הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא

הרב יעקב גאגולאשווילי שליט”א
רב שכונות ד’-ה’ אשדוד
ודומ"ץ ואב"ד ממונות – ירושלים

פרשת וארא
– וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי. (שמות ו'-ג'). כאשר ה' יתברך נגלה למשה במראות הסנה שם נאמר (ג'-ט"ו) כה תאמר אל בני ישראל ה' אלוקי אבותיכם אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני אליכם. ובהמשך (שם פסוק ט"ז) נאמר אלוקי אבותיכם נראה אלי, אלוקי אברהם יצחק ויעקב לאמור פקדתי אתכם… ויש להבין מדוע פעמים כשמזכיר את האבות, מזכירם בהפסק תיבת אלוקי .. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, ואילו לפעמים מזכירם יחדיו כאחד ובלי לשייך בהם את התואר אלוקי בכל אחד מהם, והם כתובים ביחד אלוקי אברהם, יצחק ויעקב.
וראיתי למפרשים שכתבו על פי הגמרא (מסכת בבא מציעא פ"ה ע"ב) שמספרת שאליהו הנביא היה מצוי בישיבתו של ר' יהודה הנשיא המכונה בתואר רבינו הקדוש והיה משתתף בשיעורי התורה שם. ופעם אחת נתאחר מלבוא לישיבה, וראש חודש היה. וכאשר הגיע לישיבה, שאל אותו רבי יהודה: מפני מה נתאחר כבודו מלבוא היום לשיעור התורה? ענה לו אליהו הנביא: כיוון שהיום הוא ראש החודש, ואני נתאחרתי יען ואני מקים את האבות הקדושים ומעמידם להתפלל, וכך העמדתי את אברהם ושרתתי אותו ורחצתי לו ידיו, והתפלל, ושוב השכבתיו. ואחר כך העמדתי את יצחק, ורחצתי לו ידיו, והתפלל ושוב השכבתיו, וכך עשיתי גם ליעקב אבינו. ובין כך וכך עבר זמן ורב ועל כן נתאחרתי. שאל אותו רבינו הקדוש: ומפני מה לא העמדת את שלושתם יחדיו, והיית רוחץ להם ידיהם זה אחר זה מיד, והיו שלושתם עומדים בתפילה בו בזמן, והיית מרוויח זמן רב? ענה לו אליהו שאסור לו לעשות כן, יען כי אם עומדים ג' אבות העולם יחד בתפילה, חוזק תפילתם יביא את הגאולה לעולם, ויבוא המשיח! והרי עדיין לא הגיע זמן ביאת המשיח, ועל כן אין להעמידם בתפילה יחדיו!!
המשיך רבינו הקדוש לשאול את אליהו הנביא: וכי יש דוגמת אלו כיום בין החיים בעולם הזה? השיבו אליהו: כן! ישנם ג' צדיקים כדוגמת האבות שאם הם יעמדו יחד בתפילה תבוא הגאולה לעולם. ומי הם? ר' חייא תלמידך ושני בניו, חזקיה ויהודה!
רבי יהודה הנשיא בשומעו זאת מיד גזר תענית על הציבור וביקש שהחזן הראשי יהיה ר' חייא ולידו יעמדו בתיבה שני בניו, יהודה וחזקיה. זה מכאן וזה מכאן. וכך היה. וכשהחלו האב ובניו בתפילה וכיוונו בה כוונות הידועות להם כשהגיעו למשיב הרוח – נשבה הרוח. כשאמרו מוריד הגשם – ירד מיד גשם! וכשהתקרבו לסיים הברכה ברוך אתה ה' מחיה המתים, נזדעזע העולם. ושאלו ברקיע: מי הוא זה שגילה רז זה שתפילת ר' חייא ובניו הם כדוגמת תפילת האבות הקדושים? עמד אליהו ואמר: אני גיליתי רז זה! מיד הלקוהו לאליהו בששים רצועות של אש וציוו עליו לרדת מיד למטה ולתקן את שקלקל. מיד ירד אליהו כדמות דב של אש, נכנס לבית הכנסת ובלבל את כוונת תפילת הקהל. וממילא נדחתה שעת רצון שהייתה.
מהדברים האמורים נמצינו למדים שכאשר האבות הקדושים עומדים בתפילה יחדיו, הם מסוגלים לקרב את הגאולה. ולכן בכל מקום מוזכרים האבות כמחולקים זה מזה, בתארים נפרדים – אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מה שאין כן בגאולת מצרים: הורשו הם להתפלל יחדיו כי הייתה עת הגאולה. לכן הם היו קרובים זה לזה ובלי הפסק תואר כל שהוא זה מזה: "אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב שלחני אליכם".

מתוך עיתון סינאתלה – ועד רבני יהדות גאורגיה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*