הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" [ו'-ו']

הירושלמי ביומא פ' ד' אומרת "לא תכבה", אף במסעות – בזמן שאדם שרוי בביתו וחייו מתנהלים כתיקונים בסביבת קרוביו ומכריו, הרי היו מחוסן יותר מהסטיה מדרך הישר, משום היותו נתון תדיר תחת מבטי הביקורת של סביבתו. דברים אלו מונעים אותו מלהיכשל במעשים שאינם הוגנים. אולם, כאשר יוצא למסעיו ושרוי הוא בדרכים מחוץ לביתו שאין איש מכירו ואין לו מאן דהוא שיחשוש מפניו ובאם עליו ניסיונות שונים ומשונים, עקב טלטולי הדרך אזי קל שיתעה מדרך הישר וילכד ברשת היצר והחטא, וע"ז נאמר: "אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו" ו- "לכו בנים שמעו לי", הביאור הוא: "אשרי האיש" שנשאר ירא ה' אף אפילו שהוא הולך בדרכיו ושרוי הוא במקומות זרים ובארץ נכר המקשים עליו את עבודת הבורא יתברך ואם גם אז נשאר הוא ביהדותו, הרי זה סימן שאדם ירא ה' הוא. וזהו מה שמרמזת לנו תורתנו הקדושה כי "אש תמיד" הלוהטת של אהבת ה' ויראתו "לא תכבה" אף במסעות כנ"ל, אף תוך הנסיונות הקשים, וע"ז אומר דוד מלכא משיחא "אשרי איש ירא  את ה'" כי "במצוותיו חפץ מאוד".

איש ר"ת – אדם ירא שמים.

אמר אחד מגדולי הרבנים, מי שהוא יהודי חם לוהט בביתו אין הצינה שולטת בו בנכר וכן בצוות דוד המלך את בנו שלמה "וחזקת והיית לאיש" מה משמיענו ל"איש" וכי היה אשה. אולם, לענ"ד כך אמר לו, מתכוין אני שחזקת והיית ל"איש", היינו לאות איש שממנו פתחתי את ספר התהילים שלי, "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב" שאם הלך – סופו לעמוד ואם עמד – בסופו לשבת. והזהירו על ההליכה, הסטיה הראשונית לכיוון החטא שלא ייעז וינצור רגליו מללכת בדרך הרשע שעלול להיגרר לחטא ותוצאותיו מי ישורנו, שזהו הסימן לאדם ירא שמים.

 

 

ולענ"ד נראה לפרש הפסוק: "ברצות ה' דרכי איש גם אויבו ישלים איתו" נאמר: "דרכי איש" ולא דרך, היינו שני הדרכים, גם שאתה במחוז חפצך וגם כשאתה מחוץ לחממה הסביבתית הרגילה שלך, נשאר אתה ירא שמים, מרוצה אז ה' יתברך ממך שגם האויב שהוא היצר משלים עמך והוא תחתיך, אז אפשר שתאמר עליך איש – אדם ירא שמים.

ולעניין זה מסופר על יהודי ת"ח שהגיע לחזון איש בשמחה ובישר לו שזכה לשדך לביתו שהגיעה לפרק האשה מתקדשת, חתן תלמיד חכם וירא שמים, אמר לו החזון איש: "על תלמיד חכם וירא שמים, אני מאמינך. אולם, על יראת שמים איני יכול להאמינך", אמר לו: למה?ענה לו וכי עקבת במסתרים על היראת שמים שלו, וכי במשא ומתן בחנתה אותו, כי על יראת שמים רק ה' יכול לדעת ולהעיד.

כדברי ה' לאברהם אבינו "עתה ידעתי כי ירא ה' אתה", רק עדותו יתברך מהווה גושפנקה על יראת שמים של אדם, כדברי הרמב"ם: עד שיעיד עליו יודע תעלומות וכו' והוא אחד הצווים של התורה והלכת בדרכיו – הינו בדרכיו ממש בין הוא בביתו ועם חבר מרעיו, בין הוא במסעותיו שנסתרים דרכיו מעיני אחרים כנ"ל.

ועל כך בירך ריב"ז את תלמידיו "ויהי מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם" על אלו שתמהו על הברכה אמר להם: לכול ידוע שאדם חוטא נזהר הוא מבני אדם שלא יראהו, אבל שה' רואה אין הוא חש להזהר מלהכשל בחטא בגלל שיראת ה' אצלו לקויה, "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה'"?

יהי רצון שיהיה בנו חיים של תורה ויראת שמים אמן!

הרב אברהם חובלאשוילי רב בית הכנסת ע"ש חכם אהרן בותראשוילי באשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*