הרב שמעון בן יצחק בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

הרב שמעון בן יצחק בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת 'יתרו'

אחיי ורעיי, לאחר הנסים והנפלאות שחווה עם ישראל במו עיניו, הכוללים את עשרת המכות, קריעת ים-סוף ועוד רבות, מגיע העם הנבחר למעמד הכי גדול בעוצמתו הנוראה והפלאית בכל שנות התהוות היקום,

הוא מעמד הר-סיני.

רבים חושבים לצערנו שהתורה נוצרה או נבראה במעמד הר- סיני, וטועים הם .

ידוע המדרש בראשית רבה (וילנא) פרשה א ד"ה ד בראשית ברא אלוקים, ששה דברים קדמו לבריאת העולם, יש מהן שנבראו, ויש מהן שעלו במחשבה להבראות, התורה והכסא הכבוד נבראו, תורה מנין שנאמר (משלי ח) ה' קנני ראשית דרכו,     וכמאמר "הזהר תרומה" הביט באורייתא וברא עלמא .

 

יש להבין שהתורה נבראה לפני בריאת העולם ונתנה לעם ישראל בזכות מסירות הנפש וקיום אבטחת ה' לאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ולזרעו אחריהם.

התורה הזו המלווה את עם ישראל במשך 3321 שנים, מוריי ורבותיי התורה הזו שעל ידה העם של בני אברהם יצחק ויעקב מקבל במעמד הר סיני הגדרה מיוחדת "עם יהודי", תחילת היהדות מקבל חותמת של עם במעמד זה, ומוכרת ע"י הסמכות הגבוהה ביותר בכל היקום ומחוצה לו, היא ממ"ה הקב"ה.

 

כאשר בחר ה' יתברך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו הוכיח הבורא מוריי ורבותי שאנו הממשיכים את ההיסטוריה העולמית עלי אדמות וזולתנו אין אחר.

אימפריות קמו ונפלו (מצרים בבל אשור מדי יון רומי) ועם ישראל העם שחותך את ההיסטוריה כולה, מוכיח שהוא העם שאין לו שום יכולת קיום ללא התורה הקדושה שנתנה אך ורק לו, אכן אנו מוכיחים בכל יום באמרינו "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו".

ובכן מה אירע במעמד הר סיני?

לאחר שסובב הקב"ה אחר כל אומה ואומה ובקש ממנה לקבל התורה, אף אומה לא רצתה לקבלה, אלא עם ישראל בלבד צעקו נעשה ונשמע, וכך ע"י מסירות הנפש הלא מוסברת של הביטוי הלא הגיוני כלל

"נעשה ונשמע" מגיע ה' ומתגלה לא רק לבני ישראל, אלא לכל העולם כולו ומוכיח שמעמד הר סיני זוהי ההתגלות העוצמתית ביותר כלפי הבריאה שה' מגלה לה את "פניו" ועל כך מובא המדרש שמות רבה (וילנא) פרשה כט ד"ה ט ד"א אנכי

א"ר אבהו בשם ר' יוחנן כשנתן הקב"ה את התורה צפור לא צווח עוף לא פרח שור לא געה אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דברו, אלא העולם שותק ומחריש ויצא הקול אנכי ה' אלהיך, וכה"א (דברים ה) את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם קול גדול ולא יסף, אמר רשב"ל מהו ולא יסף אלא כשאדם קורא לחברו יש לקולו בת קול והקול שהיה יוצא מפי הקב"ה לא היה לקולו בת קול,

 

אנו צריכים להבין כשנתן ה' את התורה הוא מתגלה לעולם ומוכיח להם ואומר, תדעו לכם כאשר אדם כלשהוא מדבר, רם במעלה ככל שיהיה, רוב העם באם ירצה, יקשיב ויבצע את דבריו ולכל הפחות וודאי יאזין וכביקור הנשיא "בוש" לפני מספר שבועות ,

אך כאן ה' מראה לנו את כוחו ואומר, דעו לכם אני שולט בכל היקום בכל הבריאה, כאשר אני מדבר כאשר אני נותן את בתי, ("התורה-הקדושה") לעם ישראל, אין מושג כזה שעולם כמנהגו נוהג וכל אחד ממשיך בתפקידו ובמעשיו, אלא אני נותן לעולם את מה שעתיד לקיים אותו בכל רגע ורגע ומה גם שאני מתגלה אליכם, אזי אין שום כוח אחר השולט בכם זולתי ולכן כל הבריאה מחויבת לעצור ולשמוע את דבר ה' היינו (דומם,צומח, חי,מדבר) כל רובדי הבריאה בהתהוותה, שאילולא כן אזי ישנו כוח אחר הפועל ומנהיג את הברואים בניגוד לרצוני, שרצוני כעת שאני מדבר בקול (היינו אותיות יוצאות וכאשר אתם שומעים קול, הרי "רואים אתם אותיות" כמאמר "המעם לועז" וכן מוכח בספריו של זמיר כהן, שאותיות הקודש שונות בתכלית מכל שפה אחרת כאשר אנו מבטאים האותיות אזי הזיהוי הקולי של תנודות השנתות הקוליות, נותן בדיוק את צורת האות העברית מה שאין כן בשום שפה אחרת, וזה מוכיח מדעית את אשר כתוב וכל העם רואים את הקולות…  וכי אפשר לראות קול?

תשובה: ביהדות כן!!. במעמד הר סיני עם ישראל ראו את הקולות, עיין ספר המהפך עמ' 88. וספר הצופן עמ' 38. להרב זמיר כהן.

