הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה: הנושא- עם ישראל ברוך הוא.
בספר "שבעים שנה בירושלים" מסופר אודות מברק שהגיע בחודש תמוז תרס"ה לבית הראשון לציון הגאון רבי יעקב אלישר זצ"ל, ובו נכתב שהרב מנאוואמינסק שבפולין מבקש בשם כל אנשי עדתו עזרה דחופה מאנשי ירושלים.
המדובר הוא בעדות שקר שהעידו שני יהודים אשר היו בעבר בנאוואמינסק ודרים כיום בירושלים, עדות זו סייעה בהאשמת חמישה נוצרים ברצח ובפסיקת גזר דינם להריגה. באם אכן יבוצע גזר הדין סכנה גדולה לשלום יהודי המקום עלולה לרחף מעל ראשיהם.
בקשתנו לאור זאת הינה להורות לאלתר לשני עדים אלו לחזור בהם מעדותם ולהודיע על כך בהקדם לקונסול הרוסי.
על החתום: רבינר רבינוביץ' נאוואמינסק, מחוז וורשא.
חקירת העדים העלתה כי עדותם כנה ואמינה, אולם יחד עם זאת אישרו שיש חשש גדול לפוגרום העלול להתרחש בעקבות הוצאת גזר הדין לפועל.
ולפי שבדיני נפשות עסקינן התכנסו יחדיו סולתה ושמנה של העדה בירושלים על מנת לטכס עצה בנידון חמור זה.
לאחר דיון ארוך וממושך קם הרב אלישר הישיש על רגליו והעלה צד חדש ומפתיע לגמרי, "לדעתי המברק מזויף" אמר הרב, והוסיף "יתכן שהרב רבינוביץ' אינו יודע כלל ממנו, ושמא אולי אולץ לחתום עליו".
"נראה לי שהמברק נשלח על ידי משפחות הרוצחים המעוניינים להציל את קרוביהם, ולפיכך אם יוודע מכאן שיהודים כביכול יודעים מהעניין, דווקא עובדה זו עלולה לחולל פרעות, על כן נראה שיש להתחמק באיזו שהיא עילה ממתן תשובה ישירה בנידון".
מיד עם סיום דבריו המפתיעים שלח הרב אלישר שליח מיוחד אל הגאון רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים, ועל אף שהיתה זו שעת לילה מאוחרת ציווה על השליח לבקש שיעירוהו משנתו על מנת שיחווה דעתו בנושא, ומראש הודיע שכל מה שיורה רבי שמואל סלנט כך יעשה.
מיד כששמע רבי שמואל סלנט את תוכן המברק אמר שלדעתו זיוף יש כאן, והציע להשיב דברים סתומים שאינם מביעים מאומה ובלבד שלא לשתף פעולה עם מעלילי עלילות שווא.
משנודעו דברי רבי שמואל סלנט הועצמה ההפתעה שבעתיים, ממש כשני נביאים המתנבאים דבר אחד.
מספר שבועות לאחר מכן נתפרסם בעיתונים העבריים בפולין בעניין זה וכך נכתב, "הודות לפקחותם של רבני ירושלים נכשלו שונאינו בניסיונם ללוכדינו ברשתם על ידי מברקים מזויפים שנשלחו אליהם כביכול בשם הרב שלנו.
על ידם ניצלנו מפרעות, שכן אילו היו הרבנים בירושלים הולכים שולל אחרי המברקים כי אז לא היה גבול למה שהיינו סובלים פה".
מניין יכולת ראיה זכה זו? מניין פיקחות גאונית זו?
כותבת התורה בפרשתנו בפרק כ"ד פסוק ה', "ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת" וכו'. וכן בפסוק ל"ט כששוחח אליעזר עם לבן הארמי כתוב, "ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי", ומבאר על כך רשי בפסוק ל"ט, "אלי כתיב, בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו, אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך".
תמיהה רבתי יש כאן, מי בדורו של אברהם גדול היה מאליעזר? הלא הוא אשר נאמר עליו במסכת יומא דף כ"ח: "א"ר אלעזר שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים", והוא אשר נאמר עליו בילקוט שמעוני "כי היה שולט ביצרו כרבו אברהם", והוא אשר זכה להיות עבד אברהם, ואף על פי כן כשעלתה במחשבתו של אליעזר להיות מחותנו של אברהם, מיד דוחהו אברהם ב"אין ארור מדבק בברוך".
הייתכן מחותן טוב הימנו? ויתרה מזו, האם בתואל בעל מעלה גדול מאליעזר היה?
פירוש הדברים הוא ללמדנו כי עם ישראל הינו מהות ומציאות של "ברוך".
ויתרה מכך, לא יתכן לבנות וליצור את כלל ישראל אלא על אדני ה"ברוך".
וכשמניח אברהם אבינו את יסודות עם ישראל לא יתכן זאת אלא על ידי אלו אשר בכוחם להכיל ה"ברכה".
ה"ארור" הינו מופקע מן ה"ברכה" לפי שלא יתכן שתחול עליו, ואין לך קללה גדולה מזו.
ולפיכך רק בני אברהם בכלל ברכה היו, ואף בתואל ולבן מאותו שורש הם ועל כן ביקש אברהם מאליעזר לחפש ממשפחתו, אולם אליעזר על כל גדלותו ארור הוא כי לא ממשפחת אברהם אבינו היה, וזה בדיוק מה שאמר אברהם אבינו "אין ארור מדבק בברוך".
ויתכן, שבמעלה העצומה שנאמרה באליעזר "דולה ומשקה" וכו' מעורבת אף נימה של הגדרת מהותו, לאמור אמנם "דולה ומשקה" ומעביר התורה והחכמה כצינור נפלא ומתוחכם, אולם משל עצמו כלומר במהותו הפנימית אין מכך ולו חצי דבר.
זהו הכוח שירשנו מאבינו אברהם שכולנו בכלל ה"ברוך" הננו, ולפיכך יש בנו יכולות עצומות עד מאד, והוא השורש של אותם ענקי תורה אשר השכילו להבין בזיופו של המברק אשר תוצאתו סיכול מזימתם הרעה של אותם נכרים ערלים.
"ברוכים" תהיו, שבת שלום.
הרב יצחק אדרת הי"ו מבני ברק

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*