הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"
"ראובן ,שמעון,לוי,יהודה,יששכר,זבולון,ובנימן"

"שמות" ר"ת שבת , ברית, ותפילין

וכתב רבינו בחיי הזכיר הששה הראשונים שהם בני לאה כסדר תולדותם.והיה ראוי שיזכיר לבנימין אחרון לכל אחיו כי הוא הקטן שבכולן.ומה שהזכירו שביעי מפני שהעולם נחלק לשבעה אקלימים והאקלים השביעי הוא ארץ ישראל שהוא אמצע הישוב.וע"כ נכתב בנימין שביעי לרמוז על בית המקדש שבאקלים השביעי שהוא בחלקו של בנימין.ואע"פ שחכמי המחקר שסדרו האקלימים כתוב שארץ ישראל באקלים הרביעי.הכל הולך אל מקום אחד.כיון שהארץ היא הנקודה ויש ג' אקלימים מכאן וג' אקלימים מכאן.הנה הוא הרביעי לכל ג' וג' והיא אמצעית והיא שביעית.וזה דמיון ליום השבת שהיא אמצעית לימות השבוע והוא יום השביעי.

וכתב האור החיים הקדוש עה"פ "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם" כי העולם היה רופף ורועד עד שבא שבת ונתקיים העולם ונתייסד.והכוונה שביום השבת נברא נפש העולם והוא סוד הנאמר "וביום השביעי שבת וינפש" כיוון שיצא שבת וי אבדה נפש.

וכן נתנו טעם למצות המילה ביום השמיני כדי שיעבור עליו יום השבת ויהיה בעל נפש ובזה נשלם מלכתו אשר עשה שעדיין היתה חסרה דבר המעמיד ובאמצעות יום השביעי נגמר ונשלם הענין.ובזה נתבאר דברי המדרש : אמרה שבת לפני הקב"ה לכולם נתת בן זוג ולי אין בן זוג אמר לה, כנסת ישראל בן זוגך.וידוע שכל עינינו של זווג זכר ונקבה הוא לתכלית קיום והמשך תמידי של הנבראים .ואף שהאדם הוא בן תמותה הנה בר כרעא דאבוה וכאילו האב עוד חי וכמאמר חז"ל [בתענית ה.] "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".וזהו שאמרה שבת לכולם נתת בן זוג וכך ימשיכו קיום לדורות והשיב לה הקב"ה כנסת ישראל בן זוגך שישראל ישמרו את יום השבת וכך יהיה קיום לעולם ולכן המחלל שבת חייב מיתה כי הוא פוגע בזה בנפש העולם ולכן עונשו מידה כנגד מידה לפי שאינו מאמין בכח השבת שהיא הנפש וקיום העולם.ולכן ענין פיקוח נפש דוחה את השבת,כי השבת רצונה בהצלת וקיום האדם ולא ימות במניעת חילול שבת וכידוע שביום שישי נברא האדם ובו ביום חטא ויצא בדינו חייב ובא יום השבת והצילתו ופתח ואמר "מזמור שיר ליום השבת" ונמצא ע"י שהאדם מתקדש ביום השבת ושומר כדת מלחללו הוא מתקשר בזה במקור הנפש וחי עולמים הוא ית"ש.

ולכן אנו אוכלים דגים ביום שבת כשם שהדגים אין להם צואר וראשו דבוק בגופו,כך אנו ביום השבת דבוקים בעליונים ע"י נשמה יתירה,ובימות החול יש לנו בתי מקדש מעט והם משמשים לנו כצאור ושביל לחבר בנינו לבין העליונים.וזהו שאמרו [בברכות ו:] "כל הרגיל לבא לביהכ"נ ולא בא יום אחד הקב"ה שואל עליו ואומר מדוע באתי ואין איש" "ומי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו".וביאר הרב "בן יהוידע" מדוע נקט "חשכים" אלא ידוע שביהמ"ק נקרא לב וכן מקדש מעט שהוא בית הכנסת ואיזו היא עבודה שבלב והוי אומר זו היא תפילה ולכן זה שלא השכים תישאר אות מ' חסרה לב ובמקום "משכים" נהפך "חשכים".ואם לדבר מצוה הלך נוגה לו.

ומספרים על הגאון בעל ישועות יעקב" שהיה אב"ד ק"ק לבוב.והמלך שם צוה על כל בתי הכנסת שם בעיר שיתלו תמונתו ,והנה יום אחד המלך ביקש לערוך ביקור בבית הכנסת של הגאון והשמש ברוב המהירות בשל ההכנות לבואו של המלך תלה את התמונה הפוך כשפני התמונה של הקיר. וכשראה המלך זאת כעס מאוד והרב שהבחין בזאת אמר למלך דע לך אדוני המלך שבכוונה הפכנו את התמונה, שהנה הדין אצלנו שביום השבת אין מניחין תפילין, והטעם משום כי בימות החול שהוא יום עסק ומלאכה אפשר שאדם ישכח מהשי"ת לכן מניחין תפילין להזכיר,אבל ביום השבת שהקב"ה בכבודו ובעצמו מבקר אותנו, אז אין צורך בזיכרון התפילין,וכן כ"ז שהמלך לא נמצא אצלנו אנו תולין את התמונה למזכרת שלא נשכח את הוד כבוד מלכותו, ועכשיו שהמלך נמצא ומבקר אותנו אין צורך בתמונה כי המלך חשוב לנו יותר.

וידוע שישראל בעודם במצרים שמרו את השבת, וכשראה משה רבינו את כובד השעבוד בקש מפרעה שיתן להם יום אחד בשבוע ע"מ שינוחו ויהיה להם כוח לעבוד ומשה בחר את יום השבת וכאשר נצטוו ישראל על יום השבת שמח משה שבח בו.וזהו שאנו אומרים בתפילה "ישמח משה במתנת חלקו",כי הוא הציגה לראשונה לישראל ועוד בכוונה בחלק התורה שזכינו ע"י שנא' "זכרו תורת משה עבדי, והשבת נתנה כדי שאנו נעסוק בתורה. ועוד "ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו והוא העשיר השמח בחלקו של הקב"ה, ושהוא האות המקשר המשך וקיום העולם וכמו ושהמשיל רבנו החפץ חיים כאדם שיש לו חנות ויש לו שלט מעליו אות היא שיש המשך וקיום לחנות, כך אומר הקב"ה "בני ובין בני ישראל אות היא לעולם" ובזכות ג' הדברים שנא' בהם "אות" שהם: ר"ת שמות שבת, מילה, ותפילין נגאלו ישראל ממצרים, וזהו שאמר הקב"ה למשה "בא אל פרעה למען שתי אותותי אלה בקרבו" "בא" בגמט' ג', רמז על ג' מצות אלו. וזהו "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" ומוסיף על הראשונים ה' תתאה וה' עילאה שיציאת מצרים היתה התחלה גם על הגאולה האחרונה "וכימי צאת ישראל ממצרים אראנו נפלאות " במהרה בימינו אמן.

מאת הרב יעקב בוטראשוילי מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*