הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת 'יתרו'
מעמד הר סיני
בפרשת השבוע מובא המעמד הנורא והנשגב ביותר שזכה עם ישראל מיום היותו ועד היום, "מעמד הר סיני". במעמד זה ניתנה התורה לעם ישראל, ובכך התייחד והתבדל עמנו משאר האומות כמאמרו הידוע של רבי סעדיה גאון "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה".

בפשטות מעמד הר סיני היה אמצעי להעברת התורה לעם ישראל בלבד, אכן התורה בעצמה מעידה שלא כן הדבר. בספר דברים (ד, לה) נאמר בהקשר למעמד הר סיני "אתה הראת לדעת כי ד' הוא האלוקים אין עוד מלבדו", ורש"י שם מביא מחז"ל בזה הלשון "שכשנתן הקב"ה את התורה פתח להם שבעה רקיעים, וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים, וראו שהוא יחידי, לכך נאמר אתה הראת לדעת". הוי אומר, שבמעמד הר סיני גילה הקב"ה לעם ישראל את כל מסתרי הבריאה, וראו עין בעין כי אין עוד מלבדו.

במחשבה ראשונה נראה שכל אותם דברים נשגבים היו שייכים רק במעמד הר סיני, וכל אשר נותר לנו הוא לשנן ולהפנים את אותו מעמד נפלא. ברם לא כן הדבר, התוספות במסכת חגיגה (דף טו.) מביאים את המעשה הידוע שאירע במילתו של אלישע בן אבויה, שאביו אבויה שהיה מגדולי ירושלים קרא לכל חכמי הדור להשתתף במילה, ובשעה שהיו שאר המסובים עוסקים באכילה ושירה היו החכמים יושבים ועוסקים בתורה, וירדה אש מן השמים והקיפה אותם, אמר להם אבויה וכי לשרוף את ביתי באתם, אמרו לו חס ושלום, אלא היינו יושבים ועוסקים בתורה והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, והלא כשנתנה התורה מסיני ניתנה באש, גם עתה כשעסקנו בתורה ירדה אש משמים והקיפה אותנו.

הנה מבואר לנו שכל העניינים הנשגבים שהיו במעמד הר סיני אינם עניינים מיוחדים לאותה שעה בלבד, אלא כך היא עצם מציאותה של התורה שבכל עת שאדם זוכה לעסוק בתורה ישנם את אותם עניינים ממש שהיו במעמד הר סיני, אלא שלימוד התורה צריך להיות מתוך קדושה וטהרה כמו שהיה במעמד הר סיני, וכן שאר כל ההכנות שהכינו עם ישראל את עצמם מיום צאתם ממצרים ועד למעמד הר סיני, וכפי אותה דרגת נקיות שיזכה האדם בשעת לימודו כן תגדלנה אותם השפעות נפלאות שהיו במעמד הר סיני וכפי שמצינו באותם תנאים.

וכפי שהובא לעיל שבמעמד הר סיני ראו עם ישראל שאין עוד מלבדו, מבואר ממילא, שכשאדם זוכה ללמוד תורה כנתינתה מסיני, הרי הוא זוכה לאור נפלא של בהירות בהשגת האמונה בה', ושוב אינו זקוק להשגה שכלית, אלא זוכה ל'ראיה' פנימית בהירה, כי כך היא מציאותה של התורה הקדושה שהעוסק בה כנתינתה מתדבק בשורשה, ואז נפתחים לפניו כל מסתרי הבריאה וזוכה ורואה בבירור כי – 'ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו'. יהי רצון שנזכה להשיג כן בשלימות.
שבת שלום.

הרב אברהם טטרואשוילי הי"ו מבני ברק

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*