הרב גרשון בוטראשוילי

Back to homepage
הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת "שלח לך" בפרשת השבוע אנו מוצאים את המצב הטרגי ביותר בו מצאו אנשי דור המדבר דור הדעה, שלא מזמן היו עבדי האתמול, וכבר באו והתעלו לפסגת הר סיני בקבלת

הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

  פרשת 'ראה' התורה אומרת: "פתוח תפתח את ידך לו" דהיינו לעני, כי בגלל הדבר הזה – יברכך ה' בכל מעשה ידך ובכל משלח ידך.   למה אדם צריך לפתוח

הרב גרשון בוטראשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

  פרשת "יתרו" תשע"א התורה אומרת שמשה ר' קרא לבניו שם האחד גרשום כי גר הייתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר, כי הקב"ה עזר לו והציל אותו מחרב פרעה.  

הרב גרשון בוטראשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

  פרשת "ויצא"   הפסוק אומר: "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש" וכו' מלמד הוא שתיקן את תפילת ערבית. ואומר רש"י מלמד ששקעה לו החמה פתאום שלא בעיתה. המדרש

הרב גרשון בוטראשוילי ויקרא ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת "ויקרא" בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל   התורה מלדמת אותנו שאדם שעושה עבירה מביא קרבן ומתכפר לו, אבל אנו צריכים להבין, איך יתכן שאדם עשה עבירה וע"י הבאת הקרבן

האזינו הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

  פרשת "האזינו" הפסוק אומר: "האזינו השמים ואדברה" ותשמע הארץ אמרי פי. משה רבנו הולך להתרות בעם ישראל שיקיימו תורה ומצות, ומי יהיו העדים בהתראה ובדוקא בחר משה רבינו בשמים

הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

  פרשת "שלח לך" למה נסמכה פרשת מרגלים לפ' מרים (רש"י) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה על אחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. הקב"ה אומר למשה ר' "שלח

בשלח הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

  פרשת "בשלח" פרעה שולח את עם ישראל אחרי 10 מכות קשות לחוג ג' ימים בשמעו כי עם ישראל בורח ממצרים. פרעה מחליט לצאת למלחמה עם – עם ישראל, והקב"ה

הרב גרשון בוטראשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשולי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

  פרשת "ויצא"   "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה", היה צריך לכתוב "וילך יעקב חרנה" למה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. בזמן שהצדיק היה

הרב גרשון בוטראשוילי נח פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשולי בדברי תורה לפרשת 'נח'

  פרשת "נח" "אלה תולדות נח נח איש צדיק" וכו' שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כ"ש שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש