הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי

'אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון"

אנו נמצאים בימים קשים לעמ"י, ימים של התבוננות וחשבון נפש ימים אלו נקראים ימי בין המצרים, אומרת הגמ' 'כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו' ולכאורה מדוע לומר על כל הדורות שהיו בעבר ושישנם בהווה אחרי חורבן ביהמ"ק שביהמ"ק היה צריך להיחרב גם בימיהם?

אלא ההסבר ידוע ומוכר אם היינו זכאים ביהמ"ק היה נבנה כבר בימינו וזה שהגלות עדיין ממשיכה זו העדות וההוכחה שאם ביהמ"ק היה קיים בדורנו הוא לא היה ממשיך לעמוד על תילו.

ישנה טעות נפוצה אצל הרבה אנשים שחושבים שחורבן ביהמ"ק זו אשמה שמוטלת דווקא על אותו הדור שביהמ"ק חרב בימיו ולא שלהם. "הדור ההוא לא היה זכאי לקיומו אנו כן זכאים". ויש מפולפלים יותר שמצטטים מן המקורות שהרי אומרת הגמ' בשבת 'אמר ר' יצחק בריה דרב יהודה לעולם יתפלל אדם שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכויות והפטר'. וא"כ מוכח מהגמ' שלשנות מצב קיים צריך זכויות הרבה יותר גדולות משא"כ להמשיך מצב קיים כגון אם ביהמ"ק היה קיים בדורנו הוא עדיין היה עומד על תילו!? המשך המצב הקיים!? וא"כ מה ההסבר לטענה זו?

אלא ישנה טעות בהבנת הסוגיא, אומרת התורה "אלה מסעי בנ"י", עמ"י נמצאים במסעות כבר אלפי שנים גלות ארוכה ומרה וטלטולים בלתי פוסקים ואפילו בדורנו אנו שזכינו להגיע לארץ הקודש גם כאן השלום עדיין לא נראה באופק מפריעים מבית ומבחוץ ומלחמות בלתי פוסקות, ומדוע? ההסבר טמון במילים הראשונות של פרשתנו. כל המסעות הם בגלל "א-ל-ה" ר"ת אבק לשון הרע וידועים הדברים ביהמ"ק הראשון חרב בעוון ע"ז, ג"ע ושפיכות דמים, וביהמ"ק השני חרב בעוון שנאת חינם ואעפ"כ הראשון נבנה כעבור שבעים שנה ואלו השני… שנזכה בב"א.

 

ועל זה אומרת הגמ' ראשונים נתגלה עוונם נתגלה קיצם ואלו אחרונים לא נתגלה קיצם כלומר אם ביהמ"ק עדיין לא נבנה ולא הגיע הקץ משמע שעדיין יש שנאה וקנאה וא"כ המצב הקיים שהיה אז שבעטיו חרב ביהמ"ק עדיין קיים וא"כ גם לנו לא היתה הזכות שביהמ"ק יהיה קיים בימינו , השנאה נובטת בלב זהו השלב הראשוני השלב השני הוא ההוצאה החוצה הדיבור בגנותו של אותו אדם לא כל אדם מסוגל לפגוע פיזית,בידים ממש, באדם שהוא מתעב אבל לפגוע בו מילולית בין בפניו ובין שלא בפניו 'זה לא כ"כ נורא' לא עשיתי שום דבר רק דיברתי וזה המכשול שנכשלים –

בני האדם כמאמר הגמ' רוב האנשים חוטאים בגזל מיעוטם בעריות וכולם בלשון הרע.

והשלום כ"כ גדול וחשוב עד שאומר הירושלמי בדורו של דוד היו יוצאים למלחמה והיו נופלים אע"פ שהיו צדיקים ובעלי תורה מפני שהיה בהם לשון הרע ואלו שהיו יוצאים למלחמה בדורו של אחאב היו מנצחים אע"פ שהיו עובדים ע"ז משום שלא היתה בהם קנאה ושנאה.

וע"ז נאמר משלי (י-יב) על כל פשעים (חטאים ועוונות) תכסה אהבה (של בין אדם לחבירו ולא יתעוררו מקטרגים) ושנאה (כפשוטו בין אדם לחבירו) תעורר מדנים' (תעורר דינים) ולכן דורו –

 

של אחאב היו מנצחים.

והיסוד הזה מבואר גם בבניית מגדל בבל. אומרת התורה 'הן עם אחד ושפה אחת לכולם,  ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות' נשים לב ועתה לא יבצר מהם  מדוע? אלא אם יש ביניהם שלום ואהבה ודאי שיצליחו במשימתם מה עשה הקב"ה 'הבה נרדה ונבלה שם שפתם' ומסביר רש"י בלבל שפתם בקש האחד לבינה השני מביא לו טיט כעס עליו הראשון הכהו והרגו התחילו ביניהם מחלוקות ומלחמות וממילא זממם לא יצא לפועל, כי כשיש שלום כביכול הקב"ה חייב להיות יחד עם אותה הקבוצה ואלו כשיש מח' כביכול דוחים את הקב"ה מאותו המקום. וממילא אין סיעתא דשמיא.

וזה שנאמר 'שלום על ישראל' ר"ת י,ש,ע ברגע שיש שלום יש ישועה וגאולה בעז"ה וזה מה שנא' בתחילת פרשתינו "אלה, מסעי בני"י" בגלל השנאה הגלות נמשכת זה הדבר הגרוע ביותר דוחקים את רגלי השכינה ע"י שאין אהבת ישראל. וכמו שאומרת הגמ' ערכין (טו: ) "אמר מר עוקבא אמר הקב"ה כל המספר לשון הרע אין אני והוא יכולין לדור בעולם" ומה שהזכרנו בתחילת דברינו מבואר היטב לכן אמרו חז"ל 'כל דור שלא נבנה בימיו כאילו חרב בימיו'

ונסיים במה שאמר החכם מכל האדם 'מי חכם וישמור 'אלה' ר"ת אבק לשון הרע וע"י שמירת הלשון נזכה בעז"ה גם ל- 'אלה פקודי המשכן' בניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.

 

הרב אליהו מירילאשוילי הי"ו מלוד

 

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*