שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חוקת'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חוקת'

פרשת חוקת

 

מצוות פרה אדומה היא מסוג ה'חוקים', מצוות שאין להן הסבר הגיוני. המדרש מספר שבכל סוג של טומאה נאמרה למשה רבנו דרך הטהרה ממנה, אולם כשהגיע לטומאת מת "נתכרכמו פניו ושאל 'טהרתו במה?', עד שהגיע לפרשת חוקת", ושם ניתנה דרך הטהרה אף מטומאה זו. מדוע התקשה משה בטומאה זו דווקא? יש לומר שתמיהתו של משה על טומאת מת נבעה מחומרתו של המוות.

כל הברואים שבעולם אין להם חיים משל עצמם, שהרי קודם הבריאה לא היו קיימים. היחיד שהוא 'חי' באמת הוא הקב"ה, שאינו נזקק לשום דבר שחוץ ממנו. אלא שגם הבריאה יכולה לקבל חיים אמיתיים, וזאת על-ידי דבקות במקור החיים האמיתיים, בקב"ה. לכן גם בני ישראל נקראים חיים, כלשון הכתוב "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום". הקב"ה ברא גם את ה'קליפות', הסטרא אחרא, שאין בהן תועלת ישירה, אלא כל מטרת בריאתן לאפשר לאדם בחירה חופשית בין טוב לרע. לכן אין ה'קליפות' בבחינת 'חיים', ולעתיד לבוא, כשהבריאה תגיע לתכליתה, תועבר רוח הטומאה מן הארץ, שכן היא תסיים את תפקידה ושוב לא יהיה בה צורך.

לכן תמה משה על טומאת המת. הלוא אם אדם מת, הדבר מוכיח שאין בו תועלת אמיתית ותכלית לעצמו, אלא קיומו נועד למטרה כלשהי, וכשזו נסתיימה, נסתיימו חייו. תמה משה, איך אפשר 'לטהר' מצב כזה? השיב לו הקב"ה שהטהרה מטומאת מת נעשית על-ידי פרה אדומה. על מצוות פרה אדומה נאמר במדרש: "תבוא אם ותנקה צואת בנה". הפרה צריכה לתקן את מה שקלקל 'בנה', הלוא הוא העגל. המוות בכלל נוצר בעקבות חטא עץ הדעת, שזיהם את העולם. במתן התורה "פסקה זוהמתן" והעולם התעלה בחזרה למצב של 'חיים'. אלא שאז חטאו בני ישראל בעגל, ושוב חזרה זוהמת החטא וחזר המוות. את זה צריכה לתקן הפרה האדומה.

תחילה נאמר למשה: "ויקחו אליך". החזרת החיים צריכה להיעשות על-ידי משה רבנו, כשם שגם מתן התורה היה על-ידו. הוא המחבר את הקדושה האלוקית עם הבריאה, ופועל את "ואתם הדבקים". הפרה צריכה להיות אדומה, דבר המסמל את הרע, כפי שעשיו ביקש להאכילו "מן האדום האדום הזה", והיא גם נעשית מחוץ לשלושת מחנות הקדושה. הדבר מבטא את הירידה עד לדרגה התחתונה ביותר. ועם זה עליה להיות "תמימה", דבר המבטא שלמות, והזיית הדם צריכה להיות "כנגד בית קודש הקודשים", שזה מבטא עלייה גבוהה ביותר. על-ידי זה מבטלים את טומאת המת ומחברים מחדש את היהודי עם הקב"ה, ושוב הוא יכול להיות בבחינת "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום". (רשימות חוברת)

 

באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*