התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לחג הסוכות

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לחג הסוכות

סוכות

לחג הסוכות יש כמה וכמה מצוות מיוחדות ועם זאת החג נקרא על שם 'סוכות' ולא על שם המצוות האחרות (ד' מינים וכו') מסביר הרבי מליובאוויטש: אחד הסיבות לדבר הוא, לפי שיש יתרון במצות הישיבה בסוכה על נטילת ד' מינים בכך שמצות סוכה קשורה בכל ימי החג, מהרגע הראשון בו התקדש החג ועד סופו, מה שאין כן חובת נטילת ד' מינים אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים מתחילה רק בבוקרו של היום הראשון, ויתירה מזו במצות ישיבה בסוכה יש הכנה שקודמת לחג שהרי את הסוכה צריך לבנות קודם כניסת החג, ואילו ד' מינם אפשרי להכינם בחג עצמו. הבדל נוסף, שבד' מינים לאחר שקיים את המצווה הוא פטור מלברך עליה באותו היום מה שאין כן במצות ישיבה בסוכה שמצוותה 'תשבו כעין תדורו' (סוכה כח:) היא נמשכת בכל רגע ורגע של ימי החג. מעלה נוספת: כל המצוות הם עניינים פרטיים והם מקיפות את האדם בדברים מסויימים מצווה פלונית נעשית באבר זה ומצווה פלונית באבר אחר אבל הם אינם מקיפים אותו בכל ענייניו ואילו מצוות סוכה היא מקיפה את כל גופו והוא אף עוסק שם בצרכיו הפרטיים וכיון שהוא עושה זאת בסוכה הוא מקיים בכך מצווה.
יתר על כן ידוע מאמר חז"ל (יבמות סג.) 'כל אדם שאין לו בית – אינו אדם' כלומר שחסר לו השלימות של אדם משום שאדם זקוק לדירה לשבת בה.
יוצא שמעלתו של מי שיש לו בית אינה דווקא בשעה שהוא נמצא בבית אלא גם אם הוא נמצא עכשיו בשוק, בעצם הדבר שיש לו בית למושבו הריהו נקרא אדם, ואם כן כשמגיע חג הסוכות שיש בו את הציווי של 'תשבו כעין תדורו' ובשבעת הימים האלה של החג דירתו היא הסוכה יוצא שגם שהוא לא נמצא עכשיו בסוכה הרי מאמר שקבע את הסוכה לדירתו קשור הוא אז במצוות סוכה.
חודש תשרי הוא חודש כללי לכל השנה כולה, ומובן איפה שכל מצוות החודש מהוות הוראה בעבודת ה' למשך כל השנה. וההוראה הנלמדת ממצוות סוכה היא: יהודי נדרש ל'בכל דרכיך דעהו' שכל ענייניו יהיו קשורים עם הקב"ה, לא רק בשעת לימוד התורה ועבודת התפילה עליו לעבוד את ה' כל אם אף בשעה שהוא בא במגע עם עובדיו דחוף , עליו לקשר את עניני החולין אל הקב"ה. ואת התוקף והכח לכך מקבלים ממצוות הסוכה, לגבי מצות סוכה בין אם אדם נמצא בא ובין לא הוא קשור עם המצווה ומפה צריך להצטייד בכוח ותוקף לכל השנה ענייניו לש האדם יהיו משועבדים לאלוקות.
הגמרא (עבודה זרה ג.) קוראת למצות סוכה בשם 'מצווה קלה' משום שכאשר אדם מתייצב בתוקף ואומר 'יהי' אשר יהי' אני עבד למלך מלכי המלכים הקב"ה קל אז להביא לידי כך שגם כל צרכיו הגשמיים יהיו כדבעי למהוי, והוא בונה גם בתחתונים דירה לו יתברך. וכשהוא עושה מכל ענייניו דירה לה' נמשך אז בכל ענייניו מידו הרחבה בכל המצטרך בבני חיי ומזוני רויחי.
יהי רצון שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה בבניין בית המקדש ובביאת משיח צדקינו בקרוב ממש.
התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*