הרב אריאל בן ציון מיכאלשולי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

הרב אריאל בן ציון מיכאלשולי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת 'ראה'

הפרשה פותחת במלים: "ראה אנכי נתן לפניכם היום" וגו', פרשת 'ראה' נקראת לעולם בסמיכות לר"ח אלול, מכך מובן שיש קשר מיוחד בין הכתוב בפרשה ובין חודש אלול.
א- ר"ת ראה – ראה אלול הגיע.
ב- לפניכם – ל- פניכם, ראה. יהודי אני נותן לכם שלושים יום הכנה לפני הימים – הנוראים ככתוב: 'קחו עמכם דברים, ושובו אל ה", 'והיה ביום השישי שהוא חודש אלול והכינו את אשר יביאו', 'ביום השישי', הכוונה לחודש השישי שהוא חודש אלול 'חודש התשובה' חודש שבו אנו עוצרים את רדיפת הימים השגרתית בודקים את עצמנו, בוחנים את השגנו בשנה החולפת, עומדים ביושר מול כישלונותינו ומגרעותינו ומחליטים לתקן, לשפר, לחזור בתשובה אמיתית, להתקרב אל הקב"ה, להרבות בלימוד התורה וקיום המצוות, כי – 'תשובה'- 'תפילה' – 'וצדקה' – מעבירין את רוע הגזירה.
בקהילות הספרדים כבר מתחילים באמירת הסליחות, בתקיעת שופר, בודקים תפילין ומזוזות, מרבים באמירת התהילים, מברכים איש את רעהו – בכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, מתוך אהבת ישראל אמיתית. רוח של הזדככות והיטהרות תתחיל לפעום בלבות ובאוויר מרגישים כבר את ריחם של הימים הנוראים הממשים ובאים.
אומרים רבותינו, שאילו היינו יכולים לראות בעיני הבשר שלנו כמה אור וקדושה, וכמה שערי שמים פתוחים לפנינו, לא היינו מפסידים אף רגע לריק, ולכן עלינו לאזור כח ולהתאמץ, בכל כוחנו ולנצל את הימים האלו ש'המלך בשדה', ובו מאירים י"ג מדות הרחמים', כמו שכותב אדמו"ר הזקן (בליקוטי תורה) ונקפוץ על הרכבת של התשובה – התפילה – והצדקה, לפני שהקטר ישמיע את קול הצופר (התקיעות שבסיום תפילת הנעילה ביום הכיפורים) ויעזוב את התחנה, שנאמר: 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב'.

משל למה הדבר דומה. למלך, שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם, וכו'.

זהו משל לקב"ה. במשך השנה יש צורך למלא דרישות מסויימות כדי להגיע לקב"ה, כי לא כל אדם זוכה להתקרב להקב"ה ושתפילתו תיענה, משום שאין הוא זך וטהור דיו שתפילתו תפעל את פעולתה, 'מי יעלה בהר ה", אומר דוד המלך בתהילים 'נקי כפים ובר – לבב', רק צדיקים ובעלי נשמות גבוהות זוכים להיות קרובים אל ה'.

אבל בחודש אלול המלך יוצא אל השדה, ההגבלות שקיימות במשך השנה, נופלות ונעלמות, כל אדם פשוט כמוני-כמוך, יכול להתקבל אצל הקב"ה, להתקרב אליו קירבה עצומה ולבקש את כל משאלותיו. הקב"ה, פותח לפנינו את כל השערים ומאיר עלינו באורו הגדול, בעבר אולי נכשלת, אך עכשיו נותנים לך כוחות חדשים ומיוחדים במינם. עכשיו הקב"ה נמצא איתך, הוא קרוב אליך מאוד מאוד והוא יעזור לך לקיים את החלטותיך הטובות, צריך פשוט לגשת אליו. כנאמר: 'פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם', ואחד מר"ת של אלול 'אני לדודי ודודי לי'. רמז לקרבתו הגדולה של בורא העולם אלינו בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות, אמנם זאת בתנאי שאנחנו נתקרב לבורא, ונצעד לקראתו 'אני לדודי' ואז ה' יתקרב אלינו 'ודודי לי', ואז יתקיים בנו הפסוק: 'ראה אנוכי נותן לפניכם היום (ר"ה ויוה"כ) ברכה, (בעוה"ז)
וקללה – בר"ת והקרן – קיימת – לו – לעולם – הבא (יקבל שכר בעוה"ב) בשם מורנו ורבנו הרב חכם רפאל אלשוילי זצ"ל.

כמו שנאמר: 'ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה' ולכן מוריי ורבותי ננצל את הימים המופלאים הגדולים האלו ונעשה איש איש את מאזן חייו וחשבון נפש, ושתהיה לנו ולכל ישראל כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים לשנה טובה ומתוקה, בביאת משיח צדקנו במהרה בימנו אמן, כן יהיה רצון.

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*