התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים

בפרשת קדושים מדובר על איסור ערלה ( איסור אכילת פירות מעץ בשלוש השנים הראשונות). אומרת המשנה (ערלה פא-מו) 'נטיעה של ערלה שנתערבו בנטיעות הרי זה לא ילקוט , ואם לקט יעלה באחד ומאתיים' הדין בערלה הוא שפירות עורלה הרי הם בטלים, רוב איסורי תורה בטלים ברוב או בשישים וערלה באחד ומאתיים, דין זה הוא רק בדיעבד אם כבר נתערבו אבל לכתחילה אסור לערב פירות ערלה בפירות אחרים כדי לבטלם כמש' 'אין מבטלין איסור לכתחילה'. אומרת המשנה: אם נתערבה נטיעה של ערלה בן מאתיים נטיעות של היתר ואי אפשר להכיר איזו נטיעה היא של ערלה אסור ללקט לכתחילה את הפירות מהנטיעות כי אז הרי מתבטלים פירות הערלה והדין הוא שלכתחילה אסור לערב איסור בהיתר כדי לבטל את האיסור אבל בדיעבד בטל, הטעם לכך שפירות הערלה מתבטלים דוקא לאחר לקיטתן אבל כל עוד הפירות על הנטיעות אין הנטיעה של ערלה בטילה בשאר הנטיעות ,הוא משום שמחובר לא בטל.
כל הענינים של נגלה דתורה הם הוראה גם בעבודה הרוחנית של האדם: ישנו כלל בתורה שמיעוט בטל ברוב עלול אפוא אדם לחשוב כיון שאתם המעט מכל העמים איך יתכן שיהיה לבני ישראל את הכוח שלא להיטמע ולא להתבולל בין אומות העולם שביניהם הם נמצאים כבר מאות רבות של שנים ועל כך היא ההוראה: כיוון שיהודים בכל מקום היכן שרק נמצאים הרי הם מחוברים למקורם להקב"ה לכן הם אינם יכולים להיטמע והם תמיד 'עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב' עם בפני עצמו כשם שהקב"ה כביכול הוא 'אני הוי לא שניתי' אין בו שינוי כלל הוא היה הוה ויהיה בשווה כך גם בני ישראל ע"י 'ואתם הדבקים' החיבור עם הקב"ה שלמים לעולם כפי שמסיים הפסוק 'ואתם בני יעקב לא כליתם' שלא שייך בהם כל כליון ח"ו, פירוש נוסף יש לפסוק שהוא בתמיהה: כיון ש'אני הוי לא שניתי' מדוע א"כ 'ואתם בני יעקב לא כליתם' מדוע אין הידיעה פועלת אצל בני ישראל כלות הנפש? כיון שכל הפירושים של הפסוק יש קשר בינהם מרומז גם כאן שאפילו אדם שנמצא במצב שהידיעה של אני הוי ' לא שניתי אינה פועלת בו כלות הנפש כלל ( הפירוש השני) הרי גם אז מחובר הוא למקורו ובמילא אין שייך בו ביטול וכליון כלל בין אומות העולם ח"ו. ( הפירוש הראשון) אלא שיש להביא התחברות זו לידי גילוי וכאשר 'וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך' כשיראו את האלוקות שבבני ישראל הרי לא רק עמי הארץ שזה כולל את כל עניני העולם לא יתנגדו אלא אדרבה ויראו ממך ויסעו לבני ישראל בעבודתם ולקונם שזו היא הרי תכלית כל הבריאה כפי שאומרת המשנה 'לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני' . ההוראה האמורה שמחובר אינו בטל נאמרה במשנה לעניין ערלה שעניינה הוא תיקון לחטא עץ הדעת נאמר בקבלה וחסידות שחטא עץ הדעת גרם לכך שקליפה תתנגד לקדושה. גם לפני החטא היתה מציאות של קליפות אלא שאז לא היתה מנגדת לקדושה אדרבה היא היתה כקליפה השומרת ומגינה על הפירות רק שע"י החטא נעשתה למנגד.
בקיום ההוראה האמורה מדין ערלה יתוקן מה שגרם חטא עץ הדעת, לא רק שיהודים לא יאבדו בין אומות העולם אלא אדרבה אומות העולם יכירו שכל מציאותם היא כדי לשמש את בני ישראל כפי שהיה לפני החטא כשהקליפה הגנה על הפרי, וכמ"ש 'ועמדו זרים וראו צאונם' בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו בקרוב ממש.

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*