדבר הבעש"ט זצ"ל שאמר שמאתו יתברך לא תצא הרעות ורק צירוף שיכל להתהפך לטובה וזהו כי תצא למלחמה על אויבך שיצא צירוף אויב ותוכרח ללחום בו.יהפוך ה' אותו לטובה שאויב ימתק ויהיה לר"ת ונתנו ה' אלהיך בידך וברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עמו ועשוה השלום במרומיו יעשה שלם עלינו ועל כל ישראל אמן

הרב יעקב בוטראשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*