הרב אברהם חובלאשוילי

Back to homepage
הרב אברהם חובלאשוילי ויקרא ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

  פרשת 'ויקרא' על הפסוק:"ושיסע אותו בכנפיו לא יבדיל" איתא במדרש רבה ויקרא ג' אות ה': אמר ר' יוחנן האדם הרגיל אם מריח הוא ריח כנפיים קצה נפשו עליו, ואת

אמור הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אמור'

  פרשת "אמור" תחילת הפרשה מתחילה ב-ויאמר ה' אל משה אמור אל הכוהנים בני אהרון, וכך תואם בעצם את שם הפרשה שהיא פרשת אמור! אולם אם נסתכל בהמשך הפרשה ישנם

הרב אברהם חובלאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

  פרשת "ויחי" פרשה זו היא אחת משתי פרשיות התורה שמדברת על פטירת צדיקים ובשתיהם מתחילים במילת חיים. אחת היא פרשת חיי שרה, והשניה פרשתינו פרשת ויחי יעקב וכו', ללמדנו

הרב אברהם חובלאשוילי סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לחג הסוכות

חג סוכות ושמחת בחגיך בשלוש מקומות ציוותה עלינו התורה על מצות השמחה, בחג הסוכות – בספר ויקרא: "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים" ובספר דברים: "ושמחת בחגיך אתה ובינך וביתך.."

בלק הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

  פרשת "בלק" חמש פרשיות בתורה נקראו ע"ש אנשים שונים: "נח", "יתרו", "קרח", "פנחס", "בלק". כעדות הכתוב על נח שהיה איש צדיק תמים בדורותיו, וכו'. יתרו הוסיף פרשה בתורה ככתוב:

בשלח הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

  פרשת "בשלח" "ויאסר את רכבו"   על הפסוק: "ויאסר את רכבו" אומר רש"י: הוא בעצמו אסרו. אומר על כך ר' שמעון בר יוחאי זיע"א במדרש רבה: אהבה מקלקלת את

בהר בחוקותי בחוקותי הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בחוקותי'

פרשת "בחקותי"   "אם בחקותי תלכו"   בפרשתנו החותמת את ספר "ויקרא" היא פרשת "בחקותי", נאמר בתורתנו הקדושה בתחילתה: "אם בחוקותי תלכו".   מפרש רש"י:  יכול זה קיום המצוות, כשהוא

הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" [ו'-ו'] הירושלמי ביומא פ' ד' אומרת "לא תכבה", אף במסעות – בזמן שאדם שרוי בביתו וחייו מתנהלים כתיקונים בסביבת קרוביו ומכריו, הרי היו

הרב אברהם חובלאשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת 'כי תבוא' ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה' ישנה מעלה וחסרון בעיר, וכן בשדה ישנה מעלה וחיסרון. המעלה ביושבי העיר שיכולים לילך לבית הכנסת ולבית המדרש להתפלל מללמוד בציבור