הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא'

בפרשת השבוע מובא את מעשה העגל. וכן תפלתו של משה רבינו שימחל להם על החטא הנורא ומבקש "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" צריך להבין איך הוא עושה תנאים עם הקב"ה, הרי ודאי שהקב"ה בעצמו יודע אם תפילתו בכוונה מעומק הלב תפילתו תתקבל. אפשר לומר שהכוונה של משה לספר מציאות ולא לעשות תנאים שהרי כל מציאות בריאתי אינו אלא בשביל כלל ישראל להוציא אותם מן הגלות. ואם זה לא מצליח מכל סיבה שהוא הרי מציאותי ובריאתי מתבטלת וממילא שמי לא צריך להופיע בתורה. כי אני לא מציאות ולא קיים. ועוד פירוש שראיתי "מחני נא" אותיות "מנח אני" פרוש אני גלגול של נח. שהוא לא התפלל על דורו שהשם יציל אותם מהמבול אלא דאג לעצמו ולמשפחתו, ואני אומר משה רבינו באתי לעולם בשביל לתקן את החיסרון של נח ולכן תפילתי חייבת להתקבל ואם לא הרי ביאתי לעולם לא בא על תיקונו וממילא שמי לא צריך להופיע בתורה אשר כתבת.
"ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"
כתוב במדרש שמשיור של דיו שנשאר מכתיבת התורה הקב"ה" מרח אותה על מצחו של משה וקרן עור פניו . יש לתמוה היאך יתכן שה' הכין דיו יותר מן הנצרך שנשאר שיריים הרי השם יכול להכין המידה הנצרכת ולא יותר? וההסבר בזה שכמות הדיו היתה אמורה לכלול את שמו של משה אשר היה צריך להיות בפרשת תצוה אך עקב בקשתו של משה שמו לא הוזכר בפרשת תצוה ולכן נשאר קצת דיו ובזכות זה זכה שיקרנו עור פניו בזכות שנתאמץ על הצלת עם ישראל.
מובא בפרשה "אך את שבתתי תשמרו" חכמי ישראל אומרים בכמה מקומות שמן הראוי להקדים בקבלת השבת ולאחר בפרידה מן היום הקדוש להוסיף מחול אל הקודש.
רבי ישראל מאיר מראדין בעל החפץ חיים היה מתריס כנגד קלי דעת המאחרים לקבל את השבת וממהרים לצאת ממנה. וכך אמר ששת ימי המעשה יונקים מן הקללה שנתקלל אדם הראשון ,"בזעת אפך תאכל לחם" ואילו השבת נתברכה ונתקדשה בברכת השם.
בני בינה ממהרים איפא להיכנס לשבת ולקבל בהקדם ברכתה האלוקית. וכשתמה השבת הם מאחרים לצאת ממנה. כדי לא להיכנס מיד לקללת ימי המעשה. ואילו קטני אמונה הופכים באיוולתם את היוצרות: הם מאחרים להיכנס לתומי הברכה ונחפזים בקוצר שכלם לצאת מן הברכה של שבת המלכה "אך את שבתתי תשמרו", מעירים על כך חכמי ישראל אזהרה זו על שמירת שבת מובאת בלשון רבים בכך מורה התורה לכל אדם לא די בכך שאתה תשמור את השבת אלא עליך לפעול ולהשפיע בענין זה גם על סביבתך שאם השבת מתחללת בקרבת ביתך הדבר פוגם בקדושת השבת שבתוך ביתך.

שנקבל על עצמנו להשפיע על אחרים בשמירת שבת וכן לקבל שבת מוקדם יותר ולאחר להוציא את השבת מאוחר קצת ובזכות זה השם

ימהר את גאולתנו על ידי משיח צדקנו אמן – שבת שלום ומבורך
הרב משיח מיכאלי הי"ו מקרית מלאכי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*