הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני

זה היה אמור להיות אחד הימים השמחים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, והנה קרתה טרגדיה נוראה, אש יורדת מן השמים והורגת את שני בניו של אהרון הכהן.
סיבות רבות מובאות בדברי חכמינו ז"ל כדי לבאר מה היה חטאם של נדב ואביהוא שמתו ביום השמיני לחנוכת המשכן.
יש האומרים שנדב ואביהוא יחד עם שבעים הזקנים הביטו אל האלוקים בהר סיני בשעת מתן תורה, והרי נאמר "כי לא יראני האדם וחי" (שמות לג, כ), רש"י מבאר שהקב"ה המתין עם העונש עד עתה כדי שלא לערבב שמחה בעצב.
יש האומרים שנדב ואביהוא הקטירו אש זרה, שנכנסנו לקודש הקודשים, שנכנסנו למשכן מחוסרי בגדים, שנכנסו למשכן שתויי יין וכפי שאומר הזוהר הקדוש "אדם הראשון אשתו סחטה לו ענבים וגרמה לו מוות ולכל ישראל, ולכל העולם. נח בא לענבים האלו ולא נשמר כראוי, שמו שנאמר "וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה" (בראשית ט, כא) בני אהרן שתו יין מהם (מן הענבים), והקריבו קרבן עם יין ההוא, ומתו .. ועל כן כתוב "ענבימו ענבי ראש אשכלות מרורות למו" (דברים לב, לב), משום שהענבים גרמו לכל זה".
לפי הסברים אלה החטא היה חטא מעשי על כך שהם עברו על אחת ממצוות התורה המפורשות.
הגמרא במסכת סנהדרין (נב, א) מביאה טעם אחר וממנו מובן שהחטא של בני אהרון היה חטא מוסרי, וכך נאמר שם "..וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך, ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן, וכל ישראל אחריהן, אמר לו נדב לאביהוא, אימתי ימותו שני זקנים הללו (הכוונה היא על משה ואהרון) ואני ואתה ננהיג את הדור, אמר להם הקב"ה: נראה מי קובר את מי.
על כך אמר רב פפא מה שהיו אנשים רגילים לומר, כבר ראיתי גמלים זקנים שעל גבם סחבו עורות גמלים צעירים.."
מי יודע עתו וזמנו בעולם הזה.
בדרך אגב נזכיר כי הרמ"ע מפאנו מביא על הפסוק בתהילים "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך" (תהילים קכב, א) דוד המלך היה שומע אנשים שהיו אומרים עליו מתי ימות זקן זה ויבוא בנו ויבנה בית המקדש, דוד המלך היה שמח מכך שרצו האנשים שייבנה כבר בית המקדש וידעו שבימיו של דוד לא ייבנה רק בימיו של בנו ולכן חיכו ליום שבו יעמוד שלמה בנו כמלך על ישראל.
במדרש תנחומא מובא עוד שבני אהרון היו גאוותנים, ולא נשאו נשים כי חשבו שאין אישה שמתאימה להם מרוב גודל חשיבותם, "רבי לוי אמר שחצים היו, הרבה נשים היו יושבות עגונות ממתינות להם, מה היו אומרים, אחי אבינו (משה רבינו) מלך, אחי אמנו (נחשון בן עמינדב) נשיא, אבינו (אהרון הכהן) כהן גדול, ואנו ב' סגני כהונה, אי זו אשה הוגנת לנו.. "בחוריו אכלה אש" למה בחוריו אכלה אש? משום "בתולותיו לא הוללו" (תהילים עח, סג) .
ונשאלת השאלה מדוע כל כך הרבה טעמים נכתבו מה היה חטאם של בני אהרון הרי התורה כותבת בפירוש במה חטאו? כמו שנאמר "ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם. ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם, וימותו לפני ה'" (ויקרא י, א)
הרי לנו שהחטא היה אש זרה אשר לא ציווה ה', מדוע הביאו חכמים כל כך הרבה טעמים וסיבות אחרות?
בספרי החסידות מוסבר שחטא נדב ואביהוא היה במשמעות כזו שיש בו נגיעה כמעט בכל נושא ונושא בחייו של האדם ובעבודת בוראו, בני אהרון היו קדושים וטהורים, וכמו שמשה רבינו אומר לאהרון בניך יותר גבוהים ממני וממך כמו שאמר הקב"ה "בקרובי אקדש", השל"ה הקדוש מסביר שהקב"ה בנה משכן של מעלה והיה צריך כהנים שישמשו במשכן של מעלה ולכן לקח את נשמתם של נדב ואביהוא כדי שישמשו בו, כך שדרגתם הייתה גבוהה מאוד.
אדם שמגיע לדרגות גבוהות מאוד בעבודת ה' יכול לחשוב שהוא כבר לא זקוק לקבלת עול מלכות שמים הוא כבר נמצא בדרגה כל כך גבוהה שהוא יכול להחליט בעצמו מה טוב ומה נכון, וזו הייתה טעותם של נדב ואביהוא דווקא מגודל מעלתם הגיע לנפילה גדולה, וכל הטעמים שהזכירו חכמים הם תוצאה של אותה הרגשה וחוסר קבלת עול שהביאו לכל הדברים הללו, אך השורש של כולם אחד הוא, והוא שהביא לכל אלה.
מכאן אנו למדים כמה אדם חייב להשריש בליבו את מידת הקבלת עול מלכות שמים ולהיצמד להוראות והמצוות הכתובות בתורה וכך יישמר שלא ייפול חלילה.
וכפי שאומר דוד המלך בתהילים "מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו" (תהילים כד, ג) כוונת הפסוק היא לומר, הרבה יכולים לעלות במדרגות הקדושה מעלה מעלה, אך העיקר הוא "מי יקום במקום קודשו" להתמיד ולעמוד תמיד בקדושה וטהרה.

לעילוי נשמת הרב בן ציון ע"ה בן אברהם ולאה שיחיו בטשוילי
הרב אבישי בטשוילי הי"ו מראשן לציון

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*