הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

 

פרשת "ויצא"

 

הפסוק אומר: "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש" וכו' מלמד הוא שתיקן את תפילת ערבית. ואומר רש"י מלמד ששקעה לו החמה פתאום שלא בעיתה. המדרש אומר שכאן הראו ליעקב אבינו את חורבן בית המקדש שלפני כן המקום היה מישור, אלא שאברהם אבינו ביקש שיהפך להר. כמו שכתוב: אשר יאמר היום בהר ה' יראה', ויעקב שוב ראה את המקום מישור, כמו לאחר חורבן בית המקדש. ואמרו חז"ל כי הקדים הקב"ה את החורבן שנתיים לפני הזמן המרומז במלה 'ונושנתם' כדי שלא יהא צורך לקיים את 'ואבדתם  מהרה' וזה הכונה ברש"י ששקעה לו חמה שלא בעונתה, הוא ראה את שקיעתה של שמש ישראל שלא בזמנה.

 

המתבונן בחלום יעקב אבינו על הפסוק: 'והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה'. ר' אברהם אבן עזרא על החומש מבאר בשם ר' שלמה הספרדי: סולם רומז על הנשמה העליונה של האדם ומלאכי אלוקים על מחשבות החכמה. שהאדם מתפלל למטה התפילה עולה בשמים ומכח זה יורדת ישועה לאדם בעולם, לומר לנו שכל הדברים הארציים תלויים בעליונים.

 

והנה ידוע שכל מעשה טוב מכל מצוה שהאדם עושה נברא מלאך טוב ומליץ עליו טובות לפני הקב"ה, ואם חס ושלום חטא האדם נברא מזה מלאך רע, כמאמר התנא באבות: ר' אלעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד, ומלאכים אלה הם העולים והיורדים בסולם, וכשהם מלאכים טובים שנבראו ממעשים טובים, אז הם עולים ומליצים עליו יושר ומעלים איתם את המצוות לפני הקב"ה ומכח זה מורדים לאדם שפע ישועה ומעלים איתם את המצוות לפני הקב"ה ומכח זה מורדים לאדם שפע ישועה ורחמים, ואם ההפך, על המעשים הרעים מורדים במידת החטאים שעשה האדם.

 

ועוד סולם עולה כמנין 'ממון' אפילו שהממון הוא דבר שפל וזה מוצב ארצה אבל 'ראשו מגיע השמימה' שמכח הממון אפשר לפעול רבות ונצורות: צדקה וגמילות חסדים.

 

ידוע המעלה של: ותשובה – ותפילה – וצדקה – שזה

צום – קול – ממון, שזה עולה למנין 136 שמעבירין את רוע הגזרה.

 

ולסיום אברך את כל בית ישראל בברכת שבת שלום ,ויהי רצון שתפילותינו יהיו רצויים לפני הקב"ה ולא ישובו ריקם ונזכה לגאולה שלמה בביאת משיח צדקנו אמן.

 

הרב  גרשון בוטראשוילי הי"ו מאשדוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*