הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא'
יעקב אבינו בדרכו לחרן חזה סולם וירא במקום מה נורא ובעת נדרו אמר "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך והיה ה' לי לאלוקים" ונשאלת השאלה וכי עד עכשיו לא היה ה' לו לאלוקים? ועוד למה הזכיר זאת בסוף בקשתו?
והנה ידוע שאין לו לאדם לשאול ולבקש כמה שאלות ביחד.וכמו שכתוב [במסכת תענית ח:] בזמן שהיו צריכים לשאול על ירידת המטר ועל סילוק הדבר אמרו חכמים איך נעשה נשאל על שתיהן אי אפשר,ולבסוף שאלו על המטר בלבד והדבר בטל מאליו בלא בקשה, משום שכאשר נותן ה' שובע -לחיים נותנם שנא' "ומשביע לכל חי רצון".

ושמעתי מהרב חכם רפאל זצ"ל שפעם באו חסידים לפני הרבי רבי בונם מפשיסחא על חולה אחד מסוים וענה להם שיהיה לו פרנסה טובה, ולבסוף הסביר העניין שראה על החולה בר מינן משפט מוות, אבל כתוב "הנה עין ה' אל יראו למוחלים לחסדו להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב", והכוונה שאות "העין" נותן ה' אל יראיו הצדיקים בכדי שיוכלו להשתמש בה היכן שירצו, וכשראיתי על יהודי זה גזירת מוות בקשתי מה' שייקח אות ה"עין" מאותיות "רעב" וייתן אותה באותיות "מעות רב".

ואמרו החכמים אם כוונתו של השואל כמה שאלות בבת אחת לשם עבודתו ית' וכך להשלים ולקיים עבודת הבורא כראוי יוכל לשאול כמה שאלות בבת אחת ואינו חושש.וכן היתה תפילתו של הרב המורא בגמ' [ברכות ט"ז :] שהיה מתפלל בכל יום יהרמ"י או"א שתרחמנו ותחיינו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טובה וכו', ולבסוף אומר חיים שתמלא כל משאלות לבנו לטובה לעבודתך, והיות והכל לעבודתו ית' נמצאו הכל שאלה אחת. וכן מובא במדרש עה"פ "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש", אמר ה' לדוד שאלות הרבה שאלת ואמרת "אחת" אמר דוד: רבש"ע ממך למדתי שאמרת "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך" "כי אם ליראה"… ואחר כך נא' ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד ולשמור כל מצוותיו, והכוונה שהכל בא להשלים את היראה שתהה שלימה, וכן אני מבקש כל זאת כדי שנעבוד את ה' בהרחבה ולחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, ובזה יובן הכתוב שאמר יעקב אבינו "אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבוש" וגם "ושבתי בשלום אל בית אבי", ואם תאמר הרי כמה מיני שאלות בבת אחת שאלת ואין ראוי לו לאדם לשאול הרבה בבת אחת לזה סיים דבריו שאמר "והיה ה' לי לאלהים". כלומר כל השאלות האלו אני שואל כדי שיהיה לי ע"י הבנה להשראת השכינה עליהם שאהה עובד את ה' בשלימות ולא יטרידו אותו מחסורות הזמן והטבע כדי שאוכל לעבוד את ה' עבודה תמה ושלימה. ומדוע באמת לא הבטיח לו ה' על הפרנסה? אלא יובן ע"פ משל לאב ששלח את בנו על דרך ארוכה והכין כל צרכי דרכו מלבושים וכסף, וכשראה אביו שהדרך בחזקת סכנה החליט לנסוע עמו בדרך, ובדרכם שאל הבן לאביו איפה הכסף שהכנת לי להוצאת הדרך? צחק אביו ואמר הלא גם אנכי נוסע אתך בדרך ולשם מה לך הכסף שיהיה צרור בידך והלא כל מחסורך עלי, כך יעקב שהיה מוכרח לברוח בדרך הסכנה הבטיח לו ה' ,"והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". ויעקב אבינו סימן לבניו "ובכל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עמהם, ובכל צרתם לו צר,ושב ה' לאלוקיך את שבותך ורחמך, ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד" ונזכה ונתברך בברכת השנים בגשמי רצון ברכה ונדבה חיים ושבע ושלום אמן.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*