הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת 'כי תבוא'
ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה'
ישנה מעלה וחסרון בעיר, וכן בשדה ישנה מעלה וחיסרון. המעלה ביושבי העיר שיכולים לילך לבית הכנסת ולבית המדרש להתפלל מללמוד בציבור וכו' וברוב עם הדרת מלך.
והחיסרון הוא שיש בהם יותר עבירות בבין אדם לחבירו, כגזל וכגנבה, אונאת דברים, השגת גבול, לשון הרע ורכילות, מחלוקת, שקר וליצנות, בשבת וביו"ט ובכל עת מזדמן.
ומעלת יושבי הכפרים אינם בעבירות הללו שאינם שכיחים ואינם מצויים אצלם כיושבי הערים הגדולות. אולם חיסרון יש בהם ביושבי כפרים שמתפללים ביחידות ברוב השנה ואינם יכולים לומר קדיש וקדושה בציבור, שהיא מצוות עשה מן התורה 'ונקדשתי בתוך בני ישראל', ולומר ברכו וכו' כמאמר העולם במקום שאין ברכו אין ברכה, ועוד ישנם מצוות שאינם מצויים אצלם כ"כ כצדקה וגמ"ח, הכנסת אורחים, ביקור חולים וכהנה לרוב.
ומשום כך באה התורה ומברכת אותנו אם תקיים מצוות ה' תה-יה מבורך ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה דהינו שי-היו בך מעלות אנשי עיר ומעלות אנשי הכפר, ולא חסרונם.
ולפי הנ"ל ניתן להבין כי מצינו כשאמר עשיו ליצחק אביו ברכני גם אני אבי ובירכו אביו באומרו משמני הארץ י-הי מושבך מטל השמים מעל והנה כתוב ו-יהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים, הרי נראה שעשיו היה איש שדה ויעקב נחשב כבן עיר יושב אוהלים, וזה שאמר הכתוב ברוך אתה בעיר ובשדה שיקויים בך הברכות שניתנו ליעקב והברכות שניתנו לעשיו, יזכנו ה' אמן.

וכדי לזכות לברכות הללו צריכים להיות אנו כלי מקבל על ידי מעשינו מחשבותינו ודיבורינו ומוכשרים ומוכנים לברכת ה' ככתוב: 'ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך', לכאורה אינו מובן מהו זה והשיגוך וכי איזה שוטה בורח מן הברכות עד שהברכות צריכים לרדוף אחריו בכדי להשיגו, אולם יש לבאר: ישנו אדם שהוא בבחינת צדיק שאינו רוצה ואינו מעוניין בברכות עולם הזה, פן ינכו לו מזכויותיו לעולם הבא.
ועוד, ישנו חשש שמא על ידי טובת ה' אליו ישמן ויבעט חלילה וישכח את ה' ולפעמים בורח אדם מטובותיו של הבורא, משום שאינו יודע אם הטוב ההוא שמקבל הוא טוב גמור, אולי הברכה והעושר הוא בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו, משום כך אינו חפץ בברכת עולם הזה עושר וכבוד וכו',
אבל ה' יתברך היודע שהעשירות והברכות לא יזיקנו ישלח אל האדם הצדיק את הברכות שלא מרצונו וכופה ברכותיו עליו, כמו שכתב דוד המלך ע"ה באומרו 'אך טוב וחסד ירדפוני' שאם אתה ה' יתברך יודע שזה טוב וחסד בשבילי אז ירדפו אותי וישיגו אותי אף שלא ברצוני אז אני בטוח כי 'ושבתי בבית ה' לאורך ימים' שלא ינוכה משכרי בעולם הבא.

שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל אמן.

הרב אברהם חובלאשוילי הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*