הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת "וישלח"

"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו"

 

פרשתינו נפתחת במילים: "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו" ומפרש רש"י: שיעקב שלח מלאכים ממש, כלומר, אין הכוונה למלאכים במובן של שליחים, אלא מלאכי מרום אמיתים.

בדבירי רש"י אלו צריכים להבין כמה דברים:

א. מדוע ראה יעקב אבינו צורך להטריח מלאכים, ולא הסתפק בשליחים בשר ודם?

 

ב. איך שלח מלאכים ממש, דבר שלכאורה הוא בדרך נס, בו בזמן שיכל לשלוח שלוחים פשוטים בלי נס, והרי חלילה יכולים לנקות מזכויותיו?

 

ג. הרי יעקב ידע את הכלל: 'אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות', וממילא כשהוא מעסיק את המלאכים בשליחות לעשיו, הרי הם מתמקדים בתפקיד זה ואינם יכולים למלא שליחויות של הקב"ה, ומדוע שליחות זו חשובה מעבודתם של המלאכים.

 

על השאלה הראשונה, משיב בעל ספר "חומת אש": שהרי המשנה אומרת: "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע", שאפי' האדם המושלם ביותר, בהיותו שרוי במחיצתו של רשע, סופו ללמוד מדרכיו הרעים, לפיכך חושש היה יעקב לשלוח בני אדם אל עשיו, פן יושפעו ממנו לרעה, ולכן שלח מלאכים. ומעתה יובן הפסוק כך: "וישלח יעקב מלאכים" – מלאכים דווקא ולא בני אדם משום: "אל עשיו אחיו" – שהוא רשע, ולא רק האדם רשע, אלא גם המקום הוא רשע – "ארצה שעיר שדה אדום", ובשליחות כזו אין לסמוך אלא על מלאכים בלבד.

 

ועל השאלה השניה, למה יעקב השתמש בנס, עונה בעל דרש משה – שהאמת היא שאדם השלם אין לו להתפעל מנס יותר מהטבע הקבוע, כיוון שגם הטבע הקבוע הוא נברא מהבורא יש מאין, וגם הוא נס גדול ובמילא לאדם בדרגה של יעקב, אין הבדל אם זה דרך הטבע, או בדרך נס.

ועל השאלה השלישית, מפרש מרן האדמו"ר מליובאוויטש, שידוע על פי קבלה שדרגתו של עשיו היא מעולמות גבוהים ביותר, רק שירד בעולם הזה לדרגות נמוכות ביותר. חשב יעקב שבמשך הזמן הזה, אולי יתעלה עשיו לדרגות גבוהות יותר וחזר בתשובה ועלה ונתעלה, ובמילא זה כבר זמן הגאולה, ובשביל הגאולה ראוי אפי' לבטל את המלאכים מעבודתם, אולם המלאכים חזרו ואמרו לו, כי אף על פי שיעקב מוכן לגאולה אבל עשיו טרם התברר, "באנו אל אחיך", הם אומרים לו אבל, הוא נשאר "אל עשיו" הבין יעקב שזו לא זמן הגאולה.

 

כל זה היה אז, אבל עכשיו העולם כולו כבר מוכן לגאולה, ובמיוחד לאחר שכבר נתגלתה תורת החסידות ולא נותר אלא שהיא תתגלה בפועל בעולם הזה הגשמי תיכף ומיד ממש.

המגיד ממזריטש זיע"א בשבת האחרונה להסתלקותו [יט כסליו] פירש את הרש"י הזה כך: מלאכים ממש- את הממש של המלאכים שלח יעקב אל עשיו, אבל רוחניותם נשארה אצלו, כלומר יעקב שלח את עשיו רק את החלק הממשי, התחתון של המלאכים, אבל את הצד הרוחני השאיר אצלו .

שנזכה לגאולה קרובה אמן.

 

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי הי"ו חולון

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*