ר' אפרים דניאלוב

Back to homepage
פרשת שבוע מאת... ר' אפרים דניאלוב שמות שמות

ר' אפרים דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת "שמות" "ואלה שמות בני ישראל" וכו', "ויצא ביום השני והנה" וכו', "ויאמר מי שמך" וכו', אומר רש"י: מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות? אבל רואה שראויים לכך, ע"כ. כששמע

נצבים פרשת שבוע מאת... ר' אפרים דניאלוב

ר' אפרם דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת "נצבים" "אתם נצבים היום כולכם" – אומר רש"י בשם תנחומא, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות, לפי שכשמעו ישראל מאה ברכות חסר שתיים חוץ ממ"ט שבתורת כוהנים הוריקו פניהם

פרשת שבוע מאת... ר' אפרים דניאלוב שופטים

ר' אפרים דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת "שופטים" "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך" אמר ר' לוי: למה הדבר דומה, למלך שהיו לו בנים הרבה והיה אוהב את הקטן יותר מכולם, והיה לו פרדס אחד והיה

מסעי פרשת שבוע מאת... ר' אפרים דניאלוב

ר' אפרים דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת "מסעי" "אלה מסעי בני ישראל" אומר רש"י: למה נכתבו המסעות וכו', ר' תנחומא דרש בו דרשה- משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו כיון שהיו חוזרין, התחיל

ויחי פרשת שבוע מאת... ר' אפרים דניאלוב

ר' אפרים דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי' "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה". מובא באבות [פרק ו משנה ג]שהתורה נקראת "טוב" שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, ואין טוב אלא תורה".

אור יהודה בתי כנסיות בארץ ישראל ר' אפרים דניאלוב

בית הכנסת 'יד לאחים' באור יהודה

בית הכנסת 'יד לאחים' באור יהודה ברחוב הסביון אור יהודה רב בית הכנסת – הרב אפרים דניאלוב   גבאי: יצחק קריכלי : טלפון 0524236979   בית הכנסת נוסד בשנת 1977