Archive

Back to homepage
הרב רפאל טטרוא חוקת פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת 'חוקת'   פרה אדומה "זאת חקת התורה"  – פירש רש"י: "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה,

חוקת פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חוקת'

פרשת חוקת   מצוות פרה אדומה היא מסוג ה'חוקים', מצוות שאין להן הסבר הגיוני. המדרש מספר שבכל סוג של טומאה נאמרה למשה רבנו דרך הטהרה ממנה, אולם כשהגיע לטומאת מת

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח מחלוקת קורח משמשת דוגמה למחלוקת שלילית, שאינה לשם שמים וסופה רע ומר. על-פי זה מתעוררת השאלה מדוע פרשה שלמה בתורה נקראת על שמו של קורח, מחולל המחלוקת? השאלה

הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך לשון הרע – לא מדבר אליי לא בכדי פרשת שלח היא צמודה לפרשת בהעלותך, שכן סיום פרשת בהעלותך ותחילתה של פרשת שלח, מדברים ועוסקים באותו נושא-לשון הרע.

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם". מובא בספר שבט מוסר (פרק כז, פיסקה כא): עוד לך כלל גדול שלא ימצא יצרך פתח לשלוט

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שלח לך

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך חטא המרגלים גרר עונש קשה לעם ישראל – כל בני דור המדבר לא זכו להיכנס לארץ ישראל. אך בהמשך (בפרשת פינחס) אנו מוצאים שבנות צלפחד תבעו נחלה

בהעלותך פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

הרב יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך הכוח לשנות בפרשתנו אנו נחשפים לשני נושאים שלכאורה לא מן ההכרח שהיו צריכים להיכתב באותה פרשה, ולכתחילה ניתן היה לחשוב שנושאים אלו מקומם בפרשות אחרות, אך התורה הביאה

בהעלותך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך פרשתנו נפתחת בציווי לאהרון הכוהן על הדלקת המנורה במשכן: "בהעלותך את הנרות". ציווי זה מופיע לאחר התיאור המפורט של הקרבנות שהביאו שנים-עשר נשיאי-ישראל בחנוכת המזבח. רש"י מביא מדברי