הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה 'לי"ט כסלו'

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה 'לי"ט כסלו'

י"ט כסלו

השבוע, יתקבצו המוני יהודים בכל מרחבי תבל, לחגוג את חג הגאולה של אדמו"ר הזקן-רבי שניאור –זלמן מליאדי בעל "התניא" והשולחן ערוך ומייסד חסידות חב"ד, ממאסרו ברוסיה הצארית לפני 209 שנים , לא נס לחו של החג, והוא נחוג בשמחה מחודשת ומתוך תחושה עמוקה של הזדהות אישית ואקטואלית, והרי זה אחד המאפיינים של חג אמיתי ונצחי, רבנו הזקן אמר לאחר גאולתו: "זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל, אשר בו יתגדל ויתקדש שמיה רבה, ויתעוררו אלפי לבבות בישראל בתשובה ועבודה שבלב, הרבי ניבא אז, כי יום זה יקבע "למועד תמידי בישראל".ואכן, מאות ואלפי ההתועדויות של חג הגאולה י"ט כסלו, שמתקיימות ביום זה בכל רחבי תבל מדי שנה בשנה – הן עדות חיה להתגשמות דבריו הקדושים.

באחת מאגרותיו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב [רבי שלום דובער] מליובאוויטש,הוא מכנה את י"ט כסלו, "ראש השנה לחסידות",שכן,כשם שבראש –השנה ניתנת החיות לכל השנה,כך בי"ט כסלו נפתחים במרום אוצרות השפע והברכה של פנימיות התורה, וכל אחד ואחד מישראל יכול לשאוב כוחות חדשים ללימוד החסידות ולהליכה בדרכיה, י"ט כסלו איננו חג גאולתו האישי של אדמו"ר הזקן, גם לא של חסידי חב"ד בלבד, אף לא של תנועת החסידות כולה, זהו חגו של כל יהודי על פני תבל,ידועה אימרתם של ראשוני החסידות , שאם אי פעם במקום כלשהו בעולם, יתעורר יהודי בתשובה, הרי זה בכוחו של הבעל-שם טוב ובכוחה של תנועת החסידות שגילה, ועל כן חגה של החסידות הוא חגו של כל יהודי ויהודי, ואנו מביטים לאחור ורואים את התחייה שהביאה החסידות ליהדות בכל מרחבי תבל, החסידות היא שהציתה את אש התשובה בלב המוני יהודים בעולם כולו, וביכולתנו לקבוע בוודאות, כי אכן, אש הבעל –שם טוב היא המחממת את הלבבות והשומרת על הגחלת עד היום הזה, החסידות הצליחה להתפשט הרבה מעבר למה שניתן היה לצפות, רעיונותיה ודרכיה – שהיו בשעתם חידוש שעורר עליה מחלוקת והתנגדות קשה נתקבלו, למעשה, בכל שדרות היהדות, די אם נזכיר את הדבקות בצדיקים, את ההתלהבות בתפילה, את השירה והשמחה, את ההידור במצוות, את ההקפדה על טבילה במקווה לפני התפילה, ועוד סממנים ברורים של החסידות, שנעשו כיום נחלת הכלל. גם רעיונותיה העקרוניים של החסידות נתקבלו למעשה בהשקפת העולם היהודי הכללית,החסידות הצליחה לרפא את פצעי העם, באהבה ובמאור פנים, לימים, בזכותה ובזכות אימוץ דרכיה ורעיונותיה, הצליחה היהדות לרפא את המכה הקשה שהוכחה על ידי תנועת "ההשכלה" ומגמות הרפורמה למיניהן, ובמקומות שבהם שלטה החסידות, לא הצליחו מגמות זרות אלה להכות שורש.
על כן י"ט בכסלו הוא החג של כולנו, ביום זה קיבלה החסידות "אור ירוק" לפרוץ החוצה, ביום זה נבלמה מגמת שונאיה ומתנגדיה, שרצו לדכאה ולכלותה, ביום זה החלה להתממש נבואתו – הוראתו של המשיח לבעל שם טוב [בעליית הנשמה הידועה] ששאלו הבעש"ט למשיח, "אימתי קאתי מר"? וענה לו המשיח, "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".

חג הגאולה מזכיר לנו, כי החסידות היא התגלות של חלק בתורה, כהכנה לביאת משיח צדקנו, כשם שבאה שעה שבה נתגלו המשנה והגמרא,ספרי הראשונים,וקבלת האר"י ז"ל כך הגיע זמן, שבו החל להתנוצץ אורו של משיח ,ובו ניתנה לנו האפשרות לטעום ממכמניה של פנימיות התורה, שתתגלה במלואה בתורתו של משיח, החסידות מיועדת לכל יהודי ויהודי, לפשוטי עם , ולגאוני עולם, לתלמידי חכמים ולאנשי עמל. היא מחיה את הנשמה, מרווה את הדעת בהבנה מעמיקה בגדולת הבורא, ובעומק משמעותן של התורה ומצוותיה, מפיחה שמחה והתלהבות בעבודת הבורא, היא החיות הפנימית בחיי היהדות, על כן נאחל איש לרעהו, כמנהג החסידים "חג שמח, לשנה טובה בלימוד החסידות, ובדרכי החסידות, תיכתבו ותיחתמו"…

רבנו הזקן אמר: מי שישמח בשמחתי בי"ט כסלו:
"אוציאנו מן המיצר אל המרחב",

נוסח שני: "מן הגשם אל הרוח".

נוסח שלישי: "מן הגיהינום".

ויש עוד גרסה: "יזכה לראות נחת מיוצאי חלציו"…

גדולי ישראל וצדיקי החסידות,לכל ענפיה ושבטיה, דיברו על סגולתו של ספר התניא קדישא, לטעת יראת שמים טהורה בלב האדם,ומסופר שכאשר הביאו לראשונה את התניא אל הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל, נטלו בחרדת קודש ועיין בו, ופתאום קרא בהתפעלות: "איך הצליח אדמו"ר הזקן להכניס אלוקים גדול כל כך , בספר קטן כל –כך"!…

עיקרון היסוד של חסידות חב"ד הוא העבודה העצמית,הזדככותו של האדם והתעלותו מדרגה לדרגה צריכה לבוא על ידי עבודתו שלו, ההתקשרות אל הרבי הצדיק אינה יכולה לבוא במקום העבודה האישית, אלא רק לסייע לה, בדרך זו מגיע האדם להישגים אמיתיים, פנימיים ובלתי תלויים בנסיבות חיצוניות כלשהן…

נשמתו של רבנו הזקן הייתה נשמה חדשה ,ונשמתו כפי שהיא בעולם האצילות האירה בגלוי בגופו הקדוש, וזאת כדי שייסד את דרך העבודה של חסידות חב"ד…

המגיד ממזריטש אמר לרבנו הזקן, בעל התניא: תסבול ייסורים עצומים, ייסורי גוף ונפש, אך אם תתחזק להבליג עליהם, תצליח בדרך הקודש לדורותיך, עד ביאת משיח צדקנו…

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*