הרב אברהם מיכאלשוילי

Back to homepage
הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת 'קרח' בארבעים שנות מנהיגותו עמד משה רבינו בפני קשיים ואתגרים שונים מבית ומחוץ, אך מעולם לא העלתה כלפיו קריאת תיגר אישית כפי שנעשה בדבר במחלוקת קורח ועדתו. במחלקת זו

הרב אברהם מיכאלשוילי וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת 'וישלח' המפגש של יעקב ועשיו בא ללמד אותנו עד כמה האדם צריך לירא את ה'. יעקב ברח מעשיו ונתקל בלבן, ברח מלבן ונתקל שוב בעשיו. אדם נורמלי היה מתמוטט

הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת 'תרומה' "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" "ויקחו לי" – לשמי. במה נבטא את רצוננו לשכון מלכנו בתוכנו? לתת לו את היקר לנו,

הרב אברהם מיכאלשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה 'לשבת כיפור'

שבת כיפור כפרות – מנהג הכפרות נתחדש במאה השביעית בבבל, ומהי כפרות? לוקחים תרנגול לזכר – או תרנגולת לנקבה ואומרים: 'זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול ילך למיתה,

הרב אברהם מיכאלשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' פרשת 'פינחס' ופרשת 'בלק' שלפניה הן שתים מחמש פרשיות בתורה הקרויות על שם אישים (שלוש הפרשיות האחרות הן נח, יתרו וקרח). אומרים חכמי ישראל: מן הראוי להפיק מוסר

בהר בהר בחוקותי בחוקותי הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהר בחוקותי'

פרשת "בהר בחוקותי" השקפה רעיון ומחשבה בפרשת בחוקותי, מבטיחה לנו התורה ברכות חשובות ורבות ערך: "אם בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו", הברכות מסודרות בשלשה פרקים קטנים, בעלי תוכן רב. הפרק

הרב אברהם מיכאלשוילי ויקרא ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת "ויקרא" הקרבנות ומשמעותן אמר רבי יהושע בן לוי: בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה- שכר עולה בידו. מנחה – שכר מנחה בידו. אבל, מי דעתו שפלה, מעלה עליו

במדבר במדבר הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת "במדבר" "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" פעם אחת שאלו את הח"ח: על שום מה מתריעים כל כך על ביטול תורה ומרעישים עולמות? הלא אמרו חז"ל "כל ישראל

בשלח הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' עצמות יוסף: נאמר במדרש: "לב חכם יקח מצוות". הכוונה בפסוק היא על משה רבינו, שלא כעם ישראל, אשר עסק בביזת מצרים, התעסק בעצמות יוסף. נשאלת השאלה, לכאורה הרי

הרב אברהם מיכאלשוילי וירא פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת "וירא" הכנסת אורחים: אמר רב יהודה אמר רב: "גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, שנאמר: "ויאמר ה' אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך" [שבת קכ"ז