הרב גרשון בוטראשולי בדברי תורה לפרשת 'נח'

הרב גרשון בוטראשולי בדברי תורה לפרשת 'נח'

 

פרשת "נח"

"אלה תולדות נח נח איש צדיק" וכו' שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כ"ש שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום.

 

צריך להבין מה היה חטא דור המבול שלכך ה' הביא עליהם כליה, הפסוק אומר: "ותשחת הארץ לפני האלוקים" זה 'ערוה ועבודה זרה'. "ותמלא הארץ חמס" זה 'גזל', "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" שהבהמות והחיות והעופות נזקקין לשאינן מינן, וכל מקום שאתה מוצא שקלקלו בענייני ערוה ועבודה זרה, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים, ולא נגזר דינם אלא על הגזל. בידוע שאדם עושה עוון נברא מקטרג והוא עונש את האדם כפי עוונו, אא"כ אדם עושה תשובה ואז עזבו, והחטא של דור המבול הגיע עד לשמים בהשחיתם את הארץ, ואפילו פני העדה שמהם מוטלת להראות דוגמא אישית ולהוכיח את בני דורם חטאו יותר מפשוטי העם. כגון, אדם שהביא מטען של פירות לשוק כדי למוכרם הם הערימו עליו ואכלו מהפירות בטענה שדרך הסוחרים לפני שקונים צריכים לטעום בטיבו של הסחורה, וכך נהגו עד שלא נשאר כלום מהפירות. אבל, במסקנה כוונתם היתה לגזול, לכאורה הם עשו הרבה חטאים, אבל לא נגזר דינם אלא על הגזל מכיון שהעולם מבוסס על ג' דברים: 'על השלום' 'ועל האמת' 'ועל הדין' וביניהם לא היה מצב של דין, מכיון שגזלו זה מזה. ולכן, בהכרח העולם היה חייב להיחרב מפני חסרון ג' הדברים אלו. לכאורה איפה היה נח בכל הענין של דורו כי התורה משבחת אותו בצדקותו. אבל, נח בדוקא לקח לו לבנות את התיבה משך 120 שנה, כדי שישאלו בני דורו לפשר הענין, ואז היה מוכיחם ומתרה בהם שבאם לא ישובו מדרכם הרעה וממעשיהם המקולקלים, ה' יביא מבול לעולם, והם ליגלגו עליו. נח נכנס לתיבה מפני מי המבול. נח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא מבול לעולם. לכאורה, זה סותר את צדקותו ואמונתו בה' יתברך, אלא באמת נח היה מאמין גדול בהקב"ה סבור היה שה' לא יביא מבול לעולם, כי ה' רחום וחנון ולא יחריב העולם עם טובים ורעים, אבל אא"כ בצווי ה' היה לו ליכנס לתיבה בזמנו. לסיום נתפלל לבורא עולם שתהיה לנו שנת תשס"ט תהיה שנת סימון טוב ונזכה לראשית והתחלות טובות והצלחות בכל העניינים בגשמיות וברוחניות אמן.

 

הרב גרשון בוטראשוילי הי"ו אשדוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*