 

ולכן כאשר כולם עוצרים ונתונים למרותי זה מוכיח שה' שולט בכל הבריאה כולה ולמרות כל ההכנות הדרושות של שלשת ימי הגבלה זהירות, נקיות, אין הבריאה מצליחה לעמוד בכוח התגלות הבריאה כביכול של ה' לעמו.

הרי מובא בגמרא תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד ב

ואמר רבי יהושע בן לוי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר +שיר השירים ה+ נפשי יצאה בדברו. ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן,דיבור שני היאך קיבלו? – הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים, והחיה אותם. שנאמר +תהלים סח+ גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה. ואמר רבי יהושע בן לוי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל, והיו מלאכי השרת מדדין אותן, שנאמר +תהלים סח+ מלאכי צבאות ידדון ידדון אל תיקרי ידדון אלא ידדון.    שלא יכלו לעמוד במראה הנורא והאדיר מכל.

 

ולמרות אי העמידה בעצם המעמד, עם ישראל קיבלו התורה ונהיו לעם הנבחר ולא רק עם ישראל צפה במעמד זה אלא כל העולם נוכח למחזה הנורא מכל ששם ה' שם את אצבעו על ישראל ואמר להם אנכי ה' אלקיך, ןלא יהיה לך וכו…,         מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט פסוק (טז) [ויהיו כן הוא אומר ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים (שופ' ה ד) ואומר קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל (תה' עז יט) נתקבצו כל אומות העולם אצל בלעם בן בעור אמרו לו דומה שהמקום מאבד את עולמו במים כענין שנ' ה' למבול ישב (תה' כט י) אמר להן שוטים שבעולם כבר נשבע שאינו מביא מבול לעולם כענין שנ' כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ (ישע' נד ט). אמרו לו ודאי מבול שלמים אינו מביא אבל מביא הוא מבול שלאש אמר להם אינו מביא לא מבול שלמים ולא מבול שלאש. אמרו לו והקול הזה למה אמר להם תורה הוא נותן לעמו שנ' ה' עוז לעמו יתן (תה' כט יא) ואין עוז אלא תורה שנ' עמו עוז ותושיה (איוב יב טז). אמרו לו אם כן ה' יברך את עמו בשלום (תה' כט יא).

 

לאחר מעמד שכזה, שומא עלינו לא לקיים את דבר ה' ?  שומא עלינו לתהות חס ושלום במהימנות התורה מקבליה ומעביריה?  הרי הרבנים ובתי הכנסיות שמרו על עצם היהדות ועל זיק של תקווה לעלות לא"י, לנשק את עפר הארץ, להלך לבנות ולהבנות בה ! , לזכות ליקבר בה!

א"כ מדוע לצערנו כשבנו לישראל התמעטה האמונה, התדלדלו האנשים מבתי הכנסיות, החינוך לערכים ולמסורת ישראל סבא ירד כמעט לטמיון כלפי הדור הצעיר שחלקם אינם מרגישים שום זיקה למסורת וליהדות.

בגרוזיה כשהיו שומעים את רצף הפסוקים  ישעיהו פרק מג

(ב) כִּי תַעֲבֹר בַּמַּיִם אִתְּךָ אָנִי וּבַנְּהָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּךָ כִּי תֵלֵךְ בְּמוֹ אֵשׁ לֹא תִכָּוֶה וְלֶהָבָה לֹא תִבְעַר בָּךְ:

ישעיהו פרק סב

(א) לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה וּלְמַעַן ירושלים לֹא אֶשְׁקוֹט עַד יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָהּ וִישׁוּעָתָהּ כְּלַפִּיד יִבְעָר:

 

הייתה נכנסת בהם להבה של אש, ברקים מחד ודמעות מאידך היו נקרנים וזולגים מעיניהם, רק לזכות לדרוך בארץ הקדושה לעלות לארץ, לנשום את אווירה המחכים   אה…ונחנו מה? (עיינו במקצת בפרשנות רש"י על הפסוקים ותטעמו טעם גן-עדן).

הדור הצעיר לא רק שאינו מכיר את הפסוקים הללו, אלא אפילו לבית הכנסת לפעמים לא רוצה להגיע חוץ מאזכרה וימים טובים, לכן מי אני כי אדבר,

אך בואו נתחזק ביחד אחיי ורעיי, באו נקיים את הפסוק ישעיהו פרק מא (ו)          אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ יַעְזֹרוּ וּלְאָחִיו יֹאמַר חֲזָק:

 

מורינו ורבינו חכם רפאל תמיד נהג לומר בשיעוריו לתלמידיו, בל נשכח מאיזה שורש אנחנו, (בגרוזינית מאיזה "דז'ה" אנו מלשון פיצ'חז'ה ) אנו באים,

אנו באים עם שורשים של מצוות, של מסירות נפש, של קיום תורה מתוך עמל תעוזה והקרבה,

בואו לא נאבד המסורת הישראלית גרוזינית שהבאנו עימנו מחו"ל, בואו נמשיך להגיע לבית הכנסת נלמד וננסה לחקור ולהבין ולעלות במעלות התורה העולה בית אל, וכך ניגאל.

בואו ונתחזק מורי ורבותי, בואו וניתן יד לאחינו בני ישראל, נקיים את מילות השיר "יד ביד ולב אל לב"

וכך בקירוב לבבות בשילוב ידיים נזכה לגאולה השלמה בצמיחת קרן דוד עבדנו כתפילת העמידה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך…ברוך מצמיח ישועה.        בקרוב ממש, אכי"ר.

 

שמעון בן יצחק, רב בהכ"נ "אוהל יצחק" והקהילה הגרוזינית

שכונת זבולון ק-אתא, שבת שלום ומבורך.

 

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*