הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות
"וַיְהִי כִּי-זָקֵן יִצְחָק, וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת"
בפרשתנו מסופר שלעת זקנותו של יצחק נתעוורו עיניו ולא יכל לראות, בהשקפה ראשונה נראה כי הטעם שכהו עיניו של יצחק הוא גילו המבוגר, אך מסתבר שזהו כלל לא נכון משום שלא מצינו באותם ימים מקרה דומה לאדם בגילו, אדרבה אברהם אבינו בגיל מבוגר הוסיף ולקח את קטורה לאשה, דבר שמוכיח שעדיין היה במלוא כוחותיו, אם כן מדוע כהו עיניו של יצחק?
יתרה מזו, בפרשה הקודמת מובא שלאחר פטירת אברהם אבינו בירך ה' את יצחק, ובטח שברכת ה' בכוחה למנוע מחלות ויסורין, אם כן מתעצמת הקושיא מדוע נתן הקב"ה על יצחק עיוורון והלוא 'סומא חשוב כמת'?
אחד מהטעמים המובאים במפרשים הוא 'יודע הקב"ה שיצחק מחבב את עשיו ועתיד היה לברכו, אמר הקב"ה הריני מכהה את עיניו כדי שלא יהא רואה למי שהוא מברך כדי שיטול יעקב את הברכות' כלומר כל הסיבה שהקב"ה הפיל עיוורון על יצחק זהו משום שרצה שיעקב יטול את הברכות. וכאן לכאורה נשאלת שאלה פשוטה, הלוא על מנת שיעקב יטול את הברכות יכל הקב"ה לגלות ליצחק שעשיו בנו הוא רשע, וממילא היה יצחק מעביר את הברכות ליעקב. אם כן, מדוע לצורך כך היה צריך הקב"ה ליטול מיצחק את מאור עיניו?
על שאלה זו עונה הרבי מליובאוויטש, ובהקדים, הגמ' (סנהדרין יא.) מספרת שכאשר עם ישראל נכנסו לארץ ציוה להם הקב"ה שכל השלל שימצאו אחרי המלחמה יהיה חרם ואסור בהנאה, עכן היה האדם שכן לקח מן החרם, וכאשר שאל יהושוע את ה' מי הוא האיש אשר חטא לפניך, ענה לו בתמיהה, 'וכי דילטור (מלשין) אני לך?! זאת אומרת שהקב"ה נזהר מלומר לשון הרע ואפילו על רשע גמור.
אומר הרבי שזה גם תשובה לשאלתנו, שגם כלפי עשיו נזהר הקב"ה מלומר לשון הרע ולספר לאביו על מעשיו הרעים של בנו ועל אף שזוהי האמת לאמיתו.
מכאן צריכים אנו ללמוד הוראה בחיי היום יום, שאפילו בנוגע לעשיו הרשע אין הקב"ה מוכן לדבר לשון הרע והעדיף לסמא את עיני יצחק. קל וחומר שאנו צריכים להיזהר שלא לדבר חלילה בגנותו של זולתנו, וכן דרשו חז"ל על הפסוק 'אחרי ה' אלוקיכם תלכו' – הלך אחר מידותיו, מה הוא רחום אף אתה רחום וכו' וכאשר האדם עושה השתדלות לתקן מעשיו ודאי מקבל הוא חיזוק וסיוע רב משמיים לכך.
שנזכה להוסיף ולהדר במצוות אהבת ישראל ולהוציא מפינו רק שמועות טובות אחד על השני, ובזכות זה נזכה ל'ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך' ולגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.
ר' אלירן מושיאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*