ח' שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

ח' שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן

המלחמה הקשה ביותר באחרית הימים
אנו בימים שאחר החורבן עוד ספוגים בבכי ובצער של תשעת הימים. יש מדרש שמספר שאליהו הנביא בזמן שהיה מצור והחורבן על ירושלים ראה תינוק שמוטל באשפתות ובטנו נפוחה מרעב, אמר לו בני רוצה שאחייה אותך, ובתנאי שתגיד שמע ישראל ולא היה מוכן מאחר ולא למדו אותו את זה בבית אבא, עד שהוציא יראתו עבודה זרה שהיה בחיקו נשקו ונפח נשמתו. מדרש מדהים ולכאורה לא מובן! הנה תינוק שהחיים עוד לפניו ובעוד רגע קט הולך לאבדון וריקבון עדיין במריו ואילו רק היה מזכיר שם ה', ורפא לו, אבל העדיף למות על יראתו שזו עבודה זרה והעיקר לא להזכיר את שם ה'. ומה ההסבר לדבר.

עונה על זה אחד ממגידי האמת בדורנו: מה הפלא על אותו הדור שמגדוליו ועד קטניו עבדו לעבודה זרה, וכי בזמנינו אנו שונה העניין, הנה כל האינטרנט האייפונים וכל מדיה ומרעין בישין, אחד הממעיט ואחד המרבה שכל גדולי הדור בלא יוצא מהכלל מתריעים בשער בת רבים שאינטרנט זה מסוכן הורס בתים ואין צורך להביא ראיה למפורסמות. הורס חינוך ילדים ופוגע בפרנסה שעל זה נאמר וראה ושב מאחוריך, ועל ידי זה מתרבים אסונות מחלות וייסורים, ואם כל זה מעטים שקמו וביערו את הנגע מן הבית, אני רואה היום לצערנו שמארגנים מנינים באולמות לא צריך לארגן סידורים כל אחד ותלמודו בידו, ויש עדת חסידים שהגדילו לעשות שבסוף התפילה אף נושקים לאייפון כמו תשמיש של קדושה, וזה בוודאי המלחמה הגדולה של הדור, והניסיון הגדול.
מובא מדרש פלאי אמר עשיו שוטה היה קיין שהרג את הבל אחיו בחיי אביו, ולא חשב שיעקב בנתיים פרה ורבה, אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי ואז אהרגה את אחי שאין יצחק פרה ורבה,
פרעה אמר שוטה היה עשיו שאמר יקרבו ימי אבל אבי והרגה את אחי יעקב, בינתיים יעקב פרה ורבה, ואני איני עושה כן, אלא בעוד שהם תינוקות חונק אותם בבטן אימן בטרם יולדו לעולם.
בא המן ואמר שוטה היה פרעה שאמר כל הבן הילוד הייאורה תשלחוהו ולא ידע שהבנות תישאנה לאנשים והם פרות ורבות. ואני איני עושה כן אלא אמר המן להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד.
לעתיד לבוא יאמר גוג שוטים היו הראשונים שהיו מתעסקים עם -עם ישראל ולא יודעים שיש להם אבא שבשמים אני איני עושה כן אלא , אני קודם מתעסק עם הקב"ה ואחר כך עם עם ישראל. פלא ותמיהה המדרש הנ"ל, עומד לו גוג רשע ומטופש מצפצף על כל העולם כולו שהוא לא מתעסק עם כסף קטן אלא הולך על כל הקופה, לא למד היסטוריה לא עשה בגרות, כמה ניסו להילחם בה' ונכשלו, אם כן מה כוונת המדרש?

לצורך העניין נביא כתבה מעיתון – אישה שנצחה את המחלה הידועה כתבה בכותרות גדולות וכן במדיה 'ניצחתי את אלוקים', ה' רצה לקחת את נשמתי ולא הצליח וכך ניצחתי את ה', אבל לא עלינו חזרה המחלה בגדול ואכלה מבשר החי ומתה בייסורים נוראים בדמי ימיה, וכי מי הוא זה שיכול לעשות משהו נגד ה' יתברך, אין עצה ואין תבונה נגד ה' יתב', אם כן מה חשב לו גוג לעשות מלחמה עם הקב"ה, להסביר העניין מביא ר' יחזקאל לוינשטיין גדול משגיחי ישיבת פונוביז' ומתלמידיו הנבחרים של החפץ חיים. אמר משמו של החפץ חיים שמלחמת עולם השלישית שנקראת מלחמת גוג ומגוג זה לא מלחמה פיזית אלא מלחמה רוחנית בין קדושה לטומאה, שהסיטרא אחרא ירצה בכל כוחו , כמה שיותר יהודים להעביר על דתם לעשותם חילונים כגויים, היום בימינו בוודאי מובנים דברי החפץ חיים איך אפשר אומה שלמה להעביר אותה על דתה, כמובן שזה על ידי חשיפה למדיה והסובב אותה. שגורם שמות בכל דבר שבקדושה, יש חברה ציבורית בארה"ב שנסחרת נסד"ק (בורסה) הוקמה בשנת 1999 מגלגלת מיליארדים בשנה ושמה המסחרי האמתי גוגל משורש המילה 'גוג'.

ועל פי זה יובן המדרש שאמר גוג שהוא רוצה להילחם בה', שזה מלחמת הסיטרא אחרא בקדושה ולצערנו הצליחה לדרדר רבים וטובים מתוכנו ביניהם צדיקם וקדושים עובדי ה' ובחורי חמד ישראל קדושים שלא טעמו טעם חטא וכן בנות צדיקות וכשרות על ידי שגלשו באתרים שלא ברוח חכמים ותוצאתם נראים בהתאם.

אין בדברי חלילה לבקר גדולים ממני אלא כל אחד מכיר נפש בהמתו וב"ב כל אחד צריך להיות עם יד על הדופק ולדעת מה ה' רוצה מאתנו ואיך לעשות כדי לקרב את השכינה ולא חלילה להרחיקה מאתנו. ה' הטוב ברחמיו יגאל אותנו במהרה וישלח משיח צדקנו וישים סוף לצרותינו.

ח' שלום טטרואשוילי הי"ו מאשדוד

לע"נ דבורה מרי בת ישראל ושרה ציאלה אשת אפרים

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*