הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא

"כה תברכו את בני ישראל"
נאמר במדרש 'כה תברכו' מסר להם הקב"ה הברכות לכהנים במתנה שיהא כח בידם לברך את ישראל. ולפי שעתיד ליתן להם עשרים וארבע מתנות כהונה וזו הברכה היא ה- 25 'כה תברכו' כלומר עם ברכת כהנים זה 'כה'. ודרשו חז"ל 'כה תברכו' בנשיאת כפים, 'כה תברכו' בלשון הקודש, 'כה תברכו' בעמידה, 'כה תברכו' בקול רם, 'כה תברכו' פנים כנגד פנים, 'כה תברכו' בשם המפורש. גם מילת 'כה' היא המידה העשירית שמתוכה מתנבאים הנביאים 'כה אמר השם' ולכן אמר 'כה תברכו' כלומר תמשיכו הברכה ממידת החסד שהוא מידתו של כהן ולכן 'כה' מסתיימת באות 'הא' שהיא רומזת לאות ה"א של השם. וכן אמר דוד המלך עליו השלום 'הללוהו במרומים' ולכן אמר השם לאברהם 'כה יהיה זרעך' חשבה לו לרחמים שנאמר 'ויחשבה לו צדקה'. וכן נאמר 'אמור להם' שהמלה אמור בגימטריה רמ"ח כולל המילה עצמה, כי הברכה נבלעת באיברים כמו שהמילה אמור נכללת עם הרמ"ח.

"כה תברכו את בני ישראל" מדוע באה המילה את מה זה בא לרבות? הרי כל את שבתורה בא לרבות למשל 'כבד את אביך ואת אמך' לרבות חמך וחמותך ולרבות אחיך הגדול, 'ואהבת את השם אלוקיך' לרבות תלמידי חכמים, 'את בני ישראל' בא לרבות את המלאכים שהכהנים מברכים גם את המלאכים.

"יברכך השם וישמרך" יברכך בעושר וישמרך שתהא עושה מצוותיו. 'יאר ה' פניו אליך' יעמיד ממך בנים בני תורה כי נר מצוה ותורה אור. 'יאר ה' פניו אליך' יעמיד ממך כהנים שמאירים את המזבח. 'ויחנך' השם יחנה אצלך וכן 'ויחנך' יעמיד ממך נביאים. ועוד, 'ויחנך' יתן חינו עליך בכל מקום אשר אתה הולך. 'ישא ה' פניו אליך' יקבל את תשובתך, שנאמר (לפני התשובה) אשר לא ישא פנים.

'יברכך' בבנים 'וישמרך' מבנות שהם צריכות שמירה, 'יאר השם פניו אליך' יתן לך חיים שנאמר: באור פני מלך. 'ישא ה' פניו אליך' בכל מקום שתפנה יהיו פניו נשואות אליך לשום לך שלום ותנצל מכל פגע רע ומכל מקרה וזוהי השגחה פרטית ויתירה. (רבנו בחיי)
"ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן" ויקריבו נשיאי ישראל שש עגלות צב ושני עשר בקר וכו'.. שואל הרבי הרי הנשיאים נדבו שש עגלות כלומר שכל אחד נידב חצי עגלה ומדוע לא יותר? הרי המשכן היה כבד מאוד ועשוי חלקים רבים וכבדים ומדוע רק חצי עגלה? אלא במשכן שהיה כל פרט עשוי במדוייק גם הנשיאים רצו להראות לנו שצריך לנצל כל דבר במדוייק, לנצל את הזמן ללימוד תורה ואת כל הכוחות לקדושה, וכמו שבמשכן לא היה חלק מיותר, כך גם האדם צריך שאצלו הכל יהיה בכל היכולות שהקב"ה נתן לו ולא להשתמש בכוחות לבטלה, גם הזמן צריך להיות מנוצל עד הסוף. (מעיין חי)
שבת שלום

הרב יוסף מודזגברישווילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*