הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

 

פרשת 'ויקרא'

על הפסוק:"ושיסע אותו בכנפיו לא יבדיל"

איתא במדרש רבה ויקרא ג' אות ה': אמר ר' יוחנן האדם הרגיל אם מריח הוא ריח כנפיים קצה נפשו עליו, ואת אמרת והקטיר עליו הכהן את הכלהמזבחה ובכן למה? אלא כדי שיהא המזבח מהודר מקורבנו של עני.

אומרים רבותינו במדרש,אגריפס המלך ביקש להקריב ביום אחד אלף עולות ושלח שליח לכהן הגדול שלא יקריב אף אחד באותו יום קורבן חוץ ממנו,והנה ביום הקרבת קורבנות של אגריפס המלך בא עני ובידו שתי תורים ואמר לכהן להקריבו בשבילו השיב לו הכהן המלך אסר עלי להקריב  ביום זה,של מישהו אחר.

אמר לו העני לכהן גדול שמעני אדוני ארבעה תורים צד אנוכי כל יום ומקריב אני שניים תורים ובשניים אנוכי מתפרנס ואוכלם אם אין אתה מקריבן חותך אתה את ברכת ה' מעליי ופוגע בפרנסתי= באמת נטלן הכהן את שתי התורים והקריבן.

נגלו אליו בחלום לאגריפס  ואמרו לו קרבן עני קדמך ונרצה קורבנו לפני קורבנך לפני ה' יתברך  שלח המלך לכהן גדול ואמר הרי הזהרתיך שלא יקריב אדם חוץ ממני באותו יום?  סיפר לו הכהן את כל המאורע איך הזהירו ואיך העני שיכנעו. אמר לו אגריפס המלך אמור לי יפה עשית כל מה שעשית הבין המלך שקורבן עני עדיף משום הוא מקריבו בלב נשבר ונדכה שאלוקים לא יבזה וקורבנו ונדבתו כקטורת לפניו,וקודם הוא לקורבן אמיד ועשיר.

מספר המדרש: שור שהיו מושכין אותו לקורבן ולא נמשך (לא זז) בא עני והושיט לו אגודת ירק ואכלה,וגעש השור (השתעל) והוציא מעט מגרונו ונמשך אחרי כן לקורבן באו אליו בחלום לבעל השור העשיר ואמרו לו אגודת ירק של עני קדמך והתקבלה קורבנו יותר מקורבנך.

 

רואים אנו מכאן שחפץ ה' יתברך לא שיבאו רק קורבן אלא איך יביאו ומי מביאו העני המביא קורבנו את נפשו הוא מביא שהוא חדל אמצעים הוא וחשבו לפני ה' יתברך נדבתו ומתת ידו כמו שראינו עם אגריפס המלך ועם בעל השור העשיר.

וראוי לשים לב שבכל הקורבנות כתוב לריח ניחוח לה' מפרש רש"י בפרשת 'שלח' במדבר ט"ו ג' 'נחת רום לפניי' שאמרתי ונעשה רצוני אבל במנחת עני ונדבתו נאמר 'ונפש כי תקריב קורבנו' חשוב יותר משום שמביא במסירות נפש ואמר ר' יצחק מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש?אמר הקב"ה מי דרכו להביא מנחה?  הוי אומר עני ובכן מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפניי.

היוצא מכאן: אל תבזה ענות עני: כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה. וקרוב ה' לקוראיו באמת אל הדלים העניים המסכנים שצריך לרחם ולעוזרם על דבר שמו הגדול כל אחד בענייניו הצריכים לו,כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. במיוחד בימים הקדושים הללו לפני חג הפסח שצורכי עמך ישראל מרובים.וצריך לשמור על מעמדם וכבודם,לבל יתבזו ח"ו,שהרי הזוהר הקדוש אומר שתפילת העני קודם לתפילה לדוד ולתפילה למשה, שהרי תפילה לעני כי יעטוף,עוטף הוא תפילת כולם ומעלה אותם ובוקעת רקיעים וקרוב ה' אלי-הם. ככתוב: שוועת עניים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע.

יהי רצון מלפני ה' אלוקינו שנהיה מן הנותנים ולא מהמקבלים אמן.

שבת שלום ומבורך וחודש גאולה ושמחה.

הרב אברהם חובלשוילי הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*