הרב יעקב בוטראשולי בדברי תורה לפרשת 'פקודי'

הרב יעקב בוטראשולי בדברי תורה לפרשת 'פקודי'

"אלה פקודי משכן העדות"

וכתב רש"י המשכן משכן שני פעמים,רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עוונותיהן של ישראל וזהו שרמזו "משכן" 410 כנגד בית ראשון.המשכן עם הכולל של האותיות 420 כנגד בית שני,והוא חמישה דברים שחסרו בבית שני:

א.ארון, ב.אש, ג.שכינה, ד.רוח הקודש, ה.אורים ותומים כמו שמובא במסכת יומא מה. "העדות" 479 כמנין המשכן שעמד עד המקדש.

ומפני מה דרשו זאת דוקא בפרשת פקודי, אומר על כך "המגיד מדובנא" יש שני סוגים של קוני זהב ותכשיטים יש אדם עשיר הקונה מתוך רחבות כדי להשתמש בהן ויש הקונה כדי למשכן אותם ועושה בהן חשבון מדוייק כמה שוה כל דבר כדי שיוכל למשכן אותם לעת הצורך. וכן כאן שאנו רואים שהתורה עושה חשבון על כל פרטי המשכן רמז הוא למשכן שנתמשכן, ושפך ה' את חמתו על עצים ועל אבנים " ובפשעכם שולחה אמכם" . ואיך היה מותר ליטול המשכן בתור משכון.והלא אמרה תורה, "לא יחבול רחיים ורכב כי נפש הוא חובל" והוא פיקוח נפש וכי יש דבר כפיקוח נפש יותר מבית המקדש, אולם אמרה תורה "במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני" כיון שבעל החוב מרגיש בחיסרון מלבושו והוא צועק מעומק לבו וע"כ יש להחזיר לו, וכמו כן יושב הקב"ה ומצפה שירגישו ישראל בחסרונו של המקדש עד שיצעקו מעומק נשמתם וכן תשרה השכינה.וזהו שאמר אשר פוקד [חיסרון] ע"פ משה על שחסרו ובטלו את התורה ונתרשלו מלעשוק בה והניחהו בקרן זוית.

וירמיה הנביא שאל "על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה". ועוד שמזלזלים בתורה ומדברים בביהכ"נ דברים בטלים ואומרים "וזאת התורה" וחושבים שבזה יוצאים ידי חובה, ועושים שחוק זע"ז וכן מעכבים אחרים מלשמוע, וגורמים בזה לסילוק השכינה מבניהם ואמר הקב"ה הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירה למוטב, ועוד אמרו חז"ל "שלא ברכו בתורה תחילה" והכוונה שלא דאגו ולא עשו את העיקר עניני רוחניות תורה ומצות אלא דאגו לגופם ולגשמיותם, ולא לזולתם.

ובמדרש , בשעה שאמר הקב"ה שיעשו את המשכן, אמר משה כיצד יוכלו לעשותו, אמר לו דע לך שאפילו אחד מהם יוכל לעשות המשכן שנא' "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", וכן אמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" בתוך כל אחד ואחד. והכוונה שהרי אמר הכתוב " השמים ושמי השמים לא יכלכלוך" וכן "השמים כסאי והארץ הדום רגלי" , וא"כ כיצד יתכן שיעשו בית ומדור לשכינה. אלא ע"י שהאדם מקדש עצמו ומכין את לבו להשראת השכינה ע"י קיום תורה ומצוות ואהבת ה' ואהבת הבריות, אזי יעשה עצמו מכן לשכינה לשכון עליו.

והנה כל מעשי המשכן רומז לגוף האדם וכמו שכתב הרמב"ם לבנו ואמר דע בני אברהם ש"המשכן" רומז לגוף האדם, "ארון הקודש" ללב, שבו נמצא התורה שהיא עיקר החיים, ו"כנפי הכרובים" רומזים להריאה שהם על הלב , ו"השולחן" רומז לקיבה, וה"מנורה" לשכל המאיר, וג' "הקנים" היוצאים מצידיה הן העין האוזן והיד. ו"מזבח" רומז לריח, ה"יתדות" לרגלים, ו"היריעות" לעור האדם , ו"הקרשים" לצלעותיו, וכו'.

וזאת ללמדנו כשם שהשכינה שורה על המשכן כך כיום בעה"ר שאין לנו המקדש, אם אדם ינהג כיהודי כשר ודבק בשכינה אז תשרה גם עליו, וזהו שכ' "ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון ", אעפ"י שהשכינה בציון אם אדם שלם אז סוכו ומענו בו, וזהו "צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה", וכי הרשעים פורחים באויר, אלא הצדיקים במעשיהם הטובים מביאים לידי כך שה' ישכון עליה בארץ, ואילו הרשעים עושים ההיפך כמנשה שהעמיד צלם בהיכל ונסתלקה השכינה. כן י"ח פעמים נאמר "כאשר צוה ה' את משה", וכנגד י"ח חוליות השידרה וכנגדן תיקנו תפילת שמונה עשרה אשר בסופה אנו מתפללים ומבקשים שיבנה ביהמ"ק בב"א ותן חלקנו בתורתך לעשות רצונך בלבב שלם.

וכשם שהמשכן היה בתורת משכון וערבות כך בנינו יהיו ערבים "ומפי עוללים ויונקים יסדת עוז" שהוא התורה.

וידוע שב' בתי המקדש נבנו ע"י האדם שלמה המלך ועזרה הסופר, וזהו "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו" ר"ת שלמה עזרה,שנבנו ע"י ונחרבו, ואילו ביהמ"ק השלישי יבנה במהרה ע"י הקב"ה ומקדש ה' כוננו ידיך והוא בזכות התורה "אשר פוקד ע"פ משה", עבודת הלויים לשון יילוו עליך "ביד איתמר" נמשלו ישראל לתמר שיש לו לב אחד כאיש אחד בלב אחד אזי נזכה לפינחס הוא אליהו בן אלעזר בן אהרן הכהן שיבשרנו בשורות טובות ישועות ונחמות ובא לציון גואל השקט ובטח אמן ואמן.

הרב יעקב בוטראשוילי שליט"א מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*