הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן",
רש"י על הפסוק מסביר "לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו לאהרון הכהן", השבטים אמרו היות ופנחס הוא נכדו של עובד עבודה זרה לכן הוא הרג את נשיא שבט שמעון זמרי בן סלוא בגלל נטייתו האכזרית שקים אצל כל מי שהוא עובד עבודה זרה שהרי הם אכזרים בטבעם ולכן באה התורה ומייחסת לפנחס נכון שהוא מיוצאי צאצאיו של יתרו שהיה עובד עבודה זרה, אבל הוא היה גם מצאציו של אהרון הכהן שמייחוס זה נבע יותר נטייתו שהיה אוהב שלום ורודף שלום ולא מצד אבי אמו וכל מה שעשה פנחס היה מתוך כוונה טהורה של קנאת ה' ולא שום סיבה אחרת, מובא במדרש "אמר רבי שמואל בר נחמני ארבעה הם שבאים ממשפחה פחותה ואלו הם: פנחס, אוריה, יחזקאל, וירמיהו,{פנחס}-בשעה שבא פנחס לייחס את ישראל אמרו לו אתה בא לייחסנו הרי אלעזר אביך למי היה נשוי לא לבתו של פוטיאל שהיה מפטם עגלים לע"ז לכן כיון שראה הקב"ה כך היחסו לאהרון הכהן.{אורי-ה}-שהיו ישראל מזלזלים בו ואומרים לו הלא אתה גבעוני ולכן התורה ייחסה לו "ואעידה לי עדים נאמנים את אורי-ה הכהן".

{יחזקאל}-שגם בו היו ישראל מזלזלים בו ואומרים לו הלא אתה מבני בניה של רחב הזונה ולכן התורה ייחסה לו "היו היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן".{ירמיהו}-וגם אותו היו ישראל מזלזלים ואומרים לו שגם הוא היה מבני בניה של רחב הזונה ולכן גם כאן התורה ייחסה לו כפי שנאמר "דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים", ולכאורה יש לשאול על דברי רש"י שאמר שישראל היו מזלזלים בו ואומרים שאבי אמו היה מפטם עגלים לע"ז מדוע בגלל הייחוס של פנחס לאהרון הכהן הטענה של העם שהוא גם מזרעו של מי שפיטם עגלים לע"ז ולכן הדחף הזה של האכזריות כן קיים בו וזה מה שדחף אותו לעשות את המעשה שעה שהרי הוא הרג נשיא שבט מישראל בלא משפט ולכן הם טענו שזהו המניעה למעשה שהוא עשה, רבי פנחס מקוריץ משיב על השאלה הזאת כך, שכל מי שהוא קנאי אמיתי לה' הוא חייב להזהר שבמעשה שהוא עושה שלא יבוא להתבדלות מכלל ישראל ועל כן התורה משבחת את מעשהו של פנחס שכל מה שהוא עשה היה על טהרת קנאת ה' בלבד וללא שום נגיעה צדדית של פנחס ולכן הוא לא היה צריך לצאת מחוץ למחנה לאחר שביצעה את המעשה, ולכן פנחס היה צריך את הייחוס הזה שהוא לא אכזרי כפי שמייחסים לו כפי שזה קיים אצל עובדי עבודה זרה, ולכן היה פנחס ראוי גם לייחוס וגם שיהיה פרשה על שמו ועוד שפנחס רצה שכולם ישמעו ויראו שכפי שהם הרשעים הללו עשו את המעשה הזה לעיני כל ישראל כך גם כל מי שהוא קנאי לה' רואים מעשה ונזכרים בהלכה שכל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו .

יה"ר שנזכה לקדש שם שמים ברבים ולא ח"ו ההפך אמן

בברכת שבת שלום.

הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*