הרב בן ציון טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב בן ציון טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות'

"הקול קול יעקב"
בפרשתנו כתוב כשיעקב בא ליצחק לבקש ברכה ויצחק מישש אותו. אמר יצחק: "הקל קול יעקב והידים ידי עשיו" וכו' ויברכהו. וע"ז דרשו חז"ל: בשעה שהקול קול יעקב בבתי כנסיות אין הידיים ידי עשו שולטות, וע"ז שואלת הגמרא: הרי בפסוק כתוב: "והידים ידי עשו"? אלא, שהקול הראשון כתוב בלי ו' יוצא שכתוב הקל קול יעקב, שכשהקול של יעקב נהיה קל, שלא לומדים מפסיק עם חיזוק והתלהבות, אלא, כמו שכתוב בפ' בשלח: "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" שרפו ידיהם מן התורה, אז עמלק מגיע. ולמה אמרו דוקא בבתי כנסיות? כי שם יש יותר זכות הרבים ושם כולם רואים שלומדים תורה ומתחזקים מזה.
והענין של זיכוי הרבים ומניעתו ובמיוחד בלימוד תורה, מבואר בדברי חז"ל בגמ', במסכת סוטה דף מז: כתוב: "וילך אלישע דמשק" למה הלך? אמר רבי יוחנן שהלך להחזירו לגיחזי בתשובה ולא חזר, אמר לו חזור בך, אמר לו כך מקובלני ממך 'כל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקין בידו' לעשות תשובה. מאי עביד, איכא דאמרי אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם והעמידו בין שמים לארץ. ואיכא דאמרי, שם חקק לה אפומה והיתה אומרת אנוכי ולא יהיה לך. ואיכא דאמרי רבנן דחה מקמיה דכתיב: 'ואמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו' מכלל דעד האידנא לא הוי דחיק, עכ"ל. ופירש רש"י שדוחה היה רבנן מלפניו שהרי כתוב אחר שפרש ממנו גחזי שבית המדרש צר, משמע שעד עכשיו לא היה צר, כי עכשיו נתוספו תלמידים שגיחזי היה דוחה.
ומבואר בתלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין פרק עשירי הלכה ב': גיחזי אדם גיבור בתורה היה אלא שהיו בו שלשה דברים, עין צרה וכו' ומבראת הגמרא עין צרה בשעה שהיה אלישע יושב בבית המדרש ואומר שיעור היה גיחזי יושב בשער, והתלמידים רואים אותו ואומרים גיחזי לא נכנס ואנחנו ניכנס? והיתה משנתו של אלישע נאמרת, ואדם לא נהנה ממנה עכ"ל.
אז יוצא שבעצם הוא לא דחה רבנן מבית המדרש בכח שלא נתן להם חלילה להיכנס, כמו שעשה אחז שהיה אוחז דלתות בית המדרש והיה סוגר אותם, אלא עשה בגרמא בכך שהיה יושב בחוץ, ולא נכנס לשמוע את השיעור של אלישע. וממילא לא נכנסו הבחורים, כי ראו שגיחזי בחוץ.

ומדייק הגאון רבי חיים שמואליביץ זצ"ל: איזו עבירה חמורה יותר? מה שמוזכרת ראשונה, ששם אבן שואבת לחטאת ירבעם והעמידו בין שמים לארץ, או העבירה השניה ששם שם בפיה של עבודה זרה והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לך, ודאי שהעבירה השניה יותר חמורה מהראשונה. א"כ, יש פה סדר ברשימת העוונות של גחזי, א"כ העבירה השלישית, היא חמורה יותר משתי קודמותיה בזה שבגרמא הביא לכך שלא יכנסו תלמידיו לשיעור אז נורא נוראות! לגרום שלא יבואו לשיעור יותר חמור מלעשות שעבודה זרה תגיד אנוכי ולא יהיה לך, זה מגדיל את העבודה זרה.

כמה אדם צריך להיזהר לא להעדר משיעור תורה ולימוד, שעל ידי זה עלול לגרום לריפיון לאחרים, ולעומת זאת, זכרו של המזכה את האחרים עצום מאד, כמו שמבואר בגמרא סוטה דף ז': כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון, עד שעמד משה וביקש עליו רחמים, אמר לפניו: רבונו של עולם מי גרם לראובן שהודה? יהודה, מיד "שמע ה' קול יהודה". ולכאורה קשה, הרי עצם זה שיהודה הודה ואמר צדקה ממני והציל ג' נפשות זה כבר זכות גדולה, אלא רואים כאן שלגרום לאחרים לעשות זכות, זה יותר גדול ממה שאתה עושה לעצמך.

וזהו הקול קול יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שאז כולם התחזקו והצטרפו ללימוד ועל ידי זה אין הידים ידי עשו שולטות.
ויהי רצון שנזכה להיות מהמגדילים ומגבירים קול יעקב אמן.
הרב בן ציון טטרואשוילי הי"ו בני ברק

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*