הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

"אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו"

ואיתא במדרש.. אמר רבי חייא בר אבא באחד בניסן מתו בניו של אהרן, ולמה מזכיר מיתתן ביום הכיפורים, אלא ללמד כשם שיום הכיפורים מכפר כך מיתתן של צדיקם מכפרת, ומנין שיום הכיפורים מכפר שנא' "כי ביום הזה יכפר עליכם" ומנין שמיתת צדיקים מכפרת שנא' "ויקברו את עצמות שאול וכן ויעתר אלוקים לארץ אחרי כן"?

ולכא' קשה , אחר שנלמד מן הפר' "ויעתר" מה צורך יש בסמיכות הנזכרת ועוד, הרי כבר יש סמיכות אחרת של למה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה וכו'.

ונראה לבאר כידוע שיום הכיפורים מכפר לא רק על הגופים החיים אלא גם על המתים וזהו שאנו אומרים "זוכר יצוריו ברחמים לחיים" שזהו בקשה להמתים כדי להחזירם לגלגול, ולכן מתנדבים צדקה ביום הכיפורים לעילוי הנשמות,

ואמרו חז"ל [חולין ז:] "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן" והכוונה שבעת פטירתן יש בהם כוח להעלות כמה ניצוצות קדושה לעלותם מן הקליפות מה שלא יכלו לעשות זאת בחייהן מכח תורה ומצוות, כמעשה בההוא גלילאה שנזדמן בבבל ודרש במעשה מרכבה ומת, שאמרו שמיתתו היתה לצורך שעה כדי להעלות נשמות שהיו צריכן עלייה, ונמצא שמיתת צדיקים היא תועלת ותיקון הנשמות כמו יום הכיפורים שהוא לחיים ולמתים, ולכן הסמיכו מיתת צדיקים ליום הכיפורים, והפסוק "ויעתר אלהים לארץ", מדבר רק על החיים, ואין ללמוד מזה לתועלת המתים, וכן הפסוק של פרה אדומה מדבר על החיים בעוה"ז ולא שייך לנשמות המתים.

ובזה יובן מה שאמר משה לאהרן "אחי יודע היתי שתתקדש הבית במיודעיו של מקום או בי או בך ועכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך", ולכאו' מנין ידע ואולי שקולים הם? אלא אף שהם שקולים עכ"ז עתה שנתקיים בהם הדבר נמצא שהם גדולים יותר כנ"ל "וזהו עכשיו"

ועוד נראה ע"כ שאמר השל"ה פעמים נמצא צדיק מאריך ימים ופעמים אינו מאריך ימים, וזה תלוי בענין הגלגול הקודם איך היה חי אם הרבה או אם מעט וזהו שאמר שהם גדולים ממני וממך, שבודאי בגלגול הקודם, חיו הרבה יותר ובצירוף שני הזמנים נעשו נעשו כשנים הרבה יותר מאיתנו.

וכמו שאמר רבי אלעזר בן עזריה "הרי אני כבן שבעים שנה" והרי היה רק בן שמו"ע, אך היות והיה גלגול שמואל הנביא אשר חי כבר 52 שנה נצטרפו שנים אלו ולאחרונים ולראשונים והיו ימיו כשבעים שנה. ומכאן נלמד שאל לו לאדם להרהר אחר מידותיו על צדיק שנפטר בקיצור ימים ושנים, וזהו שכתוב "חשבתי ימים מקדם שנות עולמים" והיינו עלם קטנים כשנים אני אחשוב ימים מקדם, "והחכם עניו בראשו וכסיל בחושך הולך " ואמרו חז"ל "יגע ריבון בכ"ח שנים וכו'" והנה עבודת הצדיקים והוא עם הלב, ועתה הוא זוכה לשלימות יותר מהר אף בשניו המועטות וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה "דברתי אני עם לבי לאמר אני הגדלתי והוספתי חכמה,על כל אשר היה לפני על ירושלים ולבי ראה הרבה חכמה ודעת", כלומר אני הרך בשנים שמלכתי בהיותי בן 12 שנה הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני על ירושלים שהם גדולים בשנים, מפני שלבי ראה הרבה חכמה ובזה שיגע עם הלב עשתה לו את החיל הזה, וזהו הצדיק אבד ואין איש שם על לב שכמה יגע וטרח בשנים מועטות אלו "וטוב שם משמן טוב".
והנה בתשלום שבעת הימים יש עילוי לנשמה ובשלושים לרוח ובשנה לנפש וזהו "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך" שהם המשפיעים כנזכר ויעלו ונשמתם, ולכן מדליקן נר רק שנה אחת ולא יותר שבזה נשלם עילוי נפש רוח ונשמה, שהם ר"ת נר ונאמר שם, אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי "השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני" ויראו ענינו וישמח לבנו בביאת גואל צדק ותחיית המתים בב"א.

הרב יעקב בוטראשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*