הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי

הפרשיות מטות מסעי נקראות בדרך כלל כשהן מחוברות,וכן יש קשר מהותי בתוכנן ובשתיהן מדובר על הכניסה לא"י ,ועל בקשת בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה,וכן במסעי ארבעים ושניים מסעות עד כניסתם לא"י שהגיעו בערבות מואב "על ירדן יריחו".מאחר והתורה נצחית יש בה גם משמעות נצחית.בחיי כל יהודי שבכל דור ודור אשר בכך שכל יהודי צריך להיות מוכן לקראת הגאולה,והוא ע"י הוספה בכל עניניי התורה ומצוותיה ומגאולה הפרטית נגיע גם לגאולה הכללית.ואעפ"י שימים אלו ימי בין המצרים של צער ואבל על החרבן והגלת.מ"מ טמונה בפנימיותם תכלית של טוב שיהפכו לימי ששון ושמחה.כמו השבתות שיש בהם שמחה ועונג.

ושתי שמות הפרשיות רומזות לנשמה ,שירדה ממקום חוצבה "מטות" כמטה שהוא נכרתה מן האילן, ואף "מסעי" רומז למסעה של הנשמה היורדת למטה בתקופת הגלות.ותכלית הירידה לצורך עליה הוא .והעליה תתגלה דווקא מתוך הגלות והחושך.שנא' "כי אשב בחושך ה' אור לי", "ועת צרה הוא ליעקב וממנה יושע" .וכמו שהאור יוצא מהחושך של העין כך אין האור ניכר אלא מתוך החושך.

ומובא במסכת ר'ה דף יט' כשגזרה מלכות הרשעה גזירה על ישראל הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא,ואמרה להם לכו והפגינו בלילה,וכך עשו .וכתב המהרש'א שבזמן לילה קול הבכי נשמע יותר.והם בכו ואמרו בני אב אחד אנחנו ומדוע נשתננו מכל אומה ולשון.ונתבטלה הגזירה וכתב רבינו יוסף חיים.לפי שידוע שנעשו לישראל בלילה,אברהם אבינו במלחמת המלכים, גאולת מצרים, מפולת סנחריב,והמן הרשע וליהודים היתה אורה .וזהו ,וידבר משה אל ראשי המטות לבני' לאמר.זה הדבר אשר צוה ה' .וכל מה דעביד רחמנא לטבא עביד.וכן נרמז ג'כ בסוף פ' מסעי עהפ' "כי ענן ה' על המשכן יומם",כשענן וחושך היסורין באין על האדם הנקרא "משכן" אזי יקרא יומם "ואש תהי' לילה בו" שנזכה לאור הגאולה במהרה בימינו אמן.

הפטרת שמעו

"שמעו דבר ה' בית יעקב וכל משחות בית ישראל"

ההפטרה הזאת היא אחת מג' ההפטרות של ג' דפורעניתא שאנו מפטירין ב-ג שבתות אחריי יז' בתומוז עד תשעה באב.וסימנם דש"ח .שהם אותיות תש"ד . "דברי" "שמעו" "חזון",ולפי שחטאו ב-ג' עברות שהם ראיה שמיעה ודיבור.ומפטירין ההפטרות אלו לתקן מה שעוותו וזו ההפטרה מתקנת ענין השמיעה.

ובמדרש משל למלך שקידש את הכלה בשתי מרגליות ואבדה מרגלית אחת אמר לה המלך אבדת אחת שמרי את השניה,ויחשב כאילו שמרת את שניהם כך ה' קידש את ישראל בהר סיני שאמרו "נעשה ונשמע",ואבדו את הנעשה במעשה העגל לכך בא ואמר מהשנשאר שמרו אותו והוא השמיעה "שמעו דבר ה' בית יעקב".

"הלא מעתה קראת לי אבי אלוף נעורי אתה".

אומר ה',עד עתה מה שהיה היה,ומעתה תפתחו דף חדש ועשו תשובה .וגדולה תשובה שמקרבת את הרחוקים "ושלום שלום לרחוק ולקרוב":

ורבי אלימלך מליזיסק המשיל ,זאת לאב ובנו שהלכו ביער שיש בו פירות מתוקים ובקש הבן לרעות בגנים וללקוט שושנים.ומשום שביער מצויים שם חיות רעות וטורפות,אמר האב לבנו שמא ותהי בסכנה,וובכל פעם תצעק "אבי" ואני שיבך "בני",וכשאינך שומע קולי סימן שהתרחקת ממני וצריך אתה להתקרב אלי.

ובנמשל עם ישראל בנים למקום ואנו נסבכים בתאוות העוהז',על כן עלינו להיזהר מאד ולשמוע בקול אבינו שבשמים,ולהשמיע את קולנו ולהתקרב אליו,ע"י תורה ומעשים טובים,יקראני ואענהו,עמו אנכי בצרה ,אחלצהו ואכבדהו,ארך ימים אשביעהו,ואראהו בישועתי

מאת הרב יעקב בוטראשוילי, ששמע את ד"ת אלו מפי הרב חכם רפאל זצ"ל

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*