הרב אברהם טטרואשוילי

Back to homepage
הרב אברהם טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קורח'

פרשת 'קורח' פרשת השבוע 'פרשת קורח' עשירה במוסר השכל, רעת המחלוקת, הקנאה, הכבוד, אי קבלת מרות חכמי הדור וכו'. כל פסוק ומוסרו שלו. אך כפי שכבר למדונו רבותינו, שורש השורשים

אחרי מות הרב אברהם טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות' "ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל". הרש"ר הירש זצ"ל היה נוהג להמחיש את העניין ולהטעימו בלקח נפלא. הרי שני השעירים היו

הרב אברהם טטרואשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת 'יתרו' מעמד הר סיני בפרשת השבוע מובא המעמד הנורא והנשגב ביותר שזכה עם ישראל מיום היותו ועד היום, "מעמד הר סיני". במעמד זה ניתנה התורה לעם ישראל, ובכך התייחד

הרב אברהם טטרואשוילי וירא פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת 'וירא' ניסיון העקידה בפרשתינו אנו לומדים על עקידת יצחק, אשר כדברי חז"ל היה הניסיון הקשה ביותר שהתנסה בו אברהם אבינו ע"ה. ואת זכותה 'אוכל' עם ישראל דור אחר דור

בשלח הרב אברהם טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' 'וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים'. איתא בזוהר הקדוש שהקב"ה הביא את נשמתו של יעקב אבינו לראות את גאולתן של ישראל מיד מצרים, וזהו מה

הרב אברהם טטרואשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך… וילך אברם כאשר דבר אליו ה' ופירש רש"י "לך לך. להנאתך ולטובתך ושם אעשך לגוי גדול וכאן אי אתה