הרב יוסף יזדי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

הרב יוסף יזדי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו

מובא בגמרא ( שבת י, ע"ב) שהקב"ה אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה.

ופירש הרב הגאון רבי גדליה שארר זצ"ל בעל ספר 'אור גדליהו', שהקב"ה העלה את משה רבינו והכניסו לבית גנזיו. ללמדנו שזו סגולת השבת שאנו עולים ונכנסים לפני ולפנים, לקודש הקודשים.

השבת הזו יש חיבור מיוחד בין סגולת השבת לבין הישיבה בסוכה, שכן אנו יודעים שעל הסוכה נאמר 'הביאני המלך חדריו'. ומובא בספרים הקדושים שסוכה היא בחינת בית המקדש, שבני ישראל יושבים בתוך קדושת האמונה, בצלו יתברך, והקב"ה מקיים בנו 'וימינו תחבקני'.

על חג הסוכות נאמר בתורה (ויקרא כג, מג) "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". ועל שבת נאמר (שמות לא, טז) "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם", בשניהם נאמר 'לדורותם' לשון 'דירה', שעל ידי מצוות סוכה ושבת האדם קונה מקום קדושה להיות קנוי ומיוחד אליו יתברך.

בשבת קודש יש איסור תחומין, היינו לא לצאת לאן שלא צריך, לשמור את הרגליים לא ללכת למקומות החיצוניים הפך הקדושה, אלא יש רק שייכות לריבונו של עולם.

שבת היא קבועה וקיימת ביציבות כיתד בל תימוט "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" (שמות לא, יז), וקביעות זו אנו זוכים להמשיך עם ישיבתנו בתוך הסוכה הקדושה להיות מסוככים ומוסתרים בצל כנפיו יתברך בקביעות נצחית.

כותב ה'שפת אמת' זיע"א על הפסוק "אל יצא איש ממקומו" (שמות טז, כט, ): "מכלל ששבת נותן לאיש מקום". היינו, שלכל מקום שיהודי הולך הוא מוקף ועטוף באורו יתברך ונשמר בטהרתו.

וזה אנו מקיימים במצות סוכה, שאנו מצווים לעסוק בגשמיות- לאכול לשתות ולישון בסוכה, והכל מתוך חיבור, דבקות וקרבה גדולה לאבינו שבשמיים.

וזו השמחה העצומה שלנו בחג, שאנו שמחים במעלתנו שיש ביכולתנו לעבוד את בוראנו בכל זמן, מצב ומקום- "בכל דרכיך דעהו"( משלי ג, ו), וכך לגלות ולפרסם מלכות ה' בכל העולם ולהכריז לכולם- "ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו"!

שבת שלום וחג שמח!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*