Archive

Back to homepage
הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל ויאמר אל אהרון קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימם והקרב לפני ה' (ויקרא ט, א-ב). "ויהי

הרב יוסף מודזגברשווילי פסח פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה ל'שביעי של פסח'

שביעי של פסח "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל' (יב-כו) ידוע שעיקר יציאת מצרים היה על ידי השם

הרב מיכאל מירון ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי החזקת תורה: ר' אלחנן ווסרמן זצ"ל (מגדולי תלמידיו של החפץ חיים, נרצח ע"י הנאצים הארורים ימ"ש) שימש בתפקיד ראש ישיבת ברנוביץ'. מתוקף תפקידו היה הרב מכתת את

הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו בפרשתנו מצווה הקב"ה את משה לצוות את בני ישראל כלשון הפסוק: "צו את אהרן ואת בניו לאמר…" ישנם שלושה לשונות לציווי: 'אמור'. 'דבר'. 'צו'. ופרשתנו נקראת בשם צו

בשלח הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח "התיצבו וראו את ישועת ה" המדרש אומר "למה היו ישראל דומים באותה שעה, ליונה שברחה מפני בן הנץ ונכנסה לנקיק סלע והיה הנחש נושף בה אם תיכנס לפנים

הרב יצחק אדרת ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא הקרבה שבהקרבה: יום שישי ערב שבת פרשת "כי תצא" לפני כשלושים שנה, מר ג'ק ברונשטיין היה בדרכו למנהטן, הוא נהג ברכבו במנהרת "ברוקלין בטרי" כאשר נזכר שהוא חייב

הרב יצחק גגולאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה ל'שביעי של פסח'

שביעי של פסח אורו העצום של החג מסופר על אדם שישב וראה 2 יונים שהתקוטטו בניהם, עד שאחד היונים קם והרג את חברתה, לאחריה הלכה היונה והביאה מרקחת ושם אותה

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... צו

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו פרשיות השבוע עוסקות בענייני הקרבנות. מצינו הבדל בין קרבנו של העשיר לקרבנו של העני, כאשר העשיר מביא את קרבנו והקרבן הוא שור, מחמת גדלו של השור לוקח לקרבן

אמור פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'אמור'

פרשת אמור יש מחלוקת תנאים אם ציבור שנמנע ממנו להקריב את קרבן הפסח, רשאי להקריב את הקרבן בפסח שני (בי"ד באייר). לדעת רבי שמעון בר-יוחאי הדחייה נועדה ליחיד בלבד ולא

אחרי מות קדושים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים התורה מצַוָוה: "לא תעמוד על דם רעך". אסור לאדם להימנע מלהושיט עזרה לאדם הנתון בסכנה. רש"י מביא כמה דוגמאות לכך: "לראות במיתתו ואתה יכול להצילו, כגון