הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה 'לשבת כיפור'

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה 'לשבת כיפור'

שבת כיפור

כפרות – מנהג הכפרות נתחדש במאה השביעית בבבל, ומהי כפרות?
לוקחים תרנגול לזכר – או תרנגולת לנקבה ואומרים: 'זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול ילך למיתה, ואני אכנס לחיים טובים וארוכים ולשלום' (ג' פעמים).
וכן כתב הרמ"א ש – יש מהגאונים שכתבו מנהג זה, וכן כתבו רבים מן האחרונים, וכן נוהגים בכל מדינות אלו (באירופה) ואין לשנות, כי הוא מנהג ותיקים ונהגו ליתן הכפרות לעניים או לפדותם בכסף שנותנים לעניים.

הלכות יום הכיפורים
עד שירצה את חבירו:
אמרו רבותינו ז"ל: האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב – אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כלומר, אין מסייעים בידו ממרום, האומר אחטא ויום הכיפורים מכפר אין יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום (לבוראו) – יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו – אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו מסכת יומא (פה:).

סלחתי
כתוב בספר ויקרא: "אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם", ועל זה שואלים חז"ל במסכת ברכות: וכי בתשעה מתענים והלא בעשרה מתענים? אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי, מכאן שמצווה לאכול בערב יום הכיפורים. ונוהגים לאכול שתי סעודות באותו יום, הסעודה האחרונה נקראת סעודה מפסקת, על שום שהיא מפסקת בין יום התשיעי, שמצוה לאכול בו, ובין יום העשירי שמצווה לצום בו.

פעם אחת בערב יום כיפור עם שקיעת החמה, כשכל הקהל עומד בבית הכנסת והתכונן לתפילת 'כל נדרי', התחיל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב להלך מספסל לספסל, הוא הסתכל מלפניו והסתכל מאחוריו כאילו מחפש דבר מה. הקהל עמד תמה, מה יש לו לרבי, לחפש בשעה זו של חרדת קודש. מיד ניגש רבי לוי יצחק אל התיבה – הדוכן שלידו ועמוד החזן – ולפני שהתחיל 'כל נדרי' נשא עיניו למרום, ואמר: אדון עולם! הביטה וראה, עמך ישראל שבחרת לך 'עם סגולה מכל העמים', כשם שציות להתענות ביום הכיפורים כך ציות לאכול סעודה בערב יום הכיפורים (סעודה מפסקת), אילו ציות לגויים מצוה כזו של אכילה ושתייה, או אז היו רבים מהם מתגלגלים כשתויים וכשיכורים, ואילו בני ישראל קיימו היום כמצוותך, אכלו ושתו והרבו בסעודה ואין שתוי ואין שיכור בנמצא! כולם באו לבית הכנסת מפוכחים ורציניים אנא תאמר להם איפוא 'סלחתי'.

תפילה זכה
לפני תפילת 'כל נדרי' נוהגים לומר בלחש 'תפלה זכה'. ורצוי להתעמק בכובד ראש בפסוקים מעטים מתפילה ארוכה זו.
ריבון העולמים, אב הרחמים והסליחות, אשר ימינך פשוטה לקבל שבים. אתה בראת את האדם להיטיב לו באחריתו, ובראת לו שני יצרים: יצר טוב ויצר הרע, כדי שתהיה הבחירה בידו לבחור בטוב או ברע, וכדי ליתן לו שכר טוב על טוב בחירתו, כי כן גזרה חכמתך, ככתוב בספר דברים: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע, ובחרת בחיים", ועתה אלוקיי, לא שמעתי לקולך והלכתי בעצת יצר הרע ובדרכי לבי, מאסתי בטוב ובחרתי ברע, לכן יהיה רצון מפניך ה' אלוקינו שיהיה צום התענית ביום הקדוש הזה, יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, כפרה על כל עוונותינו, תן שמחה לארצך וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך אמן, מתוך תשובה ותפילה וצדקה. וביום זה הקדוש נאחל כל אחד איש את רעהו גמר חתימה טובה אמן.

הרב אברהם מיכאלשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*