הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לשבת 'תשובה' ופרשת 'האזינו'

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לשבת 'תשובה' ופרשת 'האזינו'

 

שבת תשובה – האזינו

השבת נקראת שבת תשובה מפני שני טעמים: א) ההפטרה שפותחת ב"שובה ישראל".ב) שבת זו נמצאת בין ר"ה ליו"כ בימי עשי"ת. ישנו קשר בין פרשת האזינו  לענין התשובה שהרי זה לא מקרי שהאזינו יוצא בשבת שובה.ומסבירים זאת שתחילת התשובה היא להאזין, לשמוע ולקבל. להיות כלי שמקבל ואז ישנה אפשרות שישתנה משהו. אדם שלא רוצה להאזין ולקבל וחושב שאצלו הכל מושלם קשה שישתנה לכיוון אחר.לכן פרשתנו פותחת בדבר הראשון שנדרש מהאדם בכדי להשתנות וזה להאזין, ולקבל שמשהו אצלו טעון שיפור ואז דרכו סלולה לכיוון התשובה.

על מהות ענין התשובה מבאר בעל ההפלאה רבי פנחס הורוויץ זצ"ל בספרו:'פנים יפות' על מאמר הגמרא(יומא פ"ו) "גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד".שלכאורה צריך להבין מדוע מצוות התשובה היא היחידה שמגעת עד כסא הכבוד שלא כמו המצוות האחרות?

ומביא שם בספרו ע"פ המובא בזוה"ק. שכל אדם מקבל מלמעלה  שלושה לבושים על גופו: נפש, רוח ונשמה. וכשהאדם חוטא אז בתחילה לבוש הנשמה יורדת ממנו והוא נשאר רק עם שני לבושים של רוח ונפש. וכשממשיך לחטוא אזי מסירים ממנו את לבוש הרוח ובאם עדיין חוטא מסירים ממנו גם את לבוש הנפש. זה מה שמצינו במאמר הגמ' :(שבת קנ"א)" אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לה כבהמה".. ופירש על זה המהרש"א: 'שאימת האדם על החיות היא משום הנשמה שבו שהיא צלם אלוקים וכיון שהחוטא ירד ממנו צלם האלוקים ואז נדמה כבהמה הרי הוא כשאר בהמה שהחיה שולטת בו". וכשהנשמה יורדת מהאדם היא חוזרת למקום שהיתה בו לפני שירדה לגוף האדם. וכפי המובא בזוה"ק, הנשמות מקומם נמצא תחת כסא הכבוד. א"כ כשהאדם חוזר בו מחטאו אז מחזיר לגופו בחזרה את נשמתו שנמצאת תחת כסא הכבוד וזה לשון המילה 'תשובה'החזרה שמחזירים את הנשמה למקומה (לגוף האדם)ע"י חרטה ותיקון החטא. וזהו ההסבר מדוע רק מצוות התשובה מגעת עד כסא הכבוד כיוון שאי אפשר לעשות תשובה מבלי להגיע לכסא הכבוד ששם נמצא מקור הנשמה שלו כי אם לא יגיע לכסא הכבוד לא יצליח להוריד את הנשמה משם. וזה גם הטעם מדוע רשעים בחייהם נקראים מתים כיוון שיש להם גוף ללא נשמה (שהרי כשחטאו פרחה הנשמה מהגוף) כמו המת שהוא עם גוף ללא נשמה.

בדומה לעיל מסביר הרבי מליובאוויטש זי"ע (לקוטי שיחות ז') על מה שנאמר בפ' כי תצא:"לא תלין נבלתו על העץ.. כי קללת אלוקים תלוי"..ומבאר רש"י שם:"זלזולו של מלך הוא שאדם עשוי בדמות דיוקנו"  ושואל על כך הרבי אם אנו טוענים שהאדם הוא בדמות דיוקנו של המלך מדוע א"כ מותר לתלות אותו בכלל הרי זה בזיון גדול ומדוע רק הזילזול מגיע בנוגע להלנת המת? ועונה על זה שהאדם יש לו דמות דיוקן המלך אך כשחוטא יורד ממנו דיוקן זה ממנו וכשחוזר בתשובה ומכפר על חטאו אז חוזר לו דיוקנו של המלך. לכן כשתולים אדם על חטאו באותו רגע אין לו את דיוקנו של המלך ואין כאן זילזול בדיוקן המלך כי עדיין לא כיפר על חטאו אך לאחר שכבר כיפר על חטאו ונתלה באותו רגע  חזר לו דיוקנו של המלך ואז אנו מצווים לשמור שלא יהיה זילזול בדיוקנו של המלך .

ויה"ר שתמיד נשמור עלינו את דיוקנו של המלך ונזכה לשוב בתשובה שלימה בביאת גוא"צ בב"א ונזכה לחתימה טובה אכי"ר.

בן ציון באטשוילי  הי"ו מקרית מלאכי

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*