חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים

מצאים אנו בנס המגילה שהשחקן הראשי היה המן הרשע שקם לצרור בעם ישראל והוא לא היה הראשון ובטח לא האחרון , מאז ומתמיד עמדו עלנו הגויים להורגנו וה' מצילנו מידם.
נתמקד באחד הדמויות שנקרא פרעה הרשע. כתוב במדרש שהיה רוחץ יום יום בדם של 150 תינוקות בוקר ו- 150 בערב בכדי להתרפאות מצרעתו (מדרש רבה שמות לד).
כמה יהודים קיפחו חייהם בשעבוד ובעבודה קשה בפקודתו כמה ילדים הטביע בגזרתו ביאור, כמה עוללים שיקע בחומות כאשר אבותינו לא מילאו מכסתם היומית, הכביד את ליבו אף על פי שעמו סבל מכות קשות ונוראות והעיקר שלא לשלוח את טרפו מבין ציפורניו, הרי לפנינו דמות מפלצתית מאוד שגובהה היה בסך הכל חצי מטר, ואם זה הגמרא (מועד קטן יח.) כקוטנו כן גבהות רוחו , שקם ואמר מי ה' אשר אשמע בקולו, אבל לה' יש תרופה לכל דבר.
מסופר שבא יהודי לפני הצדיק בעל "יסוד העבודה" מסלונים וסח בפניו שמטריד אותו קושיות וספקות באמונה, אמר לו הצדיק אינך הראשון, גם פרעה שאל קושיות ואמר מי ה' וקיבל את תשובתו במכות על כל קושיה וקושיה קיבל מכות נוראיות להזכיר לו שאצבע ה' היא, ועוד ראינו שפרעה רץ באמצע הלילה בטירוף לחפש את ביתו של משה רבינו, ואומר לו 'קומו צאו מתוך עמי ולכו עבדו את ה' כדברכם', ולא נחה דעתו עד שביקש וברכתם גם אותי.

שאל הרב בספר תורת חכם, מה פירוש גם אותי, והסביר ע"פ המדרש , שפרעה שילח את העם וליווה אותם בברכה בברכתו, שאו לשלום לכו לשלום, (מדרש רבה שמות כ'). ולפי כך ביקש מהם להשיב לו בברכה וברכתם גם אותי לכאורה באיזה חוצפה ועזות, נתאר לעצמנו את הצורר במחנה השמדה באושוויץ ששסה כלבים באנשים חיים הכה עד מוות תלה ורצח רבבות ובסיום המלחמה שראו הצוררים את התבוסה פתחו את שערי המחנה לשלוח את האסירים והנה עומד אותו צורר ומבקש על נפשו וברכתם גם אותי, שתחשבו עלי לטובה ותשיבו לי ברכה, כי הנה אני מברך אתכם צאתכם לשלום מהגיהינום שלי, מה היו משיבם לו באותו רגע? כאשר זמם כן תעשו לו תלהו בכיכר הגרדום כפי שעשה לרבים מאיתנו.

הגמרא (עבודה זרה סה.) מביאה רבא הוצרך לעלות לשר נוכרי גדול השתדלות לטובת הכלל מצאו מתענג בהבלי העולם הזה שאלוהו השר בהתרסה אתם היהודים יהיה לכם כאלה תענוגות בעולם הבא? ענה לו רבא, תענוגות שלנו יהיו טובים משלכם, שכן עליכם יש אימת מלכות ועלינו לא תהיה אימת מלכות לעתיד לבוא, תמה השר איזה אימת מלכות יש עלי? ותוך כדי דיבור בא שליח להבהילו אל המלך, כאשר ראה את המופת הגלוי התפלא ואמר, מי שחושב עליכם רעה תפקע עינו הרעה, ענה רבא מיד אמן ופקע עינו של אותו שר רשע, האומנם זה מעשה שהיה אך בא ללמדנו שאין לך גוי שמברך יהודי בלב שלם, שהלכה היא שעשיו שונא ליעקב, ואף אם מושיט יעקב את צווארו לנשיקתו של עשיו עליו לדאוג לכך שצווארו יהיה עשוי משיש למקרה שיבוא לנושכו.
כתב רבנו הרמב"ם באיגרת לבנו שפרעה הוא משל וייצוג ליצר הרע שהוא מקור התאוות ולא פעם מתחזה לאוהב ולידיד ע"פ הגמרא (חולין צא) ופעמים לוחש לאדם להתבטל מן התורה בטענה של צורכי בריאות או מנוחה הנחוצה בכדי להתאוורר ולא תמיד בדרכי תורה או פעמים בא ואומר שמצווה לדבר לשון הרע על פלוני וחובה לעורר ריב על עניין צודק ואסור בשום פנים ואופן למחול ולסלוח לכאלה הרבה מצוות מזכה אותנו יצר הרע, אבל עלינו לדעת כשם שפרעה נשאר פרעה כך היצר הרע נשאר רע, והכתוב קוראו שונא ובהתחזותו כאוהב הוא מסוכן כפליים אין אנו זקוקים לעצותיהם ולברכותיהם לא של פרעה ולא של יצר הרע, די לנו בברכותיהם והדרכותיהם של משה רבינו ויצר הטוב.
יהי רצון שדברי תורה הללו יהיו לע"נ דוד רפאל ואסתר טטרואשוילי

הרב שלום טטרואשוילי הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*