הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא"
ראה משה שאחר מ' דורות מסיני יבא רבנו הקדוש ויתקן משניות בו' סדרים על זה אמר פתח בוי"ו ומאחר שעל ידו נתן ה' חמשה חומשי תורה רצה שעל ידו יהיה גם ו' סדרי משנה,בעת ההיא,תורה שבעל פה נקרא נוקבא,בעת ההיא,תורה שבכתב נקרא דכורא,לאמור ר"ת לימות אנטונינוס מלך רומי לתקן אסיפת משניות רבי.ומילת אעברה ר"ת אנטונינוס עשה ברית רבינו הקדוש.השיב הקב"ה רב לך שנתתי תורה שבכתב על ידך.

באופן אחר "ואתחנן אל ה'" משה קיבל התורה ונתנה לישראל בג' מקומות: בסיני, באהל מועד, בערבות מואב, וג' דרגין יש לצדיקים בעולם הזה,עבד,בן,שותף,בהר סיני זכה משה להיות עבד על דרך ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו באהל מועד זכה למדרגת בן וביקש משה בערבות מואב למדרגת שותף וזה סוד "אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשך".כי אמרו רז"ל "צדיקים דומים לבוראם מה הקב"ה מחיה מתים אף הצדיקים מחיים מתים",השיב הקב"ה "רב לך יש לך גדול יותר כי הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלה",שנאמר [שמואל ב-כג-ג] "צדיק מושל ביראת אלוקים".

אמר משה רבינו רבש"ע וכי אני גרוע מאותו עבד שאומר "אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חופשי ורצע אדונו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם"[שמות כא-ו].אף אני אהבתי את אדוני את התורה,את בני ישראל לא אצא חופשי מן העולם הזה רצוני לחיות עוד "לא אמות כי אחיה ואספר מעשה יה" [תהילים קיא-יז] אמר לו הקב"ה אל תוסף דבר אלי עוד.גם העבד שאומר צריך שיאומר אמירה בתר אמירה שנאמר [שמות כא-ה] "ואם אמור יאומר העבד".עוד אמירה אחת.[עי' קדושין כב] אף אתה כבר אמרת פעם אחת אך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.
התחיל משה מצר,אמר לו הקב"ה משה אדם הראשון ג"כ חי תשע מאות ושלושים שנה ובכ"ז הצר ביום מיתתו קבל דין שמים כפי שאדם הראשון קיבל ומת.א"ל רבש"ע,מצווה אחת נתת לו וחטא.אתה משווה אותו אלי.כי בחטאו מת אך אני למה אמות.א"ל הקב"ה אברהם אבינו ג"כ היה מוכרח למות אעפ"י שנזרק לכבשן אש בשבילי וקיבל עליו דין ומת.ואתה מצר? א"ל,רבש"ע ,מאברהם אבינו עכ"פ יצא ישמעאל שהיה רשע. לכך לא התנגד למות.וגם היה לו סיבה למות טרם יראה דרכי עשו הרעות.א"ל הקב"ה יצחק אבינו ג"כ היה מוכרח למות אף שהושיט צווארו להיות קורבן ונעקד לפניי. אמ"ל, משה הלא ממנו יצא עשו הרשע.אמר הקב"ה יעקב שהיה לו י"ב בנים צדיקים מה תאמר עליו שמת הלא גם הוא לא התחנן וקיבל דין שמים,כי היה מוכרח למות אמר משה יעקב לא עלה בשמים כמו שאני עליתי והייתי בשמים כמה פעמים,ועוד,יעקב לא קיבל תורה למוסרה לישראל,ואני על לא עוול בכפי צריך למות.א"ל הקב"ה חטאת שלא הקדשת שמי כראוי,א"ל,רבש"ע שישים ריבוא ישראל חטאו לפניך ואתה מחלת להם ולי אינך רוצה למחול,א"ל הקב"ה בשביל רבים עושים יותר מבשביל יחידי,והיינו רב לך ליחיד זה קשה למחול.
לוקט מספר "שיח יעקב" לרב יעקב גגולאשוילי שי"ח.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*