Archive

Back to homepage
חכם שלום טטרואשוילי נח פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח בסימנא טבא אנו חוזרים על גלגל החוזר על עצמו כל פרשיות התורה והנה לפנינו פרשת נח. הנושא המרכזי – המבול. אם נתבונן בעונש המבול לא רק הדור נענש,

בראשית הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בפרשתנו מסופר על בריאת האדם ועל המצווה הראשונה שציווה אותו ה', והיא 'לא לאכול מעץ הדעת'. מדברי המדרש רבה מובן שהאיסור לא לאכול מעץ הדעת נאמר רק על

נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח'

פרשת נח המבול שהשמיד את החיים על הארץ גם זיכך אותה מהזוהמה המוסרית שמילאה אותה. זיכוך זה חידש את עניין התשובה. עד למבול היו שתי אפשרויות בלבד: צדיקים ורשעים. היו

הרב אילן שמילה וירא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'וירא'

רשע או סדום מה עדיף? אם נשאל מה המידה היותר חמורה, מידת רשעות או מידת סדום. התשובה תהיה פשוטה, ודאי דמידת סדום חמורה יותר. נמשיך לשאול, איזו מידה חמורה יותר,

הרב שמואל בראשי נח פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח "ויבֹא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התיבה מפני מי המבול" (בראשית ז, ז). פירש רש"י "אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא

בראשית הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית 'ותרא האשה כי טוב העץ למאכל, ותתן גם לאשה עמה ויאכל' (ג-ו) פרש"י: שלא תמת היא ויחיה הוא וישא אחרת. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה

בראשית בראשית פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בספר הזוהר נאמר שכאשר עלה ברצונו של הקב"ה לברוא את האדם הזדעזעו כל הברואים העליונים והתחתונים, וביום השישי לבריאה התעלו למדרגה עליונה יותר. מדוע הזדעזעו כל הברואים? מבואר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי סוכות פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לחג הסוכות

סוכות לחג הסוכות יש כמה וכמה מצוות מיוחדות ועם זאת החג נקרא על שם 'סוכות' ולא על שם המצוות האחרות (ד' מינים וכו') מסביר הרבי מליובאוויטש: אחד הסיבות לדבר הוא,

פורים פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

ר' דוד בוטראשוילי בדברי תורה ל'סוכות'

סוכות גרוזיני, פרסי, אתיופי, רוסי וליטאי עלו על מטוס לחופשה בקריביים…. האמת, זה לא בדיחה, זה חזון אחרית הימים .יש רגעים בחיים, שכל החיים עמלת בשבילם. יש תכניות לטווח הקצר,

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו ההלכה הבסיסית במצוות סוכה קובעת שאם יש לסוכה שלוש דפנות – היא כשרה. יתרה מזו, דיי שיהיו בה שתי דפנות שלמות והשלישית ברוחב טפח. הדימוי המוחשי לכך הוא