ר' אפרים דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

ר' אפרים דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי'
"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה". מובא באבות [פרק ו משנה ג]שהתורה נקראת "טוב" שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, ואין טוב אלא תורה". "טוב" עולה בגימ"ט 17,וכתוב בפסוק [ויקרא פר' י"ח ג'] כמעשה ארץ מצרים וכו". ואומר רש"י מגיד שמעשיהם של מצרים מקולקלים מכל האומות וכו' אומר שמצרים זה ארץ טומאה וכדי לבטל הטומאה צריך את לימוד התורה שזה חיים ולפ"ז נראה לי בס"ד לירמוז "ויחי יעקב בארץ מצרים", שהיא טמאה, יעקב אבינו ע"ה הרגיש חי בנשמה ובגוף ע"י "השבע עשרה" שבגימ"ט עולה "לטוב". ואין טוב אלא תורה, וע"י ששלח את יהודה גושנה בכדי להקים ישיבה ובתי כנסת ללימוד התורה הקדושה עי"ז "ויחי יעקב וכו'" "שבע עשרה" שנה שזה "טוב". וזהו הויחי לשון חיים-ותחי רוח יעקב

וע"ז נאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" יעקב אבינו כשהיה במצרים היה נתון כל כולו לתמוך בתורה ללמוד ללמד להחזיק וכו' שהתורה נותנת חיים ללומדיה בעולם הזה ובעולם הבא – "ויחי יעקב".ונאמר בפסוק [שמות י"ט ג'] "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני"… אומר רש"י תאמר לבית יעקב אלו הנשים שצריך לומר להם, בלשון "תאמר" אמירה קלה משום שלנשים יש להם לב שומע ומתעוררות לתשובה בדברים קלים ואילו הגברים יש להם לב קשה ולכן "ותגיד לבני" שצריך להגיד להם דברים הקשים כגידים ועי"ז יתעוררו וע"ז אומר "ויחי יעקב" שאם אתה רוצה להחיות נפשות רבות ולהחזירם בתשובה תנהג בהם מנהג יעקב כלומר "כה תאמר לבת יעקב" שתאמר להם דברים קלים מעשיות ואגדתא תעודד את רוחם ומילים טובות.

וכידוע מהבעש"ט הקדוש שהיה נגד הדרשנים שהיו מוכיחים קשות את הציבור, והבעש"ט עצמו היה מקרב האנשים התמימים בלשון אמירה, והיה גוער בדרשנים שמוכיחים את הציבור בדברים קשים ועוד נראה בס"ד אל ה"ויחי יעקב" – על מה שהגמ' [במס' עבודה זרה יז א].כותבת על ר' חנינא בן תרדיון שנגזר עליו לישרף באש משום שהיה הוגה את שם ה' הקדוש באותיותיו והיה עושה מה שחפץ, כתב הרב החיד"א רמז נפלא מהפסוק לעושה נפלאות גדולות "לבדו" עולה בגימ"ט "מב" רוצה לומר אם חפץ אתה לעשות נפלאות גדולות, אז דווקא ע"י ה"לבדו" שעולה בגימ"ט מ"ב אותיות שם הקדוש ע"כ חידא, וע"ז נראה בס"ד לירמוז , הגמ' [בסנהדרין סז:] אומרת שהיתה מכשפה טורחת לקחת חול מתחת לרגלו של ר' חנינא כדי לעשות עליו כשפים ואמר לה ר' חנינא תיקחי כמה חול שאת רוצה אני לא פוחד כי אין עוד "מלבדו" ורצנו לומר לבדו גימט' שם הקדוש שמבטל כל כישוף, וכן נראה לי בס"ד על הפסוק "ויותר יעקב "לבדו" ויאבק יש עמו ירא כי לא יכול לו, למה לא יכל ליעקב בגלל "לבדו" מ"ב אותיות שם קדוש.

וכידוע לא כל אחד יכול ליכנס לתורת הקבלה, וכמובא באחרונים . כי רבים קומטו ע"י הקבלה כלומר מלשון לקמט ולעקם שהרבה ניזוקו מלימוד הקבלה אבל אצל יעקב אבינו, ויותר יעקב "לבדו" ואז בא שרו של עשו להאבק עמו, בגלל שהתעסק בשמות הקדושים, וירא כי לא יכול לו כיון שיעקב אבינו עסק בתורה בקדושה. שלא ראה קרי מימיו שנא' "ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני" וכו' עד כדי כך שדמותו חקוקה מתחת לכסא הכבוד, ולא ניזוק משום דבר,וגם כאשר עבר את הירדן ,כתוב בפסוק [בראשית לב,א]"כי במקלי עברתי את הירדן הזה" נראה בס"ד "במקלי" גימט' "יעקב" אמר יעקב אבנו ע"ה עי"ז שדמותו חוקה בכסא הכבוד. כשעבר בירדן וראו אותו כל המזיקים נסוגו מפניו ולא הזיקוהו. אמרו אפשר שניזוק למי שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד לכן "במקלי" בדמותי "יעקב" עברתי את הירדן הזה.וכל זה ע"י "הטוב" 17 התורה שהיה ביעקב אבינו ע"ה.

בברכת שבת שלום לכל עם ישראל ,והתחזקות בלמוד התורה

לע"נ יוסף בן דוד הנולד מן לובה

ר' אפרים דניאלוב ש"ץ ביכנ"ס ענף גרוזיה יד לאחים אור יהודה.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*