הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

 

בראשית

 

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"

מדוע התחילה התורה באות ב' ולא באות א' שהיא הראשונה בסדר אותיות א-ב? ומובא במדרש (תנחומא  ה') למה פתח בבריאתו של עולם באות ב', ולא באות א' והלא א' ראש לכל האותיות? אלא לפי ש'אלף' לשון ארור ו'בית' לשון ברוך. אמר הקב"ה: אברא את העולם בלשון 'ברוך' ומה כשנברא בלשון ברוך בני אדם מכעיסין ליוצרם, בלשון ארור על אחת כמה וכמה, ועוד ללמד לבריות שהן שני עולמות העוה"ז והעוה"ב, ומי שעסק בטובה בעוה"ז, טובה יאכל בעוה"ז ובעוה"ב ועי"ש.

 

וזאת היא הכוונה, אות א' היא מספר אחד והיא מסמלת איפה בדידות ואנוכיות וכאילו אומרת אני ואפסי עוד. ואות ב' היא מספר זוגי ומסמלת התקשרות, התחברות והתאחדות. האנוכיות היא קללה לעולם ואין העולם יכול להתקיים בה, וכנגד זה אהבת הכלל והדאגה לזולת הן ברכה לכל 'ועולם חסד יבנה', ובבריאת בראשית השקיע הקב"ה רגש של אחריות לכלל, חסד ורחמים לזולת.

ואיתא בזוה"ק (הקדמת ב'-ע"ב) באותיות דרב המנונא סבא' כאשר רצה הקב"ה לברוא את העולם כל האותיות היו סתומות ומכוסות ונמצאות בהיכל 'הבינה' כי האותיות נבראו בבינה, אות א' תחילה ואחר כ' כולם על הסדר. ונמצאת אות ת' עומדת אחרונה בפתח הבניה. וע"כ יצאה תחילה, וב' אלפים שנה (שהם 'חכמה' 'ובינה') עד שלא נברא העולם היה מסתכל הקב"ה ומשתעשע בהם.

ובגמ' שבת (פ' ח:) מובא שהתורה היתה גנוזה תתקע"ד 974 דורות קודם בריאת העולם, ונא' "זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור" והתורה נתנה בדור ה-26 מבריאת העולם, ועליהם אמר דוד המלך ע"ה 26 כנגד שם "הויה" "כי לעולם חסדו" ובזה נשלמו אלף דור.

 

וכשנכנסו האותיות ובקשו שבהן יברא העולם, בהיפוכן נכנסו ת.ש.ר. ואמרו שכן ת' הוא חותמו של 'אמת', ש' תחילת שם "שדי", אמר להם הקב"ה ת' חותמו של מות, ש' נסמכו לו אותיות ק' ו-ר' שהם לשון "שקר", ולכולם השיבם לטעמם, עד שנכנסה אות ב', ובה נבראת העולם, ובאותו זמן אמר הקב"ה לאות א' מדוע אינה נכנסת? ואמרה, לאחר שראיתי שהובטחה לאות ב' הזכות שבה יברא העולם, לא דחקתי עצמי להיכנס, ועכ"ז זכה אות א' להיות ראש לכל האותיות ויחודו של: ה' אחד ושמו אחד, ומכאן יש לנו ללמוד להיות באהבה ואחוה ושלום ורעות, כי קיומנו בכח אחדותינו.

 

ואף מעלתה הגדולה של האות א', מ"מ לא נכנה ראשונה, משום שאמרו חז"ל: האותיות כשהן בדרך ישר א,ב,ג, רומזים למידת הרחמים, וכשהן בהיפוכן רומזים למידת הדין, וזה לך האות שחודש "תשרי" שהוא זמן הדין וה' ברחמיו שיתף אות י' שהוא רחמים בדין, וזהו "בראשית" ב' ראשית, אשר בתחילה נבראה במידת הדין שהם אותיות ת,ש,ר, ואח"כ שיתף מידת הרחמים שנא': ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמים. ועל כן נכנסה אות ב' קודם אות א' והביאה ברכה לעולם.

 

והטעם שנקראת פרשת בראשית בשם 'שבת בראשית' ולא נקרא כן פ' 'נח' או 'לך לך' וכו', משום שבימים הנוראים הקדושים היו לנו הרהורי תשובה וקבלנו על עצמנו הנהגות טובות כל אחד לפי ערכו ומדרגתו, ולכן נקרא 'שבת בראשית', שמזכירין לאדם שמה שעבר עבר ומעתה מתחיל סדר חדש, וישתדל להמשיך בדרך הטובה והישרה, וכמו שאנו אומרים (בזמירות ליל שבת) "יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה" יהי רצון שרוח חודש תשרי על חגיו הקדושים ומנהגיו היקרים והשפע של קדושה וטהרה החופף עליו, ישפיעו על מחשבותינו ומעשינו במשך כל השנה, כי המיוחד בשבת זו שבה מתוארת בריאת העולם, זה אבן יסוד על עבודת ה' לכל השנה, על אף שאדם נתקל בקשיים בחיי יום יום ונראה כסתירה בניהם, עכ"ז יעסוק בתורה ובמצות ובמעשים טובים ויתברך בגשמיות ורוחניות, ו"בראשית ברא" נשמה בריאה בגוף בריא, ובריאות גופא ונהורא מעליא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, נצח סלה ועד אמן.

הרב יעקב בוטראשוילי הי"ו מלוד
()

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*