שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות'
כאשר יעקב נולד הייתה "ידו אוחזת בעקב עשיו", ולכן נקרא שמו יעקב. כידוע, ליעקב אבינו ניתן עוד שם – ישראל. ההבדל ביניהם הוא, שהשם יעקב מייצג דרגה נחותה (אוחז "בעקב עשיו") ואילו השם ישראל מבטא את מעלתו הגדולה ("שָׂריתָ עם אלוקים"). ואכן, השם יעקב ניתן לו מיד לאחר לידתו, עוד בטרם למד תורה והגיע לרמתו רוחנית הגבוהה, ואילו השם ישראל ניתן לו כשכבר עמד בדרגה עליונה, עד שנלחם עם המלאך, שרו של עשיו, וניצחו.

שני שמותיו של יעקב משקפים שני מצבים רוחניים בעם-ישראל: 'ישראל' – מבטא את מעמדו של עם-ישראל כשהוא מלא בתורה ומצוות, מקיים את רצון ה' ומקבל כוח של שררה על הגויים; ו'יעקב' מבטא מצב ירוד ונחות ביותר, בדרגה של 'עקב', כשעם-ישראל שרוי בשפל ועבודתו את ה' היא בלי הבנה והשגה ובלי חיוּת פנימית. והנה, למרבה הפלא, כאשר התורה מתארת את בוא הגאולה וזריחת אורו של המשיח, מכונה עם-ישראל בכינוי הנחות יותר, ככתוב: "דרך כוכב מיעקב". הכוכב, הוא המשיח, מגיע דווקא מ'יעקב' ולא מ'ישראל'. כלומר, הגאולה צומחת דווקא ממצב של שפל בעם-ישראל ('יעקב'), ורק לאחר מכן נאמר "וקם שבט מישראל"!

יתרה מזו: בגמרא מסופר שגוי אחד בא לפני רבי ישמעאל, ואמר לו שראה בחלומו כי הוא בולע כוכב. אמר רבי ישמעאל: "תיפח רוחו של אותו אדם, שקטל יהודי, שעליו נאמר 'דרך כוכב מיעקב'". נמצא אפוא שגם 'כוכב' מציין את דרגתו של יהודי כאשר הוא נתון לשליטת אומות-העולם, ועד שהגויים יכולים להורגו. השאלה מתעצמת אפוא, מדוע הגאולה מתוארת דווקא במילים "דרך כוכב מיעקב"? התשובה היא, שכל יהודי מכונה 'כוכב' משום שיש בנשמתו חלק מהמשיח, שהוא ה'כוכב' הכללי. לכן חשובה עבודתו של כל יהודי לקירוב הגאולה, שכן כאשר הוא מתקן את החלק של המשיח השייך לנשמתו, הוא מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, ומביא את ביאת משיח בגלוי.
שני שלבים בגאולה
לכן אפילו יהודי בדרגה נמוכה, בדרגת 'יעקב', מלשון עקב, אף הוא קרוי 'כוכב', ועד שאפילו גוי רואהו ככוכב. ומכאן, מ'יעקב', מתחילה ביאת המשיח. לא מהדרגות המרוממות – "קם שבט מישראל"; אלא דווקא מאנשים פשוטים, בדור של 'עקבתא דמשיחא'. אחרי שמ'יעקב' יהיה "דרך כוכב", יוכל להתקיים השלב השני – "וקם שבט מישראל". משיח-צדקנו יתגלה בכל תוקפו ועוצמתו, עד ש"ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת (שבזה נכללים בני כל האומות, שיצאו משת), ועד "וישראל עושה חיל", שיהודים הולכים מחיל אל חיל, בלי שום מגבלות, בביאת משיח-צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. (תורת מנחם)

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*