הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לחג ה'סוכות'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לחג ה'סוכות'

חג הסוכות

כתוב בתורה "בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלוקיכם" בעל הטורים מסביר כנגד שבעה ענני כבוד וכנגד שבעת הימים שבהם עם ישראל יושבים בסוכה ואז זוכים לשבעה חופות והם: ענן, עשן, אש, להבה, נוגה, כבוד שכינה וסוכת לויתן. וציוה לעשות אותם בחורף שאם היו עושים בקיץ לא היה ניכר אלא היה נראה שעושים אותו לצל, אף על פי שיציאת מצרים הייתה בניסן לא ציוונו הקב"ה לעשות סוכה בימי ניסן אלא בימי תשרי שהם ימי האסוף שאז אוספים את היבול לבתים וכולם נאספים לבתים לקראת החורף, ולכן אז זה נראה שאנו עושים את הסוכה בגלל שהקב"ה ציווה אותנו ולא משום סיבה אחרת. נאמר במדרש למה נצטווינו לעשות סוכה מיד לאחר יום הכיפורים כדי לומר לנו שבראש השנה הקב"ה יושב על מדין לכל באי עולם וביום הכיפורים הקב"ה חותם את כל באי עולם לחיים טובים, ואולי שמא הקב"ה גזר עלינו גלות לכן אנחנו יוצאים מהבית שהוא דירה קבועה לסוכה שזה דירת עראי. וכמובן כאשר יושבים בסוכה צריך לנהוג בסוכה כפי שאמורים לנהוג בבית מדרש צריך לנהוג בו בקדושה ולא בדברים בטלים ולא עושים שם דברים בזויים משום שהסוכה הוא מעון לשכינה דירה לשכינה, בחג הסוכות אנו מצווים על כמה מצוות:
א. ישיבה בסוכה.
ב. נטילת ארבעת המינים.
ג. שמחת החג "ושמחת בחגיך והיית אך שמח" וכל כך גדול מצוות חג הסוכות שכאשר האדם עושה מצווה כל שהוא הרי שהמצווה נעשה על ידי אותו אבר כגון תפילין זה היד והראש, ציצית או טלית זה רק חלק מהגוף, לעומת זה הסוכה היא כל כולה מצווה כאשר האדם נכנס לסוכה כל גופו נמצא בתוך הסוכה בתוך המצווה כך שלא רק חלק מהגוף מתעסק במצווה אלא כל הגוף כולו נמצא ועסוק במצווה ובכך שונה ומיוחד הוא חג הסוכות מכל החגים ולכן כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה בבית המקדש לא ראה שמחה מימיו כאשר היו נוסכים מים על המזבח ואיך שכל חכמי הדור היו שמחים בשמחה זו וכל כך הרבה ניסים נעשו לעם ישראל במעמד זה. ועוד שיש לכל העם לשמוח בחג זה יותר מכל חג אחר שהרי זהו זמן שמחתנו ויש לשמוח יותר מכפי כוחו בחג זה ועוד כתבו גורי האריז"ל שכל מי שיהיה שמח ולא יהיה עצב בחג זה מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה שמח לעולם, ובספר החינוך מובא שורש המצווה: "מה שמפורש בכתוב, למען נזכור הניסים הגדולים שעשה הא-ל ברוך הוא לאבותינו במדבר בצאתם ממצרים שסככם בענני כבוד שלא יזיק להם השמש ביום וקרח בלילה ויש שפרשו כגון רבי עקיבא במסכת סוכה י"א, ב' שסוכות ממש עשו בני ישראל במדבר ומתוך זכירת נפלאותיו שעשה עמנו ועם אבותינו נזהר במצוותיו ברוך הוא ונהיה ראויים לקבלת הטובה מאתו וזהו חפצו ברוך הוא שחפץ להיטיב" .
יהי רצון שנזכה לשנים רבות נעימות וטובות ולשמוח באמת שמחה אמיתי.
שבת שלום וחג שמח.
הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*